Home

Mededeling van het ministerie van Milieuzaken van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

Mededeling van het ministerie van Milieuzaken van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

19.9.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 283/5


Mededeling van het ministerie van Milieuzaken van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

2012/C 283/06

Het ministerie van Milieuzaken van de Tsjechische Republiek deelt hierbij mede een aanvraag te hebben ontvangen voor het vastleggen van een gebied voor de prospectie en exploratie van koolwaterstoffen in het zuidoostelijke deel van de Tsjechische Republiek (Hradec Kralové-Pardubnice), zoals aangegeven op de als bijlage toegevoegde kaart.

Overeenkomstig de in de titel genoemde richtlijn en artikel 11 van Wet nr. 44/1988 betreffende de bescherming en exploitatie van bodemrijkdommen (de Mijnbouwwet), als gewijzigd, en artikel 4d van Wet nr. 62/1988 van de Tsjechische Nationale Raad inzake geologische werkzaamheden, als gewijzigd, nodigt het ministerie van Milieuzaken alle natuurlijke of rechtspersonen die over een vergunning voor de uitvoering van mijnbouwactiviteiten beschikken, uit om eveneens een aanvraag in te dienen voor het vastleggen van een gebied voor de prospectie en exploratie van koolwaterstoffen in het zuidoostelijke deel van de Tsjechische Republiek (Hradec Kralové-Pardubnice).

De autoriteit die het desbetreffende besluit kan nemen is het ministerie van Milieuzaken van de Tsjechische Republiek. De in artikel 5, leden 1 en 2, en artikel 6, lid 2, van bovengenoemde richtlijn bedoelde criteria, voorwaarden en eisen zijn volledig omgezet in Tsjechische wetgeving, meer bepaald in Wet nr. 62/1988 van de Tsjechische Nationale Raad inzake geologische werkzaamheden, als gewijzigd.

Aanvragen mogen worden ingediend gedurende een periode van 13 weken volgende op de publicatie van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie en moeten worden toegezonden aan:

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie (Directeur departement Geologie)

Ministerstvo životního prostředí (ministerie van Milieuzaken)

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Aanvragen die worden ontvangen na het verstrijken van deze termijn, worden niet meer in aanmerking genomen. Een besluit over de aanvragen wordt uiterlijk 12 maanden na het verstrijken van deze termijn genomen.

Verder informatie kan worden aangevraagd bij Jaroslav Česnek (Tel.: +420 267122652).


BIJLAGE

Image