Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2013 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlagen II en III bij Besluit van de Raad van 9 juni 2011 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van het Verdrag van ’s Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden (COM(2013)0035 — C7-0045/2013 — 2013/0019(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2013 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlagen II en III bij Besluit van de Raad van 9 juni 2011 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van het Verdrag van ’s Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden (COM(2013)0035 — C7-0045/2013 — 2013/0019(NLE))

5.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 45/169


P7_TA(2013)0172

Internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2013 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlagen II en III bij Besluit van de Raad van 9 juni 2011 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van het Verdrag van ’s Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden (COM(2013)0035 — C7-0045/2013 — 2013/0019(NLE))

(Raadpleging)

(2016/C 045/32)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2013)0035),

gezien het Verdrag van 's Gravenhage van 23 november 2007 inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden,

gezien artikel 81, lid 3, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het door de Raad wordt geraadpleegd (C7-0045/2013),

gezien artikel 55 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0091/2013),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van bijlagen II en III bij Besluit 2011/432/EU van de Raad overeenkomstig het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten alsook aan de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.