Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid, 1990, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen (Verdrag nr. 170) (11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid, 1990, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen (Verdrag nr. 170) (11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))

15.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 468/219


P7_TA(2013)0523

IAO-Verdrag betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om in het belang van de Europese Unie het verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid, 1990, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen (Verdrag nr. 170) (11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))

(Raadpleging)

(2016/C 468/37)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerpbesluit van de Raad (11463/2013),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 114 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0236/2013),

gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0400/2013),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.