Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad (12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad (12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD))

15.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 468/237


P7_TA(2013)0538

Gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten ***II

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad (12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

(2016/C 468/47)

Het Europees Parlement,

gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (12005/2/2013 — C7-0376/2013),

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012(1),

gezien het advies van het Comité van de Regio's van 4 mei 2012(2),

gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(3) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0416),

gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 72 van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A7-0413/2013),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.

hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement en de Commissie die als bijlage bij de onderhavige resolutie is gevoegd;

3.

constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.

verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement en de Raad betreffende controlevoorschriften op het gebied van traceerbaarheid van producten en consumenteninformatie

In aansluiting op de wijziging van de verordening betreffende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten verzoeken het Europees Parlement en de Raad de Europese Commissie hun een voorstel voor te leggen tot wijziging van de controleverordening (Verordening (EG) nr. 1224/2009). Bij deze wijziging moet er rekening mee worden gehouden dat er een regeling moet komen voor het verstrekken van informatie over het soort vistuig voor producten die afkomstig zijn van de wildvangst.

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie tevens te zijner tijd de nodige wijzigingen vast te stellen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie wat de verplichte informatie voor de consument betreft teneinde rekening te houden met de bepalingen van deze verordening, van de controleverordening, zoals gewijzigd, en van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.