Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (08260/2/2013 — C7-0163/2013 — 2009/0165(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (08260/2/2013 — C7-0163/2013 — 2009/0165(COD))

19.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 65/210


P7_TA(2013)0256

Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***II

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juni 2013 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (08260/2/2013 — C7-0163/2013 — 2009/0165(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

(2016/C 065/41)

Het Europees Parlement,

gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (08260/2/2013 — C7-0163/2013),

gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 april 2010(1) en 26 oktober 2011(2),

gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0554),

gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2011)0319),

gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 72 van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0217/2013),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.

constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.

verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.