Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))

15.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 468/235


P7_TA(2013)0537

Gemeenschappelijk visserijbeleid ***II

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

(2016/C 468/46)

Het Europees Parlement,

gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (12007/3/2013 — C7-0375/2013),

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012(1),

gezien het advies van het Comité van de Regio's van 4 maart 2012(2),

gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0425),

gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 72 van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A7-0409/2013),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.

hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement en de Raad en aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie, die als bijlagen bij de onderhavige resolutie zijn gevoegd;

3.

constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.

verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement en de Raad over gegevensverzameling

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie spoed te betrachten met de aanneming van een voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad, zodat de beginselen en doelstellingen voor gegevensverzameling, die essentieel zijn ter ondersteuning van een hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid en die in de nieuwe verordening inzake de hervorming van het GVB worden uiteengezet, zo spoedig mogelijk in praktijk kunnen worden gebracht.

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over meerjarenplannen

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben afgesproken te zullen samenwerken voor de regeling van interinstitutionele aangelegenheden en een traject overeenkomen om, met inachtneming van de juridische positie van zowel het Parlement als de Raad, de ontwikkeling en invoering van meerjarenplannen te faciliteren als prioriteit in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een interinstitutionele werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van deze drie instellingen, die zal helpen zoeken naar praktische oplossingen en de meest geschikte manier om verder te komen.