Home

Resolutie van het Europees Parlement van 7 februari 2013 over Laos: de zaak Sombath Somphone (2013/2535(RSP))

Resolutie van het Europees Parlement van 7 februari 2013 over Laos: de zaak Sombath Somphone (2013/2535(RSP))

22.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/106


P7_TA(2013)0058

Laos: het geval van Sombath Somphone

Resolutie van het Europees Parlement van 7 februari 2013 over Laos: de zaak Sombath Somphone (2013/2535(RSP))

(2016/C 024/14)

Het Europees Parlement,

gezien zijn eerdere resoluties over Laos,

gezien de verklaring van de woordvoerder van de Hoge Vertegenwoordiger voor de mensenrechten van de Verenigde Naties van 21 december 2012 over Laos,

gezien de verklaring van de woordvoerder van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton van 21 december 2012 over de verdwijning van Sombath Somphone in Laos,

gezien de verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton van 16 januari 2013 over de verdwijning van de Laotiaanse voorman van het maatschappelijk middenveld Sombath Somphone,

gezien de verklaring van het Laotiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van 19 december 2012 en de verklaring van de ambassadeur van Laos bij de VN van 4 januari 2013,

gezien de brieven van talrijke leden van het Europees Parlement en nationale parlementsleden en de gezamenlijke open brief van 65 ngo's aan de premier van Laos van 17 januari 2013 over de verdwijning van Sombath Somphone,

gezien de brief van het Aziatisch Forum voor mensenrechten en ontwikkeling aan de voorzitter van de intergouvernementele commissie mensenrechten van de ASEAN van 4 januari 2013,

gezien de EU-richtsnoeren over mensenrechtenactivisten van 2008,

gezien het Internationale Verdrag voor de bescherming van een ieder tegen gedwongen verdwijning (ICCPED) waarvan Laos ondertekenaar is en de VN-verklaring van 18 december 1992 over de bescherming van een ieder tegen gedwongen verdwijning,

gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

gezien het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) van 1966, dat in 2009 door Laos is geratificeerd,

gezien de door de UNHRC uitgevoerde universele periodieke toetsing van Laos van 21 september 2010,

gezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Democratische Volksrepubliek Laos van 1 december 1997,

gezien artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van zijn Reglement,

A.

overwegende dat Sombath Somphone, een prominent figuur op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs voor jongeren, op 15 december 2012 in Vientiane, de hoofdstad van Laos, is verdwenen; overwegende dat uit door zijn familie verkregen camerabeelden blijkt dat Sombath Somphone het laatst gezien werd met lokale politiemensen bij de politiepost Thadeau rond 18 uur op de dag van zijn verdwijning en dat hij door personen in burger werd meegenomen in een auto;

B.

overwegende dat de regering van Laos in haar verklaring van 19 december 2012 het incident zoals dit door de bewakingscamera is vastgelegd, heeft bevestigd; overwegende dat de autoriteiten beweren dat hij het slachtoffer is geworden van een ontvoering in verband met een persoonlijk of zakelijk conflict;

C.

overwegende dat de VN en 65 internationale mensenrechtenorganisaties de vrees hebben uitgesproken dat Sombath Somphone het slachtoffer is van gedwongen verdwijning, mogelijk in verband met zijn werk, en dat zij zich ernstige zorgen maken over zijn veiligheid en het gebrek aan vooruitgang en informatie wat betreft het onderzoek door de Laotiaanse autoriteiten naar de feiten omtrent zijn verdwijning;

D.

overwegende dat de familie van Sombath Somphone niet in staat is gebleken hem sedertdien op te sporen, ondanks herhaaldelijke verzoeken aan de plaatselijke autoriteiten en zoektochten in de omgeving;

E.

overwegende dat Sombath Somphone alom gewaardeerd wordt en bekend staat om zijn jarenlange werk op het gebied van duurzame en eerlijke ontwikkeling, met name door de oprichting in 1996 van PADETC, het opleidingscentrum voor participerende ontwikkeling; overwegende dat hij in 2005 de „Ramon Magsaysay Award for Community Leadership” heeft ontvangen;

F.

overwegende dat Sombath Somphone, als lid van de Laotiaanse nationale organisatiecommissie, in oktober 2012 een van de organisatoren was van het 9e Asia-Europe People-to-People Forum in Vientiane, in de aanloop naar de ASEM 9, en daar ook een van de belangrijkste sprekers was;

G.

overwegende dat een groep van ASEAN-parlementsleden in de week van 14—18 januari 2013 een bezoek aan Laos heeft gebracht om informatie in te winnen over Sombath Somphone;

H.

overwegende dat in Laos sprake is van schendingen van fundamentele vrijheden, met name de pers- en mediavrijheid, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vergadering, academische vrijheid en de rechten van minderheden;

1.

spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de verdwijning, de veiligheid en het welzijn van Sombath Somphone;

2.

is bezorgd over de traagheid en het gebrek aan transparantie van het onderzoek naar de verdwijning van Sombath Somphone; roept de Laotiaanse autoriteiten op onverwijld transparant en grondig onderzoek te verrichten, overeenkomstig hun verplichtingen volgens het internationale recht inzake mensenrechten, en te zorgen voor de onmiddellijke veilige terugkeer van Sombath Somphone naar zijn familie;

3.

roept de HV/VV op het onderzoek van de Laotiaanse regering naar de verdwijning van Sombath Somphone nauwlettend te volgen;

4.

verzoekt de Laotiaanse autoriteiten de wettigheid en legitimiteit van werk ten behoeve van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke rechtvaardigheid openlijk te bekrachtigen, teneinde de door verdwijningen als die van Sombath Somphone veroorzaakte intimidatie tegen te gaan;

5.

is ingenomen met het bezoek van een groep ASEAN-parlementsleden aan Laos in januari 2013 met het doel informatie in te winnen over Sombath Somphone en verzoekt de mensenrechtencommissie van de ASEAN om een onderzoekscommissie in het leven te roepen die de gebeurtenissen rond de gedwongen verdwijning van Sombath Somphone onderzoekt;

6.

roept de EU op Laos tot prioriteit te verklaren voor de 22e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties;

7.

benadrukt dat de Laotiaanse autoriteiten alle nodige maatregelen zouden moeten treffen om een einde te maken aan de praktijken van willekeurige arrestaties en geheime detentie; roept hen op gedwongen verdwijning tot misdrijf te verklaren en het Internationale Verdrag voor de bescherming van een ieder tegen gedwongen verdwijning te ratificeren; onderstreept dat gedwongen verdwijningen duidelijke schendingen van de fundamentele mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn;

8.

roept de regering van Laos op het recht van vrije meningsuiting en het recht van vereniging evenals de rechten van minderheden te eerbiedigen en het recht op vrijheid van godsdienst of overtuiging te beschermen, en alle beperkingen op de uitoefening van dit recht op te heffen, zoals aanbevolen in de universele periodieke toetsing van de VN van 21 september 2010;

9.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, het secretariaat van de ASEAN, de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de regering en het parlement van Laos.