Home

Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2013 over de crisis in Egypte ((2013/2697(RSP))

Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2013 over de crisis in Egypte ((2013/2697(RSP))

26.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 75/159


P7_TA(2013)0333

Situatie in Egypte

Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2013 over de crisis in Egypte ((2013/2697(RSP))

(2016/C 075/24)

Het Europees Parlement,

gezien de verklaringen van generaal Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, voorzitter van de Egyptische Hoge Raad van de strijdkrachten, van 4 juli 2013,

gezien artikel 110, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A.

overwegende dat de Hoge Raad van de strijdkrachten, in zijn verklaring van 4 juli 2013, bekend heeft gemaakt dat de grondwet is opgeschort en dat de macht is overgedragen aan het hoofd van het Constitutioneel Hooggerechtshof totdat vervroegde presidentsverkiezingen worden gehouden, gevolgd door parlementaire verkiezingen, en het vormen van een nationale coalitieregering en een commissie die wijzigingen op de grondwet moet onderzoeken; overwegende dat de heer Adly Mansour is ingezworen als interim-president;

1.

spreekt zijn diepe ongerustheid uit over de situatie in Egypte na de militaire interventie; benadrukt dat de macht zo spoedig mogelijk moet worden overgedragen aan democratisch gekozen burgerlijke autoriteiten, spreekt zijn fundamentele solidariteit uit met alle Egyptenaren die democratische aspiraties voor hun land koesteren en roept op tot een spoedige terugkeer naar het democratisch proces, met inbegrip van het houden van vrije en eerlijke presidentiële en parlementaire verkiezingen middels een volledig insluitend proces met de deelname van alle democratische deelnemers;

2.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, en het parlement en de regering van Egypte.