Home

P7_TA(2013)0336 Wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (COM(2012)0432 — C7-0211/2012 — 2012/0208(COD)) P7_TC1-COD(2012)0208 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 september 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

P7_TA(2013)0336 Wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (COM(2012)0432 — C7-0211/2012 — 2012/0208(COD)) P7_TC1-COD(2012)0208 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 september 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

9.3.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/196


P7_TA(2013)0336

Wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (COM(2012)0432 — C7-0211/2012 — 2012/0208(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

(2016/C 093/31)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0432),

gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0211/2012),

gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 2012(1),

gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen(2),

gezien artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0256/2013),

1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.P7_TC1-COD(2012)0208

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 september 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad(2) zijn aan de Commissie bevoegdheden verleend om uitvoering te geven aan een aantal bepalingen van die verordening.

(2)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten bepaalde in het kader van Verordening (EG) nr. 850/98 overgedragen bevoegdheden worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(3)

Om sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 850/98deze verordening op doeltreffende wijze aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang te kunnen toepassenaanpassen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen:

met betrekking tot de onderverdeling van gebieden in geografische zones;

met het oog op de wijziging van de voorwaarden voor het gebruik van bepaalde combinaties van maaswijdten;

met het oog op de vaststelling van nadere voorschriften voor het verkrijgen van het percentage doelsoorten dat door meer dan één vissersvaartuig wordt gevangen, teneinde te garanderen dat die percentages in acht worden genomen door alle vaartuigen die bij die visactie zijn betrokken;

met het oog op de vaststelling van regels betreffende de technische beschrijvingen en de methode voor het gebruik van toegestane voorzieningen die aan het visnet mogen worden bevestigd en de mazen van het net niet versperren en evenmin de afmetingen ervan verkleinen;

met betrekking tot de voorwaarden waaronder aan vaartuigen van meer dan acht meter lengte over alles wordt toegestaan in bepaalde wateren van de Unie boomkorren te gebruiken;

met betrekking tot maatregelen waarmee met onmiddellijke ingang wordt gereageerd op een onverwacht kleine of onverwacht grote aanwas van jonge exemplaren, op veranderingen in de migratiepatronen of op enige andere verandering in de staat van instandhouding van de visbestanden;

met betrekking tot handelingen die bepaalde visserijtakken van een lidstaat in ICES-deelgebieden VIII, IX en X vrijstellen van de toepassing van sommige bepalingen betreffende kieuwnetten, warnetten en schakelnetten, indien het niveau van bijvangst en teruggooi van haaien zeer laag is. [Am. 1]

(4)

Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen passende raadplegingen houdt, onder meer op expertniveau,in het bijzonder op deskundigenniveau, zodat zij over objectieve, nauwkeurige, volledige en actuele informatie kan beschikken. [Am. 2].

(5)

De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(6)

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 850/98 te waarborgen moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot:

de technische voorschriften voor het meten van maaswijdten;

de netgedeelten met vierkante mazen en de twijndikte;

de technische voorschriften voor de vervaardiging van het netmateriaal;

het oplijsten van de voorzieningen die de mazen van een visnet mogen versperren of de afmetingen ervan mogen verkleinen;

het doorsturen van lijsten met vaartuigen waarvoor een speciaal visdocument voor het gebruik van boomkorren is afgegeven;

de technische voorschriften voor het meten van het motorvermogen en de afmetingen van het vistuig;

de verplichting van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de visserijinspanningsniveaus in bepaalde gebieden van ICES-sector IXa niet worden overschreden, en

tijdelijke maatregelen wanneer voor de instandhouding van de bestanden van mariene organismen onmiddellijke actie vereist is.

(7)

De aan de Commissie overgedragen uitvoeringsbevoegdheden, behalve die met betrekking tot de verplichting van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de visserijinspanningsniveaus in bepaalde gebieden van ICES-sector IXa niet worden overschreden, moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(3).

(8)

Verordening (EG) nr. 850/98 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 850/98 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

„3. De in lid 1 bedoelde gebieden kunnen worden onderverdeeld in geografische zones, met name aan de hand van de in lid 2 bedoelde definities. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis met betrekking tot de onderverdeling van gebieden in geografische zones gedelegeerde handelingen vast te stellen met het oog op de afbakening van geografische zones waar specifieke technische instandhoudingsmaatregelen van toepassing zijn.”. [Am. 3]

(2)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 4 wordt het volgende punt toegevoegd:

„c)

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen tot wijziging van de bijlagen X en XI vast te stellen teneinde in het kader van de instandhouding van de visbestanden jonge vis beter te beschermen.”;

b)

lid 5, punt b), wordt vervangen door:

„b)

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de methode voor het berekenen van de percentages aan boord gehouden doelsoorten en andere soorten die worden gevangen met één of meer netten die gelijktijdig door meer dan één vissersvaartuig worden gesleept, en met betrekking tot de verificatiemethode die moet garanderen dat de bij de gezamenlijke visactie betrokken vissersvaartuigen die vis aan boord hebben, voldoen aan de percentages vissoorten die in de bijlagen I tot en met V zijn vastgesteld.”;

c)

lid 6 wordt vervangen door:

„6. De technische voorschriften voor het meten van de maaswijdten, onder meer voor controledoeleinden, worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”.

(3)

Aan artikel 7 wordt het volgende lid toegevoegd:

„8. De technische voorschriften voor het meten van netgedeelten met vierkante mazen, onder meer voor controledoeleinden, worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”.

(4)

Aan artikel 8 wordt het volgende lid toegevoegd:

„4. De technische voorschriften betreffende het meten van de twijndikte en de vervaardiging van het netmateriaal, onder meer voor controledoeleinden, worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”.

(5)

Artikel 16 wordt vervangen door:

„Artikel 16

1. Het is verboden voorzieningen aan netten aan te brengen die de mazen in enig deel van het net versperren of de feitelijke afmetingen ervan verkleinen.

2. Lid 1 sluit het gebruik niet uit van bepaalde voorzieningen die de mazen in enig deel van het net kunnen versperren of de feitelijke afmetingen ervan kunnen verkleinen, maar kunnen worden aangebracht om het net te beschermen of te verstevigen. De Commissie is gemachtigd om overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot de technische beschrijvingen en de methode voor het gebruik en de bevestiging van dergelijke voorzieningen vast te stellen.

3. Een uitputtende lijst van voorzieningen die aan de overeenkomstig lid 2 vastgestelde technische beschrijvingen voldoen en aan het net mogen worden bevestigd, wordt door middel van uitvoeringshandelingen vastgesteld. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”.

(6)

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 6 wordt vervangen door:

„6. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde voorwaarden voor de toepassing van de criteria van lid 2, op grond waarvan vaartuigen met een lengte over alles van meer dan acht meter boomkorren mogen gebruiken in de in lid 1 omschreven zones.”;

b)

het volgende lid wordt toegevoegd:

„7. De Commissie stelt door middel van een uitvoeringshandeling de operationele voorschriften vast voor het doorsturen van de door de lidstaten aan de Commissie te verstrekken lijsten als bedoeld in lid 2, onder c), eerste streepje. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”.

(7)

In artikel 29 ter wordt lid 6 vervangen door:

„6. De lidstaten delen aan de Commissie hun maatregelen tot naleving van de in lid 5 neergelegde verplichting mee. Indien de Commissie van oordeel is dat met de maatregelen van de lidstaat niet aan de verplichting wordt voldaan, kan zij wijzigingen in de maatregelen voorstellen. Als de Commissie en de desbetreffende lidstaat niet tot overeenstemming komen over de noodzakelijke maatregelen, kan de Commissie dergelijke maatregelen nemen door middel van uitvoeringshandelingen.”.

(8)

In artikel 34 wordt lid 6 vervangen door:

„6. De technische voorschriften voor het meten van het motorvermogen en de afmetingen van het vistuig worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”.

(8 bis)

In artikel 34 ter wordt lid 11 vervangen door:

„11.Na overleg met het WTECV is de Commissie bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen om bepaalde visserijtakken van een lidstaat in ICES-deelgebieden VIII, IX en X, van de toepassing van de leden 1 tot en met 9 vrij te stellen op voorwaarde dat uit de door de lidstaten verstrekte gegevens blijkt dat het niveau van bijvangst en teruggooi van haaien zeer laag is.”. [Am. 4]

(9)

Artikel 45 wordt vervangen door:

„Artikel 45

1. De Commissie is gemachtigd ombevoegd, door middel van overeenkomstig artikel 48 bis vastgestelde gedelegeerde handelingen, in aanvulling op of afwijking van deze verordening technische instandhoudingsmaatregelen te nemen met betrekking tot het gebruik van gesleept of staand vistuig of tot visserijactiviteiten in bepaalde zones of tijdens bepaalde perioden. Deze maatregelen zijn erop gericht om met onmiddellijke ingang te reageren op een onverwacht kleine of onverwacht grote aanwas van jonge exemplaren, op veranderingen in de migratiepatronen of op enige andere verandering in de staat van instandhouding van de visbestandenbestanden van mariene organismen. [Am. 5]

2. Als de instandhouding van bestanden van mariene organismen onmiddellijk optreden vergt, kan de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen tijdelijke maatregelen nemen om de situatie te verhelpen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

3. Wanneer de instandhouding van bepaalde soorten of bepaalde visgronden ernstig wordt bedreigd en elk uitstel moeilijk te herstellen schade zou meebrengen, kan de lidstaat voor de wateren onder zijn jurisdictie niet-discriminerende instandhoudingsmaatregelen nemen.

4. Zodra de in lid 3 bedoelde maatregelen zijn genomen, worden zij met een toelichting ter kennis gebracht van de Commissie en de andere lidstaten.

Binnen tien werkdagen na de ontvangst van deze kennisgeving bevestigt de Commissie dat deze maatregelen passend en niet-discriminerend zijn of eist zij de annulering of wijziging ervan door middel van uitvoeringshandelingen. Het besluit van de Commissie wordt onmiddellijk ter kennis van de lidstaten gebracht.”.

(10)

In artikel 46 wordt lid 4 vervangen door:

„4. Op initiatief van de Commissie of op verzoek van een lidstaat kan de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen een besluit nemen over de vraag of een door een lidstaat toegepaste nationale technische maatregel in overeenstemming is met lid 1 van dit artikel. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. In geval van een dergelijk besluit is lid 2, derde en vierde alinea, van toepassing.”.

(11)

Artikel 48 wordt vervangen door:

„Artikel 48

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de visserij en de aquacultuur ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2371/2002. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(4).

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 van die verordening, van toepassing.

(12)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 48 bis

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van in artikel 2, lid 3, artikel 4, lid 4, onder c), artikel 4, lid 5, onder b), artikel 16, lid 2, artikel 29, lid 6, artikel 29 quinquies, lid 7, artikel 34 ter, lid 11, en artikel 45, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijdeen termijn van drie jaar met ingang van …(5). De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van drie jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. [Am. 6]

3. De in artikel 2, lid 3, artikel 4, lid 4, onder c), artikel 4, lid 5, onder b), artikel 16, lid 2, artikel 29, lid 6, artikel 29 quinquies, lid 7, artikel 34 ter, lid 11, en artikel 45, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die daarin wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. [Am. 7]

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

5. Een krachtens artikel 2, lid 3, artikel 4, lid 4, onder c), artikel 4, lid 5, onder b), artikel 16, lid 2, artikel 29, lid 6, artikel 29 quinquies, lid 7, artikel 34 ter, lid 11, en artikel 45, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of als zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie vóór het verstrijken van deze termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.”.

[Am. 8]

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter