Home

P7_TA(2013)0461 Programma Creatief Europa ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 november 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (COM(2011)0785 — C7-0435/2011 — 2011/0370(COD)) P7_TC1-COD(2011)0370 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014 — 2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG

P7_TA(2013)0461 Programma Creatief Europa ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 november 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (COM(2011)0785 — C7-0435/2011 — 2011/0370(COD)) P7_TC1-COD(2011)0370 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014 — 2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG

24.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/60


P7_TA(2013)0461

Programma Creatief Europa ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 november 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (COM(2011)0785 — C7-0435/2011 — 2011/0370(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

(2016/C 436/16)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0785),

gezien artikel 294, lid 2, en artikel 166, lid 4, artikel 167, lid 5, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0435/2011),

gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012(1),

gezien het advies van het Comité van de Regio's van 18 juli 2012(2),

gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 16 oktober 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0011/2013),

1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.P7_TC1-COD(2011)0370

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014 — 2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1295/2013.)