Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte (COM(2013)0577 — C7-0268/2013 — 2013/0280(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte (COM(2013)0577 — C7-0268/2013 — 2013/0280(CNS))

15.12.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 468/333


P7_TA(2013)0582

Wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte (COM(2013)0577 — C7-0268/2013 — 2013/0280(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure — raadpleging)

(2016/C 468/77)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0577),

gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0268/2013),

gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

gezien artikel 55, artikel 46, lid 1 en artikel 37 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0405/2013),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.