Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen /* COM/2013/0465 final - 2013/0216 (NLE) */


TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Op basis van het mandaat van de Raad heeft de Europese Commissie met de Republiek Gabon onderhandeld met het oog op de verlenging van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon. Ter afronding van deze onderhandelingen hebben de onderhandelaars op 24 april 2013 een ontwerp van het nieuwe protocol geparafeerd. Het nieuwe protocol heeft een looptijd van drie jaar met ingang van de in artikel 14 vastgestelde datum van voorlopige toepassing, i.e. de datum van ondertekening van dit nieuwe protocol.

Het protocol bij de overeenkomst is er in de eerste plaats op gericht vangstmogelijkheden in de Gabonese wateren toe te kennen aan EU‑vaartuigen, met inachtneming van het beste beschikbare wetenschappelijke advies en de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) en met inachtneming van de grenzen van het beschikbare overschot. De Commissie heeft zich gebaseerd op, onder meer, de resultaten van een door externe deskundigen uitgevoerde ex-postevaluatie.

Het algemene doel bestaat erin om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon te verstevigen met het oog op de instelling van een partnerschapskader voor de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en de verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de Gabonese visserijzone.

Meer in het bijzonder voorziet het protocol in vangstmogelijkheden voor de volgende visserijen:

– 27 vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen;

– 8 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel.

De Commissie stelt op grond hiervan voor dat de Raad, met instemming van het Parlement, bij besluit deze overeenkomst sluit.

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

De belanghebbende partijen zijn geraadpleegd in het kader van de evaluatie van het protocol voor de periode 2005-2011. Ook zijn in het kader van technische vergaderingen de deskundigen uit de lidstaten geraadpleegd. Uit deze raadplegingen is naar voren gekomen dat het behoud van een visserijprotocol met de Republiek Gabon van belang is.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

De onderhavige procedure loopt parallel aan de procedures met betrekking tot het besluit van de Raad betreffende de voorlopige toepassing van het protocol zelf, alsmede de verordening van de Raad betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden over de EU-lidstaten.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De jaarlijkse financiële tegenprestatie van 1 350 000 EUR is gebaseerd op: a) een met een referentietonnage van 20 000 ton overeenstemmend bedrag van 900 000 EUR voor de toegang tot de Gabonese visserijzone, en b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid in de Republiek Gabon ten bedrage van 450 000 EUR. Deze steun is in overeenstemming met de doelstellingen van het nationale visserijbeleid van de Republiek Gabon, en met name met haar behoeften op het gebied van de bestrijding van illegale visserij en de tenuitvoerlegging van de nationale visserijstrategie.

2013/0216 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, juncto artikel 218, lid 6, onder a), en lid 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap is door de Raad goedgekeurd bij Verordening (EG) nr. 450/2007[2].

(2) Op 7 november 2006 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit 2006/788/EG inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 2005 tot en met 2 december 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon[3].

(3) De Unie heeft met de Republiek Gabon onderhandeld over een nieuw protocol waarbij aan EU‑vaartuigen vangstmogelijkheden worden toegekend in de wateren waarover de Republiek Gabon de jurisdictie voor visserijaangelegenheden heeft.

(4) De Raad heeft bij Besluit …/2013/EU[4] toestemming gegeven voor de ondertekening en de voorlopige toepassing van dit protocol, in afwachting van de latere sluiting ervan.

(5) De EU heeft er belang bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Gabon ten uitvoer te leggen middels een protocol waarin de vangstmogelijkheden en de daartegenover staande financiële tegenprestatie worden vastgesteld en tevens wordt bepaald volgens welke voorwaarden de verantwoorde en duurzame visserij in de Gabonese visserijzone moet worden bevorderd. Dit protocol dient derhalve namens de Unie te worden goedgekeurd.

(6) Bij artikel 9 van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon is een gemengde commissie opgericht die is belast met het toezicht op de toepassing van de overeenkomst en, in voorkomend geval, met de vaststelling van wijzigingen van het protocol. De Commissie dient ertoe worden gemachtigd om deze wijzigingen, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan, goed te keuren volgens een vereenvoudigde procedure,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon, wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die gemachtigd is (zijn) om namens de Unie de kennisgeving te verrichten waarmee de instemming van de Unie om door het protocol gebonden te zijn, tot uiting wordt gebracht.

Artikel 3

De Europese Commissie wordt ertoe gemachtigd de aan het protocol aangebrachte wijzigingen goed te keuren die door de gemengde commissie zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 9 van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

PROTOCOL

tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon

Artikel 1

Geldigheidsduur en vangstmogelijkheden

1. De krachtens de artikelen 5 en 6 van de overeenkomst verleende vangstmogelijkheden worden voor een op de datum van voorlopige toepassing van het protocol ingaande periode van 3 (drie) jaar vastgesteld voor de vangst van in bijlage 1 bij het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties opgenomen sterk migrerende soorten, met uitzondering van de door de ICCAT of bij de Gabonese wetgeving beschermde of verboden soorten.

2. Met ingang van de datum van voorlopige toepassing van het protocol worden vangstmogelijkheden toegekend voor:

a) 27 vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen;

b) 8 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel.

Dit lid is van toepassing onverminderd de artikelen 5 en 6 van dit protocol.

3. Buitenlandse vloten krijgen toegang tot de visbestanden in de Gabonese visserijzone voor zover een in artikel 62 van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties bedoeld overschot voorhanden is en rekening is gehouden met de exploitatiecapaciteit van de nationale vloot van Gabon.

4. Op grond van artikel 6 van de overeenkomst mogen vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren, in de Gabonese visserijzone alleen visserijactiviteiten uitoefenen indien daarvoor in het kader van dit protocol en overeenkomstig bijlage 1 bij dit protocol een visserijvergunning is afgegeven.

Artikel 2

Financiële tegenprestatie - Betalingswijze

1. De in artikel 7 van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij bedoelde financiële tegenprestatie wordt, voor de in artikel 1 bepaalde periode, vastgesteld op 1 350 000 EUR per jaar.

2. De financiële tegenprestatie omvat:

a) een jaarlijks bedrag voor de toegang tot de Gabonese visserijzone van 900 000 EUR, hetgeen overeenkomt met een referentiehoeveelheid van 20 000 ton per jaar, en

b) een specifiek bedrag van 450 000 EUR per jaar voor de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het sectorale visserijbeleid van Gabon.

3. Lid 1 is van toepassing behoudens de artikelen 4, 5 en 7 en 9 van dit protocol.

4. Voor het eerste jaar betaalt de Europese Unie de in lid 2, onder a), bedoelde financiële tegenprestatie voor de toegang van de EU‑vaartuigen tot de Gabonese visbestanden uiterlijk 3 (drie) maanden na de datum van voorlopige toepassing van het protocol, en voor de volgende jaren uiterlijk op de datum waarop de ondertekening van het protocol verjaart.

5. Beide partijen hebben afgesproken om de geregelde opvolging van de vangsten van de EU‑vaartuigen in de Gabonese visserijzone te verbeteren. Hiertoe maakt de EU tijdens het visseizoen geregeld een analyse van de vangst‑ en inspanningsgegevens van de EU-vissersvaartuigen die in de Gabonese visserijzone aanwezig zijn. De EU stelt Gabon geregeld in kennis van het resultaat van deze analyse. Zodra de in de Gabonese visserijzone geregistreerde vangsten in totaal 80 % van het referentietonnage van 20 000 ton bedragen, stelt de EU de lidstaten en Gabon hiervan in kennis met het oog op het beheer van een eventuele overschrijding van het referentietonnage.

6. Zodra de totale gevangen hoeveelheid 80 % van het referentietonnage bereikt, wordt een vergadering van de gemengde commissie georganiseerd om te bepalen hoe de aanvullende betaling die op grond van die eventuele overschrijding aan Gabon is verschuldigd, dient te worden betaald.

7. Indien de EU‑vaartuigen meer vangen dan de met het dubbele van het jaarlijkse totaalbedrag overeenstemmende hoeveelheid, wordt het voor de extra hoeveelheid verschuldigde bedrag het volgende jaar betaald, onverminderd lid 6.

8. De benutting van de in lid 2, onder a), bedoelde financiële tegenprestatie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de autoriteiten van Gabon.

9. De financiële tegenprestatie wordt overgemaakt op een rekening van het ministerie van Financiën van de Republiek Gabon en de gegevens van deze rekening worden jaarlijks meegedeeld door de autoriteiten van Gabon.

Artikel 3

Bevordering van verantwoorde en duurzame visserij in de Gabonese visserijzone

1. Beide partijen verbinden zich ertoe een verantwoorde visserij in de Gabonese visserijzone te bevorderen op basis van de beginselen van een duurzame exploitatie van de visbestanden en de mariene ecosystemen.

2. Uiterlijk drie maanden na de datum van voorlopige toepassing van dit protocol komen de Europese Unie en Gabon in de in artikel 9 van de overeenkomst bedoelde gemengde commissie enerzijds een meerjarig sectoraal programma overeen dat in overeenstemming is met de nationale visserijstrategie van Gabon en met het beleidskader van de Europese Commissie, en anderzijds de daarbij horende uitvoeringsbepalingen, die met name het volgende omvatten:

a) de op meerjarige en jaarbasis vastgestelde richtsnoeren voor de bestemming van het in artikel 2, lid 2, genoemde specifieke bedrag van de financiële tegenprestatie;

b) de doelstellingen die op meerjarige en jaarbasis moeten worden bereikt om tot een verantwoorde en duurzame visserij te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de door Gabon gestelde prioriteiten in het nationale visserijbeleid en in andere beleidssectoren die met de bevordering van een verantwoorde en duurzame visserij, met inbegrip van beschermde mariene gebieden, in verband staan of deze kunnen beïnvloeden;

c) de criteria en de procedures, eventueel met inbegrip van begrotings- en financiële indicatoren, voor de jaarlijkse beoordeling van de behaalde resultaten.

3. De bestemming van de bedragen wordt door beide partijen in onderling overleg bepaald overeenkomstig de doelstellingen die zij in de gemengde commissie vaststellen overeenkomstig het van de visserijsector afkomstige strategische plan van Gabon en overeenkomstig een raming van de effecten die van de uit te voeren projecten worden verwacht.

4. Tijdens het eerste jaar van toepassing van het protocol wordt de bestemming die Gabon aan de financiële steun voor de visserijsector geeft, meegedeeld aan de EU of goedgekeurd in de gemengde commissie.

5. Elk jaar geeft Gabon een stand van zaken van de met de sectorale steun ten uitvoer gelegde projecten aan de hand van een jaarverslag dat door de gemengde commissie wordt onderzocht. Voordat het protocol verstrijkt, stelt Gabon bovendien een slotverslag op.

6. De specifieke voor de sectorale steun bestemde tegenprestatie wordt in schijven betaald overeenkomstig benaderingen die zijn gebaseerd op de analyse van wat met de tenuitvoerlegging van de sectorale steun is bereikt, en op de behoeften.

7. Voorstellen tot wijziging van het meerjarige sectorale programma worden in de gemengde commissie door beide partijen goedgekeurd.

Artikel 4

Wetenschappelijke samenwerking met het oog op de verantwoorde visserij

1. Beide partijen verbinden zich ertoe de verantwoorde visserij in de Gabonese wateren te bevorderen en gaan daarbij uit van het beginsel dat op het gebied van technische instandhoudingsmaatregelen niet mag worden gediscrimineerd tussen de verschillende vloten die in deze wateren actief zijn, en van het beginsel dat de visbestanden en de mariene ecosystemen duurzaam moeten worden beheerd.

2. Tijdens de looptijd van dit protocol verbinden de Europese Unie en Gabon zich ertoe samen te werken aan het toezicht op de toestand van de visbestanden in de Gabonese visserijzone en bij te dragen tot het visserijbeheer.

3. Met betrekking tot een verantwoord visserijbeheer leven beide partijen de aanbevelingen en resoluties van de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT) na.

4. Overeenkomstig artikel 4 van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij plegen de partijen, op basis van de aanbevelingen en de resoluties van de ICCAT en het beste beschikbare wetenschappelijke advies, overleg in de in artikel 9 van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij bedoelde gemengde commissie, teneinde maatregelen vast te stellen voor een duurzaam beheer van de door de EU‑vaartuigen beviste bestanden die onder dit protocol vallen.

5. Zo nodig kan overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de overeenkomst op verzoek van een van beide partijen een vergadering van wetenschappers uit beide partijen worden belegd. Het aantal deelnemers aan dergelijke vergaderingen kan zo nodig worden uitgebreid met uit derde landen afkomstige deskundigen en waarnemers die de overeenkomstsluitende partijen vertegenwoordigen, en met vertegenwoordigers van regionale en internationale instanties die bevoegd zijn voor visserijbeheer.

Artikel 5

Herziening van de vangstmogelijkheden

1. De partijen kunnen in de gemengde commissie in de artikelen 1 en 2 van dit protocol bedoelde maatregelen nemen ter herziening van de vangstmogelijkheden. In dit geval wordt de financiële tegenprestatie evenredig en pro rata temporis aangepast.

2. Voor niet in het geldende protocol opgenomen visserijcategorieën kunnen beide partijen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de overeenkomst nieuwe vangstmogelijkheden opnemen op basis van de beste wetenschappelijke adviezen die zijn gevalideerd door het gezamenlijke onafhankelijke wetenschappelijke comité en zijn vastgesteld in de gemengde commissie.

Artikel 6

Nieuwe vangstmogelijkheden

1. Met het oog op de exploitatie van specifieke visserijen kan de regering van Gabon de Europese Unie verzoeken de mogelijkheid in overweging te nemen aan experimentele visserij te doen onder rechtstreeks toezicht van wetenschappers van beide partijen en wetenschappers van de ICCAT of de bevoegde regionale organisatie voor visserijbeheer.

2. De partijen stimuleren de experimentele visserij in de Gabonese visserijzone. Met het oog hierop en op verzoek van Gabon plegen zij onderling overleg en bepalen zij per geval de soorten, de voorwaarden en andere relevante parameters. De partijen doen aan experimentele visserij volgens de voorwaarden die worden bepaald door het in dit protocol bedoelde wetenschappelijke comité.

3. Vergunningen voor de experimentele visserij hebben een looptijd van maximaal twaalf maanden. Indien de partijen van oordeel zijn dat de experimentele visserij afdoende resultaten heeft opgeleverd, kan de regering van Gabon tot het einde van de looptijd van dit protocol vangstmogelijkheden voor nieuwe soorten aan de EU‑vloot toekennen. De in artikel 2, lid 1, van het huidige protocol bedoelde financiële tegenprestatie moet in dit geval worden verhoogd.

4. Vaartuigen die aan experimentele visserij in de zin van dit protocol doen, dienen overeenkomstig de bijlage een waarnemer aan boord te hebben.

Artikel 7

Opschorting en herziening van de betaling van de financiële tegenprestatie

1. De financiële tegenprestatie als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a) en b), kan in onderling overleg tussen beide partijen worden herzien of opgeschort als zich een of meer van de volgende situaties voordoen:

a) abnormale omstandigheden, zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h), van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij, waardoor in de Gabonese visserijzone geen visserijactiviteiten kunnen plaatsvinden;

b) belangrijke veranderingen in de inhoud en de uitvoering van het visserijbeleid van de partijen die gevolgen hebben voor dit protocol;

c) indien de Europese Unie of Gabon constateert dat sprake is van schending van de essentiële en fundamentele elementen van de mensenrechten als bedoeld in artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou en overeenkomstig de procedure van de artikelen 8 en 96 van voornoemde overeenkomst.

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen worden de visserijactiviteiten opgeschort. De betaling wordt herzien of opgeschort onverminderd de financiële tegenprestatie die is verschuldigd voor de visserijactiviteiten die hebben plaatsgevonden voordat het besluit tot opschorting werd genomen.

3. Na de in artikel 3, lid 4, bedoelde beoordeling behoudt de Europese Unie zich het recht voor om de betaling van de in artikel 2, lid 2, onder b), van dit protocol bedoelde financiële steun voor de visserijsector geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de sectorale steun de in de programmering vastgestelde doelstellingen niet haalt of indien deze financiële tegenprestatie niet wordt benut.

4. De betaling van de financiële tegenprestatie wordt hervat nadat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over het herstel van de aan de in lid 1 genoemde gebeurtenissen voorafgaande situatie en/of wanneer de resultaten van de in lid 2 bedoelde financiële uitvoering dat rechtvaardigen. De in artikel 2, lid 2, onder b), bedoelde specifieke financiële tegenprestatie kan evenwel slechts worden betaald tot uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het protocol.

Artikel 8

Opschorting van de toepassing van het protocol

1. De toepassing van dit protocol kan worden opgeschort op initiatief van één van beide partijen als zich een of meer van de volgende situaties voordoen:

a) abnormale omstandigheden, zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h), van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij, waardoor in de Gabonese visserijzone geen visserijactiviteiten kunnen plaatsvinden;

b) belangrijke veranderingen in het beleid van de partijen die gevolgen hebben voor dit protocol;

c) indien de Europese Unie of Gabon constateert dat sprake is van schending van de essentiële en fundamentele elementen van de mensenrechten als bedoeld in artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou en overeenkomstig de procedure van de artikelen 8 en 96 van voornoemde overeenkomst;

d) er is een probleem bij de betaling van de in artikel 2, lid 2, onder a), bedoelde financiële tegenprestatie door de Europese Unie om andere dan de in artikel 10, lid 2, van dit protocol genoemde redenen;

e) tussen beide partijen ontstaat een geschil over de interpretatie van dit protocol;

f) een partij leeft de bepalingen van dit protocol en de daarbij gevoegde bijlage en aanhangsels niet na.

2. De toepassing van dit protocol kan worden opgeschort op initiatief van één van beide partijen wanneer het geschil tussen de partijen niet kon worden opgelost in het kader van het overleg in de gemengde commissie.

3. De toepassing van het protocol kan pas worden opgeschort, indien de betrokken partij haar voornemen hiertoe schriftelijk en ten minste drie maanden vóór de datum van inwerkingtreding van de opschorting meldt.

4. Bij opschorting blijven de partijen in onderling overleg streven naar een minnelijke schikking van het geschil. Wanneer zij hierin slagen, wordt de toepassing van het protocol hervat en wordt het bedrag van de financiële tegenprestatie evenredig en pro rata temporis verlaagd, afhankelijk van de duur van de periode waarin de toepassing van het protocol is opgeschort.

5. Indien de toepassing van het protocol daadwerkelijk wordt opgeschort, hebben de EU‑vaartuigen uiterlijk 24 uur de tijd om de Gabonese visserijzone te verlaten.

Artikel 9

Geldend nationaal recht

1. Op de activiteiten van EU‑vissersvaartuigen in de Gabonese visserijzone zijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van Gabon van toepassing, tenzij in dit protocol en de daarbij gevoegde bijlage ervan anders is bepaald.

2. De autoriteiten van Gabon stellen de Europese Commissie in kennis van alle nieuwe of gewijzigde wetten op het vlak van het visserijbeleid, voordat deze wetten in werking treden.

3. Indien contradicties worden geconstateerd tussen de in lid 2 bedoelde nieuwe nationale wetten van Gabon en de bepalingen van dit protocol en de daarbij gevoegde bijlage, wordt de gemengde commissie zo spoedig mogelijk bijeengeroepen om de contradicties die rechtstreeks gevolgen hebben voor de visserijactiviteit van de EU‑vaartuigen, op te helderen.

Artikel 10

Informatisering van de uitwisseling van gegevens

1. De Republiek Gabon en de Europese Unie verbinden zich ertoe zo spoedig mogelijk de informaticasystemen in te voeren die nodig zijn voor de elektronische uitwisseling van alle met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende informatie en documenten.

2. De elektronische vorm van een document wordt na goedkeuring door de bevoegde autoriteiten als bedoeld in hoofdstuk I van de bij dit protocol gevoegde bijlage, als volledig gelijkwaardig aan de papieren versie beschouwd.

3. Gabon en de Europese Unie stellen elkaar onmiddellijk in kennis van iedere storing van een informaticasysteem. De met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende informatie en documenten worden dan automatisch vervangen door de papieren versie.

Artikel 11

Vertrouwelijkheid

De Republiek Gabon en de Europese Unie zien erop toe dat alle in het kader van de overeenkomst verkregen nominatieve gegevens over de EU-vaartuigen en hun visserijactiviteiten te allen tijde strikt worden behandeld overeenkomstig de beginselen van vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens.

Beide partijen zien erop toe dat alleen de geaggregeerde gegevens over de visserijactiviteiten in Gabonese wateren openbaar worden gemaakt overeenkomstig de ter zake geldende ICCAT‑bepalingen. Gegevens die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd, mogen door de bevoegde autoriteiten uitsluitend worden gebruikt voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en voor visserijbeheer, ‑controle en ‑bewaking.

Artikel 12

Looptijd

Dit protocol en de erbij gevoegde bijlage hebben een looptijd van 3 (drie) jaar met ingang van de in artikel 14 bedoelde datum van voorlopige toepassing.

Artikel 13

Opzegging

1. In geval van opzegging van het protocol stelt de betrokken partij de andere partij ten minste drie maanden vóór de datum waarop de opzegging van kracht wordt, schriftelijk in kennis van haar voornemen om het protocol op te zeggen.

2. Na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving treden beide partijen in onderhandeling.

Artikel 14

Voorlopige toepassing

Dit protocol en de erbij gevoegde bijlage zijn met ingang van de datum van ondertekening ervan voorlopig van toepassing.

Artikel 15

Inwerkingtreding

Dit protocol en de erbij gevoegde bijlage treden in werking op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe vereiste procedures zijn voltooid.

BIJLAGE BIJ HET PROTOCOL

VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ IN DE GABONESE VISSERIJZONE DOOR EU‑VAARTUIGEN

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

1. Aanwijzing van de bevoegde autoriteit

Voor de toepassing van deze bijlage wordt, tenzij anders is bepaald, met elke verwijzing naar de Europese Unie (EU) of Gabon als bevoegde autoriteit, het volgende bedoeld:

- voor de EU: de Europese Commissie, in voorkomend geval via de delegatie van de EU in Gabon;

- voor Gabon: het voor visserij bevoegde ministerie.

2. De Gabonese visserijzone

De EU-vaartuigen kunnen hun visserijactiviteiten buiten 12 zeemijl, gemeten vanaf de basislijnen, in de Gabonese visserijzone uitoefenen, onverminderd de in punt 3 vastgestelde bepalingen.

Voordat het protocol voorlopig van toepassing wordt, stelt Gabon de EU in kennis van de geografische coördinaten van de basislijnen van zijn visserijzone en alle daarin gelegen zones waarin de visserij verboden is.

3. Voor scheepvaart en visserij verboden gebieden

In de zones die grenzen aan gebieden waar aan aardoliewinning en aardolie‑exploratie wordt gedaan, is elke vorm van scheepvaart verboden. De EU‑vaartuigen zien erop toe dat in deze zones en binnen een gebied van 12 zeemijl, gemeten vanaf de basislijnen, geen enkele met bakens uitgeruste vis aantrekkende voorziening (fish aggregating device – FAD) wordt binnengebracht.

Overeenkomstig de vigerende nationale wetgeving omvatten de voor visserij verboden gebieden de nationale parken, de beschermde mariene gebieden en de zones waar de vis zich voortplant.

Het voor de visserij bevoegde ministerie van de Republiek Gabon deelt de coördinaten van de betrokken gebieden aan de reders mee bij de afgifte van de visvergunningen.

De coördinaten van de voor scheepvaart en visserij verboden gebieden worden eveneens ter informatie meegedeeld aan de EU; eventuele wijzigingen van de coördinaten worden ten minste twee maanden voordat zij van toepassing worden, ook aan de EU gemeld.

4. Verboden activiteiten

Ondersteunende vaartuigen wordt het recht op aanwezigheid in de Gabonese visserijzone ontzegd.

5. Aanwijzing van een plaatselijke agent

EU-vaartuigen die voornemens zijn vangsten in een Gabonese haven aan te landen, moeten worden vertegenwoordigd door een in Gabon verblijvende gemachtigde agent.

6. Bankrekening

Gabon stelt de EU vóór de voorlopige toepassing van het protocol in kennis van de gegevens van de bankrekening(en) waarop de financiële bedragen ten laste van de EU-vaartuigen in het kader van de overeenkomst moeten worden overgemaakt. De aan de bankoverdrachten verbonden kosten zijn voor rekening van de reders.

HOOFDSTUK II

Vismachtigingen

Met het oog op de toepassing van deze bijlage wordt met "visvergunning" of "vergunning" hetzelfde bedoeld als met "vismachtiging" zoals gedefinieerd in de EU-wetgeving.

1. Voorwaarden voor de afgifte van een vismachtiging – in aanmerking komende vaartuigen

De in artikel 6 van de overeenkomst bedoelde visvergunningen worden afgegeven op voorwaarde dat het vaartuig is ingeschreven in het register van EU‑vissersvaartuigen en dat alle verplichtingen van de reder, de kapitein of het vaartuig zelf uit hoofde van eerdere visserijactiviteiten in Gabon in het kader van de overeenkomst zijn nagekomen. Vaartuigen die in het kader van dit protocol visserijactiviteiten wensen uit te oefenen, dienen tevens te zijn ingeschreven in het register van vissersvaartuigen van de ICCAT.

2. Vergunningsaanvragen

De EU dient ten minste 15 dagen vóór het begin van de aangevraagde geldigheidsduur bij Gabon een visvergunningsaanvraag in voor elk vaartuig dat in het kader van de overeenkomst wenst te vissen, met gebruikmaking van het formulier in aanhangsel 1 van deze bijlage. Elke eerste visvergunningsaanvraag in het kader van het huidige protocol en elke aanvraag naar aanleiding van een technische wijziging aan het vaartuig moet vergezeld gaan van:

i. het bewijs van betaling van de forfaitaire visrechten voor de aangevraagde geldigheidsperiode van de vergunning;

ii. in voorkomend geval de naam en het adres van de plaatselijke gemachtigde agent van het vaartuig;

iii. een recente kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht) van ten minste 15 x 10 cm;

iv. de gegevens van de VMS‑transponder en van andere specifiek voor deze overeenkomst vereiste documenten.

Om in het kader van het huidige protocol een verlenging van de visvergunning aan te vragen voor vaartuigen waarvan de technische kenmerken niet zijn gewijzigd, hoeft alleen het bewijs van betaling van de visrechten te worden bijgevoegd.

3. Forfaitaire visrechten en nationale visrechten

1. De forfaitaire visrechten omvatten alle nationale en lokale belastingen, met uitzondering van havenbelastingen en kosten voor dienstverlening.

2. De forfaitaire visrechten die de reders jaarlijks verschuldigd zijn, worden voor de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel als volgt vastgesteld:

- voor het eerste jaar van toepassing van het protocol: 55 EUR per ton die in de Gabonese wateren wordt gevangen;

- voor het tweede en derde jaar van toepassing van het protocol: 65 EUR per gevangen ton.

3. De vergunningen worden afgegeven nadat bij de bevoegde nationale autoriteiten nationale visrechten zijn betaald ten bedrage van de volgende forfaitaire som:

- gedurende de looptijd van het protocol: 13 750 EUR per jaar voor de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel.

4. Voorlopige lijst van vaartuigen die een visvergunning hebben aangevraagd

Onmiddellijk na ontvangst van de visvergunningsaanvragen stelt Gabon voor elke categorie vaartuigen een voorlopige lijst van aanvragende vaartuigen op. Deze lijst wordt onmiddellijk aan de nationale autoriteit voor visserijcontrole en aan de EU meegedeeld.

De EU stuurt de voorlopige lijst door naar de reder of de gemachtigde agent. Wanneer de kantoren van de EU gesloten zijn, kan Gabon de voorlopige lijst rechtstreeks aan de reder of zijn gemachtigde agent afgeven, met een kopie aan de EU.

5. Afgifte van de visvergunningen

Gabon geeft de vergunning uiterlijk 15 dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier af aan de reder.

Wordt een visvergunning verlengd tijdens de looptijd van het protocol, dan moet de nieuwe visvergunning een duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke bevatten.

De EU stuurt de vergunning door naar de reder of de gemachtigde agent. Wanneer de kantoren van de EU gesloten zijn, kan Gabon de visvergunning rechtstreeks aan de reder of zijn gemachtigde agent afgeven, met een kopie aan de EU.

6. Lijst van vaartuigen die mogen vissen

Onmiddellijk na de afgifte van de visvergunning stelt Gabon voor elke categorie vaartuigen de definitieve lijst van vaartuigen op die in de Gabonese visserijzone mogen vissen. Deze lijst wordt onmiddellijk aan de nationale autoriteit voor visserijcontrole en aan de EU meegedeeld en vervangt de hierboven vermelde voorlopige lijst.

7. Geldigheidsduur van de visvergunningen

De geldigheidsduur van de visvergunningen bedraagt één jaar en kan worden verlengd.

Voor de bepaling van het begin van de geldigheidsduur wordt onder jaarperiode verstaan:

i) in het eerste jaar waarin het protocol van toepassing is, de periode tussen de datum van voorlopige toepassing ervan en 31 december van hetzelfde jaar;

ii) vervolgens elk volledig kalenderjaar;

iii) in het laatste jaar waarin het protocol van toepassing is, de periode tussen 1 januari en de datum waarop het protocol afloopt;

iv) voor het eerste en het laatste jaar waarin het protocol van toepassing is, worden de nationale visrechten pro rata temporis berekend.

De visvergunning wordt opgesteld voor een bepaald vaartuig en is niet overdraagbaar.

Wanneer wordt geconstateerd dat sprake is van overmacht, zoals verlies of langdurige immobilisatie van een vaartuig vanwege ernstige technische averij, kan de visvergunning van een bepaald vaartuig op verzoek van de EU echter worden vervangen door een nieuwe visvergunning op naam van een ander vaartuig van dezelfde in artikel 1 van het protocol bedoelde categorie als het te vervangen vaartuig, zonder dat hiervoor nieuwe visrechten hoeven te worden betaald. In dit geval worden de totale vangsten van beide vaartuigen in aanmerking genomen voor het bepalen van eventuele aanvullende betalingen.

In geval van overdracht wordt de te vervangen visvergunning door de reder of zijn gemachtigde agent aan Gabon teruggegeven en stelt Gabon zo spoedig mogelijk een vervangvergunning op. Nadat de te vervangen vergunning is teruggegeven, wordt zo spoedig mogelijk een vervangvergunning aan de reder of aan zijn gemachtigde agent afgegeven. De vervangvergunning gaat in op de dag dat de te vervangen vergunning wordt teruggegeven.

8. Het aan boord bewaren van de visvergunningen

De vergunning of, indien deze ontbreekt, een kopie die gedurende 45 dagen na de datum van afgifte geldig is, dient permanent aan boord van het vaartuig te worden bewaard.

De vaartuigen zijn evenwel gemachtigd te vissen zodra ze zijn ingeschreven op de in punt 4 vermelde voorlopige lijst. In afwachting van de afgifte van hun visvergunning moeten de vaartuigen de voorlopige lijst permanent aan boord houden.

Gabon werkt de lijst van tot visserij gemachtigde vaartuigen zo spoedig mogelijk bij. De nieuwe lijst wordt onmiddellijk aan de nationale autoriteit voor visserijcontrole en aan de EU meegedeeld.

HOOFDSTUK III

Technische maatregelen

In de technische notities in aanhangsel 2 van de onderhavige bijlage worden per visserijcategorie de voor de visserijzone, het vistuig en de bijvangsten geldende technische maatregelen voor vaartuigen met een visvergunning vastgesteld.

Alle aanbevelingen van de ICCAT (Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan) of de ter zake geldende Gabonese regels worden door de vaartuigen in acht genomen.

Tijdens de visserijactiviteiten in de Gabonese visserijzone wordt het gebruik van visserijhulpmiddelen die het gedrag van over grote afstanden trekkende soorten veranderen en met name de concentratie van deze soorten in de nabijheid van of onder het visserijhulpmiddel stimuleren, beperkt tot drijvende, natuurlijke vis aantrekkende voorzieningen (FAD's) en drijvende kunstmatige, ecologisch genoemde FAD's die zo zijn ontworpen, zijn gebouwd en worden gebruikt dat bijvangsten van walvisachtigen, haaien en schildpadden door middel van het visserijhulpmiddel worden vermeden. Deze visserijhulpmiddelen moeten zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. De hier bedoelde drijvende kunstmatige FAD's mogen slechts worden uitgezet en gebruikt indien de Europese Unie een beheersplan vaststelt dat in overeenstemming is met de ICCAT‑bepalingen.

HOOFDSTUK IV

Vangstaangiften

1. Visserijlogboek

De kapitein van een EU-vaartuig dat in het kader van de overeenkomst vist, houdt in het Frans een visserijlogboek bij waarvan het model voor elke visserijcategorie is opgenomen in aanhangsel 3 van deze bijlage.

Het visserijlogboek wordt door de kapitein ingevuld voor elke dag waarop het vaartuig aanwezig is in de Gabonese visserijzone.

De kapitein noteert elke dag de gevangen en aan boord gehouden hoeveelheid van elke soort (die wordt aangeduid met de FAO-drielettercode) in het visserijlogboek, uitgedrukt in kilogram levend gewicht, of in voorkomend geval, in aantal exemplaren. Voor de belangrijkste soorten vermeldt de kapitein ook de nulvangsten.

In voorkomend geval noteert de kapitein elke dag ook de teruggegooide hoeveelheden van elke soort in het visserijlogboek, uitgedrukt in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, in aantal exemplaren.

Het visserijlogboek wordt leesbaar ingevuld, in hoofdletters, en wordt ondertekend door de kapitein.

De kapitein is verantwoordelijk voor de juistheid van de in het visserijlogboek vermelde gegevens.

2. Vangstaangiften

De kapitein meldt de vangsten van het vaartuig door de visserijlogboeken die hij tijdens de aanwezigheid in de Gabonese visserijzone heeft ingevuld, aan Gabon toe te zenden.

De visserijlogboeken worden als volgt toegezonden:

i) wanneer een Gabonese haven wordt aangedaan, wordt het origineel van elk visserijlogboek aan de plaatselijke vertegenwoordiger van Gabon bezorgd, die een schriftelijke ontvangstbevestiging afgeeft;

ii) bij het verlaten van de Gabonese visserijzone zonder dat vooraf een Gabonese haven is aangedaan, wordt het origineel van elk visserijlogboek verzonden binnen 14 dagen na aankomst in een andere haven, en in ieder geval binnen 30 dagen na het verlaten van de Gabonese visserijzone;

a) via de post, gericht aan Gabon,

b) of per fax, op het door Gabon meegedeelde nummer,

c) of per e-mail.

Beide partijen stellen alles in het werk om een op elektronische uitwisseling van alle gegevens gebaseerd vangstaangiftesysteem in te voeren, teneinde de doorzending van deze gegevens te versnellen.

Zodra de vangstaangiften elektronisch kunnen worden toegezonden, verstuurt de kapitein de visserijlogboeken naar Gabon via het door Gabon meegedeelde e‑mailadres. Gabon verzendt per omgaande een ontvangstbevestiging per e-mail.

De kapitein doet de delegatie van de EU in Gabon een kopie van alle visserijlogboeken toekomen. Bovendien zendt de kapitein een kopie van alle visserijlogboeken van de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel toe aan het Gabonese IRAF (Institut de Recherche Agricole et Forestière) en aan een van de volgende wetenschappelijke instellingen:

i) IRD (Institut de recherche pour le développement),

ii) IEO (Instituto Español de Oceanografia),

iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfèra).

Wanneer het vaartuig tijdens de geldigheidsduur van zijn visvergunning terugkeert naar de Gabonese visserijzone, geeft dit aanleiding tot een nieuwe vangstaangifte.

Worden de bepalingen inzake de vangstaangiften niet nageleefd, dan kan Gabon de visvergunning van het betrokken vaartuig schorsen totdat de ontbrekende vangsten zijn aangegeven, en de reder de sanctie opleggen overeenkomstig de geldende nationale wetgeving. In geval van recidive kan Gabon weigeren de visvergunning te verlengen. Gabon stelt de EU onmiddellijk in kennis van iedere in dit verband toegepaste sanctie.

3. Overgang naar een elektronisch systeem

Beide partijen verklaren bereid te zijn over te schakelen naar een systeem voor elektronische vangstaangiften dat is gebaseerd op de in aanhangsel 6 beschreven technische kenmerken. De partijen spreken af om de methode voor de elektronische doorzending samen te bepalen met als doel het systeem zo snel mogelijk operationeel te maken. Zodra de voorwaarden voor elektronische transmissie zijn vervuld, stelt Gabon de EU daarvan in kennis. Na deze inkennisstelling van de EU door Gabon stellen de partijen een termijn van twee maanden vast waarbinnen het systeem volledig operationeel moet worden gemaakt.

4. Afrekening van de visrechten voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel

Totdat het in punt 3 bedoelde elektronische systeem wordt ingevoerd, stelt de EU voor elk vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel een definitieve afrekening van de voor het visseizoen van het voorgaande kalenderjaar verschuldigde visrechten vast op basis van de door de hierboven bedoelde wetenschappelijke instellingen bevestigde vangstaangiften van het betrokken vaartuig.

De EU doet deze definitieve afrekening vóór 31 juli van het lopende jaar aan Gabon en de reder toekomen.

Met ingang van de datum van invoering van het in punt 3 bedoelde elektronische systeem stelt de EU voor elk vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel een definitieve afrekening van de voor het visseizoen van het voorgaande kalenderjaar verschuldigde visrechten vast op basis van de logboeken die worden bewaard door het visserijcontrolecentrum (VCC) van de vlaggenstaat.

De EU doet deze definitieve afrekening vóór 31 maart van het lopende jaar aan Gabon en de reder toekomen.

Gabon kan in beide gevallen de definitieve afrekening op basis van bewijsstukken betwisten binnen een termijn van 30 dagen na de datum van toezending. Bij verschil van mening plegen de partijen overleg in de gemengde commissie. Indien Gabon binnen de termijn van 30 dagen geen bezwaar aantekent, wordt de definitieve afrekening als goedgekeurd beschouwd.

Overeenkomstig de met name in aanbeveling 11/01 vastgestelde maatregelen en vereisten van de ICCAT zendt de EU Gabon op de dag van verzending van de definitieve afrekening van de vangsten een samenvatting van de vangst‑ en inspanningsgegevens toe die overeenstemmen met de visserijactiviteit die de EU‑vaartuigen met behulp van FAD's hebben geleverd in de Gabonese visserijzone.

HOOFDSTUK V

Aanlandingen

1. Aanlandingsprocedure

De kapitein van een EU-vaartuig die vangsten wil aanlanden in een Gabonese haven, stelt Gabon ten minste 24 uur vóór de aanlanding in kennis van:

a) de naam van het vissersvaartuig dat zal aanlanden;

b) de aanlandingshaven;

c) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van aanlanding;

d) de hoeveelheid (uitgedrukt in kilogram levend gewicht, of in voorkomend geval, in aantal exemplaren) van elke aan te landen soort (aangeduid met de FAO-drielettercode).

De vaartuigen dienen al hun in de Gabonese visserijzone bovengehaalde bijvangsten in Gabonese havens aan te landen.

De aanlanding moet plaatsvinden in de wateren van een hiertoe gemachtigde Gabonese haven. Overladen is verboden.

Worden deze bepalingen niet nageleefd, dan worden de daartoe in de Gabonese wetgeving vastgestelde sancties toegepast.

2. Aanlanding stimuleren

a) Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen

Zodra de havenstructuur en de structuur voor de verwerking van tonijn operationeel zijn in Gabon, verbinden de reders zich ertoe ten minste 30 % van de in Gabonese wateren bovengehaalde vangsten in Gabon aan te landen, rekening houdend met de daadwerkelijke behoeften van de productie‑eenheid. Wanneer de tonijnvaartuigen deze aanlandingen verrichten, landen zij tevens 100 % van de aan boord gehouden bijvangsten aan voor afzet op de lokale markt. Voor deze in Gabon verrichte aanlandingen dient de marktprijs te worden gehaald. Indien de productie‑eenheid onvoldoende wordt bevoorraad, beleggen de partijen een vergadering van de gemengde commissie om dit probleem op te lossen.

b) Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel

De reders verbinden zich ertoe 100 % van de in Gabonese wateren bovengehaalde vangsten in Gabon aan te landen voor afzet op de lokale markt.

c) Punt a) is van toepassing mits Gabon meldt dat de betrokken infrastructuur operationeel is en de gemengde commissie de zaak heeft onderzocht.

HOOFDSTUK VI

Controle

1. Binnenvaren en verlaten van de zone

Telkens wanneer een EU-vaartuig met een visvergunning de Gabonese visserijzone binnenvaart of verlaat, moet dit 6 uur van tevoren aan Gabon worden gemeld.

Bij de melding van het binnenvaren of verlaten van de visserijzone deelt het vaartuig met name de volgende gegevens mee:

i) schatting van de datum, het tijdstip en de plaats van het binnenvaren of verlaten van de zone;

ii) de aan boord gehouden hoeveelheid van elke soort (aangeduid met de FAO-drielettercode), uitgedrukt in kilogram levend gewicht, of in voorkomend geval, in aantal exemplaren;

iii) de aanbiedingsvorm van de producten.

De melding gebeurt bij voorkeur per e-mail, of indien dat niet mogelijk is, per fax of per radio, op een e-mailadres, oproepnummer of radiofrequentie zoals meegedeeld door Gabon. Gabon verzendt per omgaande een ontvangstbevestiging per e-mail. Gabon stelt de betrokken vaartuigen en de EU onmiddellijk in kennis van elke wijziging van het e‑mailadres, het oproepnummer of de radiofrequentie.

Een vaartuig dat in de Gabonese visserijzone bij het vissen wordt waargenomen zonder dat het zijn aanwezigheid vooraf heeft gemeld, wordt beschouwd als een vaartuig dat illegaal vist.

2. Inspectie op zee

EU-vaartuigen met een visvergunning worden op zee in de Gabonese visserijzone geïnspecteerd door Gabonese vaartuigen en Gabonese inspecteurs die duidelijk herkenbaar zijn als voor visserijcontrole aangewezen vaartuigen en inspecteurs.

Alvorens aan boord te gaan, stellen de Gabonese inspecteurs de EU-vaartuigen in kennis van hun besluit om een inspectie uit te voeren. De inspectie wordt door maximaal twee inspecteurs uitgevoerd, die hun identiteit en kwalificatie als inspecteur moeten aantonen vooraleer zij met de inspectie beginnen.

De Gabonese inspecteurs blijven niet langer aan boord van de EU-vaartuigen dan nodig is om de met de inspectie verband houdende taken te verrichten. Zij voeren de inspectie zo uit dat deze zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor de vaartuigen, de visserijactiviteit en de lading.

Gabon kan de EU toestaan om als waarnemer deel te nemen aan de inspectie op zee.

De kapiteins van de EU-vaartuigen vergemakkelijken het aan boord gaan en de werkzaamheden van de Gabonese inspecteurs.

Aan het eind van elke inspectie stellen de Gabonese inspecteurs een inspectieverslag op. De kapiteins van de EU-vaartuigen mogen opmerkingen toevoegen aan het inspectieverslag. Het inspectieverslag wordt ondertekend door de inspecteur die het opstelt en door de kapitein van het EU-vaartuig.

De ondertekening van het inspectieverslag door de kapitein laat het recht van verweer van de reder tijdens de inbreukprocedure onverlet. Weigert hij het document te ondertekenen, dan moet hij dit schriftelijk motiveren en brengt de inspecteur de vermelding "weigert te ondertekenen" aan. De Gabonese inspecteurs overhandigen een kopie van het inspectieverslag aan de kapitein van het EU‑vaartuig alvorens het vaartuig te verlaten. Gabon doet de EU binnen 8 dagen na de inspectie een kopie van het inspectieverslag toekomen.

3. Inspectie in de haven

EU‑vaartuigen die in de wateren van een Gabonese haven vangsten aanlanden die in de Gabonese visserijzone zijn bovengehaald, worden in de haven door daartoe gemachtigde inspecteurs geïnspecteerd.

De inspectie wordt door maximaal twee inspecteurs uitgevoerd, die hun identiteit en kwalificatie als inspecteur moeten aantonen alvorens met de inspectie te beginnen. De Gabonese inspecteurs blijven niet langer aan boord van het EU-vaartuig dan nodig is om de met de inspectie verband houdende taken te verrichten, en voeren de inspectie zo uit dat deze zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor het vaartuig, het aanlanden en de lading.

Gabon kan de EU toestaan om als waarnemer deel te nemen aan de inspectie in de haven.

De kapiteins van de EU-vaartuig vergemakkelijken de werkzaamheden van de Gabonese inspecteurs.

Aan het eind van elke inspectie stelt de Gabonese inspecteurs een inspectieverslag op. De kapiteins van de EU-vaartuigen mogen opmerkingen toevoegen aan het inspectieverslag. Het inspectieverslag wordt ondertekend door de inspecteur die het opstelt en door de kapitein van het EU-vaartuig.

De ondertekening van het inspectieverslag door de kapitein laat het recht van verweer van de reder tijdens de inbreukprocedure onverlet. Weigert hij het document te ondertekenen, dan moet hij dit schriftelijk motiveren en brengt de inspecteur de vermelding "weigert te ondertekenen" aan. De Gabonese inspecteurs overhandigen een kopie van het inspectieverslag aan de kapitein van het EU‑vaartuig zodra de inspectie beëindigd is. Gabon doet de EU binnen 8 dagen na de inspectie een kopie van het inspectieverslag toekomen.

4. Samenwerking op het gebied van bewaking ter bestrijding van IOO-visserij

Om de bewaking van de visserij op volle zee en de bestrijding van de IOO‑visserij te intensiveren, signaleren de EU‑vissersvaartuigen wanneer in de Gabonese visserijzone vaartuigen aanwezig zijn die niet voorkomen op de lijst van voor de visserij in Gabon gemachtigde vaartuigen.

Kapiteins van EU‑vissersvaartuigen die een vissersvaartuig waarnemen dat mogelijk IOO‑visserijactiviteiten aan het verrichten is, mag zo veel mogelijk informatie over deze waarneming verzamelen. De waarnemingsverslagen worden onmiddellijk toegezonden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van het vaartuig dat de waarneming heeft gedaan, en deze bevoegde autoriteit stuurt de verslagen op haar beurt door naar de Europese Commissie of een door haar aangewezen organisatie. De Europese Commissie stelt Gabon in kennis van deze informatie.

Indien Gabon beschikt over waarnemingsverslagen betreffende vissersvaartuigen die mogelijk IOO‑visserijactiviteiten in de Gabonese visserijzone verrichten, zendt het land die verslagen zo spoedig mogelijk toe aan de EU.

HOOFDSTUK VII

Satellietvolgsysteem voor vaartuigen (VMS)

1. Positieberichten – VMS-systeem

Tijdens hun aanwezigheid in de Gabonese visserijzone moeten de EU-vaartuigen die over een visvergunning beschikken, zijn uitgerust met een satellietvolgsysteem (Vessel Monitoring System – VMS) dat hun positie automatisch en permanent (om het uur) meedeelt aan het visserijcontrolecentrum (VCC) van hun vlaggenstaat.

Elk positiebericht moet het volgende bevatten:

a) de identificatiegegevens van het vaartuig;

b) de laatste geografische positie van het vaartuig (lengtegraad, breedtegraad), met een foutenmarge van minder dan 500 meter en een betrouwbaarheidsinterval van 99 %;

c) de datum en het tijdstip van registratie van de positie;

d) de snelheid en de vaarrichting van het vaartuig.

Elk bericht moet zijn opgesteld volgens het model in aanhangsel 4 bij deze bijlage.

De eerste na het binnenvaren van de Gabonese visserijzone geregistreerde positie wordt aangeduid met de code "ENT". Alle daaropvolgende posities worden aangeduid met de code "POS", met uitzondering van de eerste na het verlaten van de Gabonese visserijzone geregistreerde positie, die wordt aangeduid met de code "EXI".

Het VCC van de vlaggenstaat zorgt ervoor dat de positieberichten automatisch worden verwerkt en, in voorkomend geval, elektronisch worden doorgestuurd. De positieberichten moeten op een beveiligde manier worden geregistreerd en drie jaar lang worden bewaard.

2. Versturen van positieberichten bij uitval van het VMS-systeem

De kapitein ziet erop toe dat het VMS-systeem van zijn vaartuig altijd volledig operationeel is en dat de positieberichten correct worden verstuurd naar het VCC van de vlaggenstaat.

Bij uitval wordt het VMS-systeem van het vaartuig binnen 10 dagen hersteld of vervangen. Na verstrijking van deze termijn zonder herstelling of vervanging mag het vaartuig niet langer in de Gabonese visserijzone vissen.

Vaartuigen die in de Gabonese visserijzone met een defect VMS-systeem vissen, sturen hun positieberichten ten minste om de vier uur per e-mail, per radio of per fax door aan het VCC van de vlaggenstaat, met opgave van alle verplichte gegevens.

3. Beveiligde toezending van de positieberichten aan Gabon

Het VCC van de vlaggenstaat stuurt de positieberichten van de betrokken vaartuigen automatisch door naar het VCC van Gabon. Het VCC van de vlaggenstaat en dat van Gabon wisselen hun e-mailadres uit en stellen elkaar onmiddellijk in kennis van iedere wijziging daarvan.

De transmissie van de positieberichten tussen het VCC van de vlaggenstaat en dat van Gabon gebeurt elektronisch via een beveiligd communicatiesysteem.

Het VCC van Gabon stelt het VCC van de vlaggenstaat en de EU onmiddellijk in kennis van iedere onderbreking in de ontvangst van de opeenvolgende positieberichten van een vaartuig met een visvergunning dat niet heeft gemeld dat het de visserijzone zou verlaten.

4. Slechte werking van het communicatiesysteem

Gabon verzekert zich ervan dat zijn elektronische uitrusting compatibel is met die van het VCC van de vlaggenstaat en stelt de Europese Unie onmiddellijk in kennis van elk probleem bij de transmissie en de ontvangst van positieberichten met het oog op een zo spoedig mogelijke technische oplossing. Eventuele geschillen worden door de gemengde commissie beslecht.

De kapitein wordt verantwoordelijk geacht voor iedere bewezen manipulatie van het VMS-systeem van het vaartuig die tot doel heeft de werking ervan te verstoren of de positieberichten te vervalsen. Inbreuken worden bestraft met de in de geldende wetgeving van Gabon vastgestelde sancties.

5. Herziening van de frequentie van de positieberichten

Op basis van gefundeerde aanwijzingen voor een overtreding kan Gabon het VCC van de vlaggenstaat, met kopie aan de EU, verzoeken het interval voor het versturen van de positieberichten van een vaartuig voor een bepaalde onderzoeksperiode te beperken tot dertig minuten. Gabon legt deze stavingselementen onmiddellijk over aan het VCC van de vlaggenstaat en aan de EU. Het VCC van de vlaggenstaat stuurt de positieberichten onmiddellijk volgens de nieuwe frequentie door naar Gabon.

Wanneer de onderzoeksperiode afloopt, stelt Gabon het VCC van de vlaggenstaat en de EU onmiddellijk van dit feit in kennis; vervolgens deelt het land aan dit VCC en aan de EU mee of vervolg zal worden gegeven aan het onderzoek.

HOOFDSTUK VIII

Inbreuken

1. Behandeling van inbreuken

Iedere inbreuk door een EU-vaartuig met een visvergunning overeenkomstig de onderhavige bijlage moet worden vermeld in een inspectieverslag. Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk ingediend bij de EU en bij de vlaggenstaat.

De ondertekening van het inspectieverslag door de kapitein laat het recht van verweer van de reder tijdens de inbreukprocedure onverlet. De kapitein van het vaartuig verleent zijn medewerking tijdens de inspectieprocedure.

2. Aanhouding van het vaartuig - Informatievergadering

Wanneer de geldende wetgeving van Gabon hier voor de betrokken inbreuk in voorziet, kan elk EU‑vaartuig dat een inbreuk begaat, worden verplicht zijn visserijactiviteit te beëindigen en zich, wanneer het zich op zee bevindt, naar een Gabonese haven te begeven.

Gabon stelt de EU uiterlijk binnen 24 uur in kennis van iedere aanhouding van een EU‑vaartuig met een visvergunning. Deze kennisgeving gaat vergezeld van bewijsmateriaal betreffende de betrokken inbreuk.

Alvorens tegen het vaartuig, de kapitein, de bemanning of de lading maatregelen te nemen, met uitzondering van maatregelen voor het veiligstellen van bewijsstukken, belegt Gabon op verzoek van de EU binnen één werkdag na de kennisgeving van de aanhouding van het vaartuig een informatievergadering om de feiten die hebben geleid tot de aanhouding van het vaartuig, toe te lichten en de eventuele verdere maatregelen uiteen te zetten. Aan deze informatievergadering kan een vertegenwoordiger van de vlaggenstaat van het vaartuig deelnemen.

3. Vervolging van de inbreuk – Schikkingsprocedure

De op de inbreuk toe te passen sanctie wordt door Gabon overeenkomstig zijn geldende nationale wetgeving vastgesteld.

Wanneer de afhandeling van de inbreuk een gerechtelijke procedure vergt, wordt, voordat deze wordt ingeleid en voor zover de inbreuk geen strafbaar feit inhoudt, een schikkingsprocedure tussen Gabon en de EU ingeleid om de aard en de hoogte van de sanctie te bepalen. Vertegenwoordigers van de vlaggenstaat van het vaartuig en van de EU kunnen aan deze schikkingsprocedure deelnemen. De schikkingsprocedure wordt uiterlijk drie dagen na de kennisgeving van de aanhouding van het vaartuig afgesloten.

4. Gerechtelijke procedure - Bankgarantie

Indien geen minnelijke schikking tot stand komt en de inbreuk aan de bevoegde gerechtelijke instantie wordt voorgelegd, stelt de reder van het vaartuig dat de inbreuk heeft begaan, een bankgarantie bij een door Gabon opgegeven bank ter hoogte van een door Gabon vast te stellen bedrag dat de kosten van de aanhouding, de geschatte boetesom en de eventuele compenserende vergoedingen dekt. De bankgarantie wordt niet vrijgegeven voordat de gerechtelijke procedure is voltooid.

De bankgarantie wordt onmiddellijk na de uitspraak van het vonnis vrijgegeven en aan de reder terugbetaald:

a) in haar geheel, wanneer geen sanctie wordt opgelegd;

b) ten bedrage van het saldo, wanneer de boetesom lager uitvalt dan de bankgarantie.

Gabon stelt de EU uiterlijk 8 dagen na de uitspraak van het vonnis in kennis van de uitkomst van de gerechtelijke procedure.

5. Vrijgave van het vaartuig en de bemanning

Het vaartuig en de bemanning mogen de haven verlaten zodra de uit de schikkingsprocedure voortvloeiende sanctie is vereffend of zodra de bankgarantie is gesteld.

HOOFDSTUK IX

Aanmonstering van zeelieden

1. De reders van de vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel verbinden zich ertoe onderdanen van ACS-landen in dienst te nemen onder de hierna vastgestelde voorwaarden en binnen de volgende grenzen:

- op de vloot van vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen moet ten minste 20 % van de zeelieden die tijdens het seizoen waarin in de visserijzone van derde landen op tonijn wordt gevist, worden aangemonsterd, afkomstig zijn uit ACS-landen;

- op de vloot van vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel moet ten minste 20 % van de zeelieden die tijdens het seizoen waarin in de visserijzone van derde landen wordt gevist, worden aangemonsterd, afkomstig zijn uit ACS-landen.

2. De reders spannen zich in om Gabonese zeelieden aan te monsteren.

3. De verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk is van rechtswege van toepassing op zeelieden die zijn aangemonsterd op EU‑vaartuigen. Het gaat daarbij met name om de vrijheid van vereniging, de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling van werknemers en de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

4. De arbeidsovereenkomsten van zeelieden uit ACS-landen, waarvan de ondertekenende partijen een kopie ontvangen, worden gesloten tussen de vertegenwoordiger(s) van de reders en de zeelieden en/of hun vakverenigingen of vertegenwoordigers. Die overeenkomsten garanderen de zeelieden de aansluiting bij de socialezekerheidsregeling die op hen van toepassing is, met inbegrip van een overlijdens-, ziekte- en ongevallenverzekering.

5. Het loon van zeelieden van ACS-landen komt ten laste van de reders. Het loon wordt vóór de afgifte van de vergunningen vastgesteld in onderling overleg tussen de reders of hun vertegenwoordigers. De bezoldigingsvoorwaarden voor de lokale zeelieden mogen evenwel niet ongunstiger zijn dan die voor Gabonese bemanningen, en mogen in geen geval ongunstiger zijn dan de IAO-normen.

6. Alle op EU‑vaartuigen aangemonsterde zeelieden moeten zich daags vóór de afgesproken datum van aanmonstering melden bij de kapitein van het aangewezen vaartuig. Als de zeeman zich niet op de voor de aanmonstering vastgestelde datum en tijd meldt, wordt de reder automatisch ontheven van zijn plicht die zeeman aan te monsteren.

HOOFDSTUK X

Waarnemers

1. Waarneming van de visserijactiviteiten

De visserijactiviteiten van vaartuigen met een visvergunning vallen onder een waarnemersregeling in het kader van de overeenkomst.

Deze waarnemersregeling is in overeenstemming met de aanbevelingen van de ICCAT (Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan).

2. Aangewezen vaartuigen en waarnemers

Uiterlijk 15 dagen vóór de datum waarop de waarnemer aan boord zou moeten gaan, wijst Gabon de EU‑vaartuigen die een waarnemer aan boord moeten nemen, aan, evenals de betrokken waarnemers. Op verzoek van de Gabonese autoriteiten nemen de EU‑vissersvaartuigen een waarnemer aan boord; het is de bedoeling dat 25 % van de vaartuigen met een visvergunning door een waarnemer worden bezocht.

Op het ogenblik van de afgifte van de visvergunning stelt Gabon de EU en de reder of zijn gemachtigde agent in kennis van de aangewezen vaartuigen en waarnemers, alsook van de tijd die de waarnemer aan boord van elk vaartuig zal doorbrengen. Gabon stelt de EU en de reder of zijn gemachtigde agent onmiddellijk in kennis van iedere wijziging in de aangewezen vaartuigen en waarnemers.

Gabon tracht geen waarnemers aan te wijzen voor vaartuigen die reeds een waarnemer aan boord hebben of die voor het betrokken visseizoen in het kader van hun activiteiten in andere visserijzones dan die van Gabon reeds formeel verplicht zijn een waarnemer aan boord te nemen.

De waarnemer blijft niet langer aan boord van het vaartuig dan nodig is om zijn taken te verrichten.

3. Forfaitaire financiële bijdrage

Bij de betaling van de jaarlijkse forfaitaire visrechten maakt de reder aan Gabon per vaartuig een forfaitair bedrag van 200 EUR over.

3. Loon van de waarnemer

Het loon en de sociale lasten voor de waarnemer zijn voor rekening van Gabon.

4. Voorwaarden voor het aan boord nemen van de waarnemer

De voorwaarden voor het aan boord nemen van de waarnemer, met name de duur van zijn aanwezigheid aan boord, worden in onderling overleg tussen de reder of zijn gemachtigde agent en Gabon vastgesteld.

De waarnemer wordt aan boord als een officier behandeld. Voor zijn verblijf aan boord wordt evenwel rekening gehouden met de technische structuur van het vaartuig.

Kost en logies van de waarnemer aan boord van het vaartuig zijn voor rekening van de reder.

De kapitein neemt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid de nodige maatregelen om de fysieke en morele veiligheid van de waarnemer te garanderen.

De waarnemer krijgt alle faciliteiten die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taken. Hij heeft toegang tot de communicatiemiddelen, de documenten die verband houden met de visserijactiviteiten van het vaartuig, met name het visserijlogboek en het navigatieboek, en tot de delen van het vaartuig die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van zijn taken.

5. Verplichtingen van de waarnemer

Gedurende zijn verblijf aan boord:

a) zorgt de waarnemer ervoor dat hij de visserijactiviteiten noch onderbreekt, noch hindert;

b) gaat hij zorgvuldig om met de goederen en de installaties aan boord;

c) bewaart hij geheimhouding over alle aan het vaartuig toebehorende documenten.

6. Aan boord en van boord gaan van de waarnemer

De waarnemer gaat in een door de reder gekozen haven aan boord.

De reder of zijn vertegenwoordiger stelt Gabon 10 dagen vóór het aan boord gaan van de waarnemer in kennis van de datum, het tijdstip en de haven. Indien de waarnemer in een ander land aan boord gaat, zijn de reiskosten tot de haven van inscheping voor rekening van de reder.

Als de waarnemer zich niet binnen 12 uur na de vastgestelde datum en tijd meldt, wordt de reder automatisch ontheven van zijn plicht die waarnemer aan boord te nemen. Het vaartuig mag de haven verlaten en zijn visserijactiviteiten aanvatten.

Wanneer de waarnemer niet in een Gabonese haven van boord gaat, zorgt de reder ervoor dat de waarnemer zo spoedig mogelijk op zijn kosten naar Gabon kan terugkeren.

7. Taken van de waarnemer

De waarnemer verricht de volgende taken:

a) hij observeert de visserijactiviteiten van het vaartuig;

b) hij verifieert de positie van het vaartuig dat aan het vissen is;

c) hij verricht een bemonstering voor biologische doeleinden in het kader van een wetenschappelijk programma;

d) hij noteert welk vistuig wordt gebruikt;

e) hij verifieert de in het logboek opgenomen gegevens over de in de Gabonese visserijzone bovengehaalde vangsten;

f) hij verifieert de percentages bijvangsten en raamt de hoeveelheid teruggooi;

g) wanneer het vaartuig actief is in de Gabonese zone, deelt hij zijn waarnemingen ten minste eenmaal per week mee per radio, fax of e-mail, en geeft hij daarbij ook de aan boord aanwezige hoeveelheden hoofd- en bijvangst op.

8. Verslag van de waarnemer

Alvorens het vaartuig te verlaten, legt de waarnemer een verslag over zijn waarnemingen voor aan de kapitein van het vaartuig. De kapitein van het vaartuig mag opmerkingen toevoegen aan het verslag van de waarnemer. Het verslag wordt ondertekend door de waarnemer en de kapitein. De kapitein ontvangt een kopie van het verslag van de waarnemer.

De waarnemer zendt zijn verslag toe aan Gabon, dat binnen 8 werkdagen na het van boord gaan van de waarnemer een kopie doet toekomen aan de EU.

------------------------------------------------------------------

Aanhangsels van deze bijlage

1. Aanhangsel 1 – Formulier voor het aanvragen van een visvergunning

2. Aanhangsel 2 – Technische notitie

3. Aanhangsel 3 – Visserijlogboek

4. Aanhangsel 4 – Formaat van het VMS-positiebericht

5. Aanhangsel 5 – Afbakening van de Gabonese visserijzone

6. Aanhangsel 6 – Elektronische melding van de visserijactiviteiten

Aanhangsel 1

VISSERIJOVEREENKOMST GABON - EUROPESE UNIE

AANVRAAG VAN EEN VISVERGUNNING

I - AANVRAGER

1. Naam van de reder: .....................................................................................................................................................................

2. Adres van de reder: ....................................................................................................................................................................

2. Naam van de organisatie of van de vertegenwoordiger van de reder: .....................................................................................................................................................................

3. Adres van de organisatie of van de vertegenwoordiger van de reder: .....................................................................................................................................................................

4. Tel.:........................................... Fax:................................... E-mail: ………………………………

5. Naam van de kapitein: .................................................. Nationaliteit: ....................... E-mail ………………………………..………………..

II - VAARTUIG EN IDENTIFICATIE

1. Naam van het vaartuig: .....................................................................................................................................................................

2. Vlaggenstaat: .....................................................................................................................................................................

3. Externe identificatieletters en -nummers: .....................................................................................................................................................................

4. Haven van registratie: ………………………..…………. MMSI: ……………..……….….……. IMO‑nummer:………………………………………..

5. Vaart onder de huidige vlag sinds: ........../........./.............. Vroegere vlag (indien van toepassing): ………………..………………………........................................

6. Jaar waarin en plaats waar het vaartuig is gebouwd: ....../......./.......... te…………………………………........... Radioroepnaam: .....................................

7. Radiofrequentie: ………………………………….............. Satelliettelefoonummer: ……………..………………………………………

8. Materiaal van de romp: Staal ¨ Hout ¨ Polyester ¨ Ander ¨ …………………………………………………………………………………..

III - TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET VAARTUIG EN UITRUSTING

1. Lengte over alles: .................................................. Breedte: .......................................

2. Tonnage (in GT): .................................. Netto tonnage: …………………..........................

3. Vermogen van de hoofdmotor in kW: .........................Merk: ............................................. Type: ...........................................

4. Vaartuigtype: ¨ Tonijnvisserij met de zegen ¨ Tonijnvisserij met de hengel

5. Vistuig: ..................................................

6. Visserijzones: ……………………………………… Doelsoorten: ........................................

7. Voor aanlandingsverrichtingen aangewezen haven: ……………………………………………

8. Totale bemanning aan boord: .......................................................................................................

9. Conserveringsmethode aan boord: Vers ¨ Gekoeld ¨ Gemengd ¨ Bevroren ¨

10. Invriescapaciteit per 24 uur (in ton): ................. Capaciteit van de ruimen: ............... Aantal: .....

11. VMS‑transponder:

Fabrikant: ……………………Model: …………………. Serienummer: ………………….......

Versie software: ........................................................... Satellietexploitant: ………………........

Ondergetekende verklaart dat de gegevens in deze aanvraag juist zijn en te goeder trouw werden verstrekt.

Gedaan te ..............................................., op (datum)..............................................................………….

Handtekening van de aanvrager ...................................................................

Aanhangsel 2 – Technische notitie

Visserijzone:

Buiten 12 zeemijl vanaf de basislijn, met uitzondering van de voor de scheepvaart en de visserij verboden gebieden zoals bepaald in aanhangsel 5

Toegestane categorieën:

Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel

Bijvangsten:

Naleving van de aanbevelingen van de ICCAT en de FAO.

Visrechten en tonnage:

Visrechten per gevangen ton || Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel: - jaar 1: 55 EUR/ton - jaar 2 en jaar 3: 65 EUR/ton

Jaarlijkse nationale visrechten || Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en met de hengel: 13 750 EUR per jaar gedurende de hele looptijd van het protocol

Aantal vaartuigen dat mag vissen || 27 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen 8 vaartuigen voor de visserij met de hengel

Overige opmerkingen:

Waarnemers op 25 % van de vaartuigen die mogen vissen – forfaitaire financiële bijdrage: 200 EUR per vaartuig per jaar. Zeelieden: 20 % van de aangemonsterde zeelieden moeten onderdanen van ACS‑landen zijn.

Aanhangsel 3 — Visserijlogboek

ICCAT-LOGBOEK VOOR DE TONIJNVISSERIJ ||

|| || Beug Levend aas Ringzegen Trawl Andere ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Naam van het vaartuig: ……………………………………………………………………. || Brutotonnage: …………………………………………………............................. || VERTREK vaartuig: TERUG­KEER vaartuig: || Maand || Dag || Jaar || Haven || || ||

Vlaggenstaat: ……………………………………………………………………........................... || Capaciteit (MT): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registratienummer: ………………………………………………………………................................... || Kapitein: ……………………………………………………….... || || || ||

Reder: ………………………………………………………….......................... || Aantal bemanningsleden: … ….… ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adres: ………………………………………… || Datum van het verslag: ………………………………… || || ||

|| (Auteur du rapport): ………………………………………………................................. || Aantal dagen op zee: || || Aantal visdagen: Aantal uitzetten: || || Nummer visreis: || ||

||

||

|| ||

Datum || Sector || || || Capturas (Vangsten) || Isco usado na pesca (Gebruikt aas) ||

Maand || Dag || Breedtegraad N/Z || Lengtegraad O/W || Temp. oppervlaktewater (ºC) || Visserijinspanning Aantal gebruikte haken || Rode tonijn Thunnus thynnus of maccoyi || Geelvintonijn Thunnus albacares || (Grootoogtonijn) Thunnus Obesus || (Witte tonijn) Thunnus alalunga || (Zwaardvis) Xiphias gladius || (Gestreepte marlijn) (Witte marlijn) Tetraptunus audax of albidus || (Zwarte marlijn) Makaira indica || (Zeilvis) Istiophorus albicane of platypterus || Gestreepte tonijn Katsuwonus pelamis || (Diverse soorten) || Dagtotaal (alleen gewicht in kg) || Geep || Pijlinktvis || Levend aas || (Andere) ||

|| || || || || || Aantal || Gewicht kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || Aantal || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

AANGELAND GEWICHT (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Opmerkingen || || || ||

1 - Gebruik één blad per maand en één regel per dag. || || 3 - Met "dag" wordt bedoeld de dag van het uitzetten van de beuglijn. || 5 - Onderste regel (aangeland gewicht) pas invullen op het einde van de reis. Het daadwerkelijke gewicht bij het aanlanden moet worden opgegeven. ||

2 - Na afloop van elke reis een afschrift van het formulier bezorgen aan uw correspondent of aan ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid Spanje. || || 4 - "Visserijzone" betekent de positie van het vaartuig. Minuten afronden en breedte- en lengtegraden opgeven. N/Z en O/W vermelden. || || 6 - Alle gegevens van dit logboek worden strikt vertrouwelijk behandeld. ||

Aanhangsel 4

MELDING VAN DE VMS-GEGEVENS AAN GABON

POSITIEBERICHT

Gegeven || Code || Verplicht (V)/Optio­neel (O) || Inhoud

Begin record || SR || V || Berichtinformatie – geeft het begin van de record aan

Geadresseerde || AD || V || Berichtinformatie – ISO-alfa-3-landcode van geadresseerde

Afzender || FR || V || Berichtinformatie – ISO-alfa-3-landcode van verzender

Vlaggenstaat || FS || V || Berichtinformatie – ISO-alfa-3-landcode (ISO‑3166) van vlaggenstaat

Berichttype || TM || V || Berichtinformatie – Type bericht (ENT, POS, EXI)

Radioroepnaam (IRCS) || RC || V || Vaartuiginformatie – internationale radioroepnaam van het vaartuig (IRCS)

Intern referentienummer van de overeenkomstsluitende partij || IR || O || Vaartuiginformatie – uniek volgnummer van de overeenkomstsluitende partij ISO-alfa-3-landcode (ISO‑3166), gevolgd door het nummer

Extern registratienummer || XR || V || Vaartuiginformatie – nummer aangebracht op de romp van het vaartuig (ISO 8859.1)

Breedtegraad || LT || V || Positie-informatie – positie in graden en minuten N/Z GGMM (WGS84)

Lengtegraad || LG || V || Positie-informatie – positie in graden en minuten O/W GGMM (WGS84)

Vaarrichting || CO || V || Vaarrichting van het vaartuig, op een schaal van 360°

Snelheid || SP || V || Vaarsnelheid van het vaartuig in tienden van knopen

Datum || DA || V || Positie-informatie – datum van registratie van de positie in UTC (JJJJMMDD)

Tijdstip || TI || V || Positie-informatie – tijdstip van registratie van de positie in UTC (UUMM)

Einde record || ER || V || Berichtinformatie – geeft het einde van de record aan

De structuur van de gegevenstransmissie is als volgt:

(1) de gebruikte tekens dienen in overeenstemming te zijn met ISO‑norm 8859.1,

(2) een dubbele schuine streep (//) en de letters "SR" geven het begin van een bericht aan,

(3) elk gegevenselement wordt aangegeven met de code ervan en wordt van de andere gegevenselementen gescheiden door een dubbele schuine streep (//),

(4) een enkele schuine streep (/) fungeert als separator tussen code en gegeven,

(5) de ER-code, gevolgd door een dubbele schuine streep (//) geeft het einde van het bericht aan,

(6) de optionele gegevens moeten worden opgenomen tussen het begin en het einde van het bericht.

Aanhangsel 5

AFBAKENING VAN DE GABONESE VISSERIJZONE

COÖRDINATEN VAN DE VISSERIJZONE

De bevoegde autoriteiten van Gabon stellen de bevoegde diensten van de EU in kennis van de geografische coördinaten van de Gabonese basislijn, de Gabonese visserijzone en de voor scheepvaart en visserij verboden gebieden. De autoriteiten van Gabon verbinden zich ertoe tevens alle wijzigingen van deze afbakening minstens één maand van tevoren mee te delen.

Aanhangsel 6

Kader voor het elektronische systeem voor registratie en melding van gegevens over visserijactiviteiten (ERS‑systeem - Electronic Reporting System)

Ref.: Bijlage van het protocol bij de visserijovereenkomst EU/Gabon

Algemene bepalingen

(1) Elk EU-vissersvaartuig dat in de wateren van Gabon actief is, moet zijn uitgerust met een elektronisch systeem, hierna ERS‑systeem genoemd, dat de gegevens over de visserijactiviteit van dat vaartuig, hierna ERS‑gegevens genoemd, kan registreren en verzenden.

(2) EU‑vaartuigen zonder ERS‑systeem of met een defect ERS‑systeem mogen de wateren van Gabon niet binnenvaren om daar visserijactiviteiten te verrichten.

(3) De ERS‑gegevens worden overeenkomstig de procedures van de vlaggenstaat van het vaartuig verzonden naar het visserijcontrolecentrum, hierna VCC genoemd, van de vlaggenstaat, dat vervolgens zorgt voor de automatische terbeschikkingstelling van de gegevens aan het VCC van Gabon.

(4) De vlaggenstaat en Gabon zorgen ervoor dat hun VCC is uitgerust met de informatica‑apparatuur en de software die nodig zijn voor de automatische transmissie van de ERS-gegevens in XML-formaat (beschikbaar op: http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm) en beschikt over een elektronische opslagprocedure om de ERS‑gegevens te registreren en gedurende ten minste drie jaar leesbaar te bewaren.

(5) Elke wijziging of bijwerking van het formaat wordt vastgelegd en gedateerd en moet zes maanden nadat ze is ingevoerd, operationeel zijn.

(6) Voor de transmissie van de ERS-gegevens wordt gebruik gemaakt van de elektronische communicatiemiddelen die de Europese Commissie namens de EU beheert (DEH of Data Exchange Highway genoemd).

(7) De vlaggenstaat en Gabon wijzen elk een ERS‑correspondent aan die als contactpersoon fungeert.

(a) De ERS‑correspondenten worden voor ten minste zes maanden aangewezen.

(b) Voor de inbedrijfstelling van het ERS‑systeem door de leverancier stellen het VCC van de vlaggenstaat en het VCC van Gabon elkaar in kennis van de gegevens van hun ERS‑correspondent (naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e‑mailadres).

(c) Wijzigingen van de gegevens van de ERS‑correspondent moeten onmiddellijk worden gemeld.

Opstellen en verzenden van de ERS‑gegevens

(8) Het EU‑vaartuig moet:

(a) dagelijks de ERS‑gegevens melden over elke dag die in de wateren van Gabon is doorgebracht;

(b) voor elke visserijactiviteit registreren welke hoeveelheid per soort is gevangen, aan boord is gehouden of is teruggegooid, als doelsoort of als bijvangst;

(c) voor elke soort die vermeld staat op de door Gabon afgegeven visvergunning, ook melden als niets is gevangen;

(d) elke soort identificeren aan de hand van de alfa-3-lettercode van de FAO;

(e) de hoeveelheden uitdrukken in kg levend gewicht en, indien vereist, in aantal stuks;

(f) voor elke soort opgeven welke hoeveelheden zijn overgeladen en/of aangeland;

(g) telkens wanneer het de wateren van Gabon binnenvaart (COE‑bericht) en verlaat (COX‑bericht) een specifiek bericht registreren met daarin voor elke soort die vermeld staat op de door Gabon afgegeven visvergunning, de hoeveelheden die bij het binnenvaren/verlaten aan boord worden gehouden;

(h) elke dag uiterlijk om 23.59 UTC de ERS‑gegevens aan het VCC van de vlaggenstaat toezenden in het in punt 3 bedoelde formaat.

(9) De kapitein is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de geregistreerde en verzonden ERS-gegevens.

(10) Het VCC van de vlaggenstaat zendt de ERS‑gegevens onmiddellijk automatisch naar het VCC van Gabon.

(11) Het VCC van Gabon bevestigt de ontvangst van de ERS‑gegevens per omgaande en behandelt alle ERS‑gegevens als vertrouwelijk.

Mankement in het ERS‑systeem aan boord van het vaartuig en/of in de transmissie van de ERS‑gegevens tussen het vaartuig en het VCC van de vlaggenstaat

(12) De vlaggenstaat stelt de kapitein en/of de eigenaar, of diens vertegenwoordiger, van een onder zijn vlag varend vaartuig onmiddellijk in kennis van technische mankementen van het op het vaartuig geïnstalleerde ERS‑systeem en van mankementen in de transmissie van de ERS‑gegevens tussen het vaartuig en het VCC van de vlaggenstaat.

(13) De vlaggenstaat stel Gabon in kennis van het geconstateerde mankement en van de maatregelen die zijn genomen om het op te lossen.

(14) Indien zich een defect in het ERS‑systeem aan boord van het vaartuig voordoet, wordt er door de kapitein en/of de reder op toegezien dat het ERS‑systeem na uiterlijk tien dagen wordt gerepareerd of vervangen. Indien het vaartuig in die periode van tien dagen een haven aandoet, mag het zijn visserijactiviteiten in de wateren van Gabon pas hervatten wanneer het ERS‑systeem weer naar behoren werkt of, wanneer dat laatste niet het geval is, wanneer Gabon daarvoor toestemming verleent.

(15) Een vissersvaartuig dat een technisch mankement aan zijn ERS‑systeem heeft gehad, mag de haven pas verlaten wanneer:

(a) zijn ERS‑systeem volgens de vlaggenstaat en Gabon weer naar behoren werkt, of

(b) het daarvoor toestemming krijgt van de vlaggenstaat. In het laatst bedoelde geval stelt de vlaggenstaat Gabon vóór het vertrek van het vaartuig hiervan in kennis.

(16) EU‑vaartuigen die in de wateren van Gabon actief zijn met een defect ERS‑systeem, verzenden alle ERS‑gegevens dagelijks, uiterlijk om 23.59 UTC, naar het VCC van de vlaggenstaat via om het even welk ander elektronisch communicatiemiddel waartoe het VCC van Gabon toegang heeft.

(17) ERS‑gegevens die vanwege een in punt 10 bedoeld mankement niet via het ERS‑systeem ter beschikking van Gabon kunnen worden gesteld, worden door het VCC van de vlaggenstaat via een andere onderling afgesproken elektronische weg verzonden naar het VCC van Gabon. Deze alternatieve transmissie wordt dan als prioritair beschouwd, aangezien de normaal geldende transmissietermijnen niet in acht kunnen worden genomen.

(18) Indien het VCC van Gabon drie opeenvolgende dagen geen ERS‑gegevens van een vaartuig heeft ontvangen, kan Gabon dat vaartuig het bevel geven zich onmiddellijk voor onderzoek naar een door Gabon aangewezen haven te begeven.

Mankement bij het VCC – Het VCC van Gabon ontvangt geen ERS‑gegevens

(19) Indien een VCC geen ERS‑gegevens ontvangt, meldt de betrokken ERS‑correspondent dit onmiddellijk aan zijn collega van het andere VCC en werkt hij zo nodig mee aan de oplossing van het probleem.

(20) Het VCC van de vlaggenstaat en het VCC van Gabon spreken vóór de operationele invoering van het ERS‑systeem af welke alternatieve elektronische communicatiemiddelen voor de transmissie van de ERS‑gegevens moeten worden gebruikt wanneer zich een mankement bij het VCC voordoet, en stellen elkaar in kennis van elke wijziging in dit verband.

(21) Wanneer het VCC van Gabon signaleert geen ERS-gegevens te hebben ontvangen, gaat het VCC van de vlaggenstaat op zoek naar de oorzaak van het probleem en neemt het de nodige maatregelen om het probleem op te lossen. Het VCC van de vlaggenstaat stelt het VCC van Gabon en de EU uiterlijk 24 uur nadat het mankement is geconstateerd, in kennis van de resultaten en de genomen maatregelen.

(22) Indien meer dan 24 uur nodig is om het probleem op te lossen, verzendt het VCC van de vlaggenstaat de ontbrekende ERS-gegevens onmiddellijk naar het VCC van Gabon aan de hand van een in punt 17 bedoeld alternatief elektronisch communicatiemiddel.

(23) Gabon waarschuwt zijn bevoegde controlediensten (MCS) om te voorkomen dat de EU‑vaartuigen in gebreke worden gesteld omdat het VCC van Gabon geen gegevens heeft verzonden vanwege een mankement bij een van de VCC's.

Onderhoud van een VCC

(24) Een VCC dat (in het kader van een onderhoudsprogramma) onderhoudsactiviteiten plant die gevolgen kunnen hebben voor de uitwisseling van ERS‑gegevens, moet het andere VCC ten minste 72 uur van tevoren hiervan in kennis stellen, zo mogelijk met opgave van de datum en de duur van het onderhoud. Informatie over niet‑gepland onderhoud wordt zo spoedig mogelijk aan het andere VCC gemeld.

(25) Tijdens het onderhoud kan de terbeschikkingstelling van ERS‑gegevens worden opgeschort totdat het systeem weer operationeel is. De betrokken ERS-gegevens worden in dat geval onmiddellijk na afloop van het onderhoud beschikbaar gesteld.

(26) Neemt het onderhoud meer dan 24 uur in beslag, dan worden de ERS‑gegevens aan het andere VCC toegezonden aan de hand van een in punt 17 bedoeld alternatief elektronisch communicatiemiddel.

(27) Gabon waarschuwt zijn bevoegde controlediensten (MCS) om te voorkomen dat de EU‑vaartuigen in gebreke worden gesteld voor het niet verzenden van ERS‑gegevens vanwege onderhoudswerkzaamheden bij een van de VCC's.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

1.4. Doelstelling(en)

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.6. Duur en financiële gevolgen

1.7. Beheersvorm(en)

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader

3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserij tussen beide partijen.

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur[5]

11. – Maritieme zaken en visserij

11.03 – Internationale visserij en zeerecht

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

¨ Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie

¨ Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie[6]

X Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie

¨ Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie

1.4. Doelstelling(en)

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie

Het onderhandelen over en het sluiten van visserijovereenkomsten met derde landen past bij de algemene doelstelling, namelijk de EU-vissersvaartuigen toegang verlenen tot visserijzones in de exclusieve economische zone (EEZ) van derde landen en met die derde landen een partnerschap ontwikkelen om de duurzame exploitatie van de visbestanden buiten de EU-wateren te stimuleren.

De partnerschapsovereenkomsten inzake visserij zorgen eveneens voor coherentie tussen de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de verbintenissen in het kader van andere Europese beleidslijnen (duurzame exploitatie van de visbestanden van derde landen, bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO), integratie van de partnerlanden in de wereldeconomie en een beter politiek en financieel visserijbeheer).

1.4.2. Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteiten

Specifieke doelstelling nr. 1

Bijdragen tot de duurzame visserij in de wateren buiten de Unie, de Europese aanwezigheid in de verre visserij handhaven en de belangen van de Europese visserijsector en de consument beschermen door het onderhandelen over en het sluiten van partnerschapsovereenkomsten inzake visserij met kuststaten, in samenhang met andere Europese beleidslijnen.

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

Maritieme zaken en visserij, internationale visserij en zeerecht, internationale visserijovereenkomsten (begrotingsonderdeel 11.0301)

1.4.3. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen

Met de sluiting van het protocol worden de vangstmogelijkheden van de EU‑vaartuigen in de Gabonese visserijzone beter gehandhaafd.

Via financiële steun (sectorale steun) voor de tenuitvoerlegging van op nationaal niveau door het partnerland vastgestelde programma's, met name op het gebied van controle en bestrijding van illegale visserij, draagt het protocol voorts bij tot een beter beheer en een betere instandhouding van de visbestanden.

1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

Gebruik van de vangstmogelijkheden (percentage van de gebruikte visvergunningen ten opzichte van de door het protocol geboden mogelijkheden);

verzameling en analyse van gegevens over de vangsten en de handelswaarde van de overeenkomst;

bijdrage aan de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in de EU en aan de stabilisering van de EU-markt (op geaggregeerd niveau met andere partnerschapsovereenkomsten inzake visserij);

het aantal technische vergaderingen en bijeenkomsten van de gemengde commissie.

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Het protocol voor de periode 2005‑2011 is op 2 december 2011 verstreken. Vanaf de datum van ondertekening is het nieuwe protocol voorlopig van toepassing. Met het oog op de hervatting van de visserijactiviteiten wordt parallel aan de onderhavige procedure een procedure ingeleid voor de vaststelling, door de Raad, van een besluit betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van het protocol.

Op grond het nieuwe protocol wordt een kader geschapen voor de visserijactiviteiten van de EU‑vloot in de Gabonese visserijzone en kunnen de Europese reders vergunningen aanvragen om in de wateren van Gabon te mogen vissen. Bovendien wordt met het nieuwe protocol de samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon met het oog op het bevorderen van een duurzaam visserijbeleid versterkt. Met name voorziet het protocol in het volgen van de vaartuigen met VMS en bevordert het de elektronische transmissie van vangstgegevens. De sectorale steun wordt versterkt om de Republiek Gabon te helpen met haar nationale visserijstrategie, onder meer op het gebied van de bestrijding van IOO‑visserij.

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU

Als de EU geen nieuw protocol sluit, worden er particuliere overeenkomsten gesloten, die de duurzaamheid van de visserij niet zouden garanderen. De EU verwacht tevens dat de Republiek Gabon op grond van dit protocol doeltreffend met de EU zal blijven samenwerken, met name op het gebied van de bestrijding van illegale visserij.

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Als gevolg van de analyse van de vangsten in het kader van het vorige protocol hebben de partijen het referentietonnage opgetrokken. De sectorale steun wordt versterkt om rekening te houden met de prioriteiten van de nationale visserijstrategie en met de behoeften van Gabon op het gebied van versterking van visserijbeheercapaciteit.

1.5.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten

De middelen die in het kader van de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij worden overgemaakt, vormen vrij besteedbare inkomsten in de begrotingen van de derde partnerlanden. Voorwaarde voor de sluiting en de follow-up van de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij is evenwel dat een deel van deze middelen wordt geoormerkt voor de tenuitvoerlegging van maatregelen in het kader van het sectorale beleid van het land. Deze financiële middelen zijn verenigbaar met financieringsbronnen van andere internationale geldschieters voor de uitvoering van projecten en/of programma's in de visserijsector op nationaal niveau.

1.6. Duur en financiële gevolgen

X Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

– X Voorstel/initiatief dat met ingang van de datum van ondertekening voor een periode van drie jaar van kracht is.

– X Financiële gevolgen vanaf 2013 tot en met 2015.

¨ Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur

– Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,

– gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. Beheersvorm(en)[7]

X Direct gecentraliseerd beheer door de Commissie

¨ Indirect gecentraliseerd beheer door uitvoeringstaken te delegeren aan:

– ¨ uitvoerende agentschappen

– ¨ door de Unie opgerichte organen[8]

– ¨ nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak

– ¨ personen aan wie de uitvoering van specifieke acties in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in het betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement

¨ Gedeeld beheer met de lidstaten

¨ Gedecentraliseerd beheer met derde landen

¨ Gezamenlijk beheer met internationale organisaties

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

De Commissie (DG MARE, in samenwerking met zijn visserijattaché in Gabon en de delegatie van de Europese Unie te Libreville) zal regelmatig toezicht houden op de uitvoering van dit protocol, met name wat betreft het gebruik van de vangstmogelijkheden door de marktdeelnemers en de gegevens over de vangsten.

Voorts voorziet de partnerschapsovereenkomst inzake visserij in ten minste één jaarlijkse bijeenkomst van de gemengde commissie. Tijdens deze bijeenkomst bespreken de Commissie en het derde land de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en het protocol en worden zo nodig de programmering en de financiële tegenprestatie aangepast.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Geconstateerd(e) risico('s)

Aan de invoering van een protocol bij de visserijovereenkomst is een aantal risico's verbonden die met name betrekking hebben op de bedragen voor de financiering van het sectorale visserijbeleid (onderprogrammering). Tijdens de tenuitvoerlegging van het protocol voor de periode 2005-2011 hebben zich met de Republiek Gabon geen problemen van die aard voorgedaan.

2.2.2. Controlemiddel(en)

Er is een intensieve dialoog over de programmering en de uitvoering van het sectorale beleid gepland. De in artikel 3 genoemde gezamenlijke analyse van de resultaten maakt eveneens deel uit van deze controlemiddelen.

Voorts voorziet het protocol in specifieke bepalingen voor de opschorting ervan, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden.

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

De Commissie zal streven naar een politieke dialoog en permanent overleg met de Republiek Gabon om het beheer van de overeenkomst te verbeteren en de bijdrage van de EU aan het duurzame beheer van de visserijrijkdommen te vergroten. Onder alle omstandigheden gelden voor alle betalingen die de Commissie in het kader van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij verricht, de normale begrotings- en financieringsvoorschriften van de Commissie. Op grond hiervan moeten met name de bankrekeningen van de derde landen waarop de bedragen van de financiële tegenprestatie worden gestort, volledig kunnen worden geïdentificeerd. In het kader van dit protocol moet de financiële tegenprestatie krachtens artikel 2, lid 9, integraal worden overgemaakt op een rekening van het ministerie van Financiën van de Republiek Gabon.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

· Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meerjarig financieel kader || Begrotingsonderdeel || Soort uitgave || Deelname

Nummer [Omschrijving…] || GK/ NGK ([9]) || van EVA-landen[10] || van kandidaat-lidstaten[11] || van derde landen || in de zin van artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement

2 || 11.0301 Internationale visserijovereenkomsten || GK || NEE || NEE || NEE || NEE

· Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

(niet van toepassing)

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meerjarig financieel kader || Begrotingsonderdeel || Soort uitgave || Deelname

Nummer [Omschrijving…] || GK/ NGK || van EVA-landen || van kandidaat-lidstaten || van derde landen || in de zin van artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement

|| [XX.YY.YY.YY] || || JA/NEE || JA/NEE || JA/NEE || JA/NEE

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel kader || Nummer 2 || Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen

DG: MARE || || || Jaar N[12] 2013 || Jaar N+1 2014 || Jaar N+2 2015 || Jaar N+3 2016 || Jaar N+4 2017 || TOTAAL

Beleidskredieten || || || || || ||

Nummer begrotingsonderdeel: 11.0301 || Vastleggingen || (1) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050

Betalingen || (2) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050

Nummer begrotingsonderdeel || Vastleggingen || (1a) || || || || || ||

Betalingen || (2a) || || || || || ||

Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten[13] || || || || || ||

Nummer begrotingsonderdeel: 11.010404 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || ||

TOTAAL kredieten voor DG MARE || Vastleggingen || =1+1a +3 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161

Betalingen || =2+2a +3 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161

TOTAAL beleidskredieten || Vastleggingen || (4) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050

Betalingen || (5) || 1,350 || 1,350 || 1,350 || || || 4,050

TOTAAL van de uit de programma's gefinancierde administratieve kredieten || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || || 0,111

TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 2 van het meerjarig financieel kader || Vastleggingen || =4+ 6 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161

Betalingen || =5+ 6 || 1,387 || 1,387 || 1,387 || || || 4,161

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken (niet van toepassing)

TOTAAL beleidskredieten || Vastleggingen || (4) || || || || || || || ||

Betalingen || (5) || || || || || || || ||

TOTAAL van de uit de programma's gefinancierde administratieve kredieten || (6) || || || || || || || ||

TOTAAL kredieten voor de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarig financieel kader (referentiebedrag) || Vastleggingen || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalingen || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubriek van het meerjarig financieel kader || 5 || "Administratieve uitgaven"

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

|| || || Jaar N[14] 2013 || Jaar N+1 2014 || Jaar N+2 2015 || Jaar N+3 2016 || Jaar N+4 2017 || TOTAAL

DG: MARE ||

Personele middelen || 0,059 || 0,059 || 0,059 || || || 0,177 ||

Overige administratieve uitgaven || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || 0,030 ||

TOTAAL DG MARE || Kredieten || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207 ||

TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || (Totaal vastleggingen – totaal betalingen) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

|| || || Jaar N[15] 2013 || Jaar N+1 2014 || Jaar N+2 2015 || Jaar N+3 2016 || Jaar N+4 2017 || TOTAAL

TOTAAL kredieten voor de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarig financieel kader || Vastleggingen || 1,456 || 1,456 || 1,456 || || || 4,368

Betalingen || 1,456 || 1,456 || 1,456 || || || 4,368

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

– ¨ Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

– X Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ò || || || Jaar N 2013 || Jaar N+1 2014 || Jaar N+2 2015 || Jaar N+3 2016 || Jaar N+4 2017 || TOTAAL

OUTPUTS

Type[16] || Gem. kosten || Aantal || Kosten || Aantal || Kosten || Aantal || Kosten || Aantal || Kosten || Aantal || Kosten || Aantal || Kosten || Aantal || Kosten || Totaal aantal outputs || Totale kosten

SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 1[17]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Vergunningen tonijnvaartuigen || tonnage || 45euro/t || 20,000 || 0,9 || 20,000 || 0,9 || 20,000 || 0,9 || || || || || || || || || ||

- Sectorale steun || || 0,450 || 1 || 0,450 || 1 || 0,450 || 1 || 0,450 || || || || || || || || || ||

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1 || || 1,350 || || 1,350 || || 1,350 || || || || || || || || || || 4,050

SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Output || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE KOSTEN || || 1,350 || || 1,350 || || 1,350 || || || || || || || || || || 4,050

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1. Samenvatting

– ¨ Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

– X Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

|| Jaar N[18] 2013 || Jaar N+1 2014 || Jaar N+2 2015 || Jaar N+3 2016 || Jaar N+4 2017 || TOTAAL

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || || || || || ||

Personele middelen || 0,059 || 0,059 || 0,059 || || || 0,177

Overige administratieve uitgaven || 0,010 || 0,010 || 0,010 || || || 0,030

Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || 0,069 || 0,069 || 0,069 || || || 0,207

Buiten RUBRIEK 5[19] van het meerjarig financieel kader || || || || || ||

Personele middelen || 0,031 || 0,031 || 0,031 || || || 0,093

Andere administratieve uitgaven || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || 0,018

Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader || 0,037 || 0,037 || 0,037 || || || 0,111

TOTAAL || 0,106 || 0,106 || 0,106 || || || 0,318

De benodigde administratieve kredieten zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

– ¨ Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

– X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in een geheel getal (of met hoogstens 1 decimaal)

|| Jaar N 2013 || Jaar N+1 2014 || Jaar N+2 2015 || Jaar N+3 2016 || Jaar N+3 2017

Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

11 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) || 0,35 || 0,35 || 0,35 || || || ||

11 01 01 02 (delegaties) || || || || || || ||

11 01 05 01 (onderzoek door derden) || || || || || || ||

10 01 05 01 (eigen onderzoek) || || || || || || ||

Extern personeel (in voltijdequivalent – VTE)[20]

11 01 02 01 (AC, END, INT van de totale toewijzing) || 0,1 || 0,1 || 0,1 || || || ||

11 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties) || || || || || || ||

11 01 04 04 [21] || - zetel[22] || || || || || || ||

- delegaties || 0,25 || 0,25 || 0,25 || || || ||

11 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT – eigen onderzoek) || || || || || || ||

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) || || || || || || ||

TOTAAL || 0,7 || 0,7 || 0,7 || || || ||

11 is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen || Beheer en follow-up van de (her)onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomst inzake visserij, en goedkeuring van het resultaat van de onderhandelingen door de instellingen; beheer van de lopende partnerschapsovereenkomst inzake visserij, inclusief permanente financiële en operationele follow-up; beheer van de vergunningen. desk officer DG MARE + eenheidshoofd/adjunct-eenheidshoofd + secretariaat: geraamd op ongeveer 0,45 persoon/jaar. Berekening van de kosten: 0,45 personen/jaar x 131 000 EUR/jaar = 58 950 EUR => 0,059 M EUR

Extern personeel || Follow-up van de tenuitvoerlegging van de sectorale steun – AC in de delegatie (Libreville): geraamd op ongeveer 0,25 persoon/jaar. Berekening van de kosten: 0,25 personen/jaar x 125 000 EUR/jaar = 31 250 EUR => 0,031 M EUR

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader

– X Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader

– ¨ Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

– ¨ Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarig financieel kader[23].

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering

– X Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

– ¨ Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

|| Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || Totaal

Medefinancieringsbron || || || || || || || ||

TOTAAL medegefinancierde kredieten || || || || || || || ||

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

– X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

– ¨ Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

– ¨ voor de eigen middelen

– ¨ voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten: || Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten || Gevolgen van het voorstel/initiatief[24]

Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Artikel ….. || || || || || || || ||

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[1] PB C […] van [...], blz. […].

[2] PB L 109 van 26.4.2007, blz. 3.

[3] PB L 319 van 18.11.2006.

[4] PB C […] van [...], blz. [… ].

[5] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[6] In de zin van artikel 49, lid 6, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

[7] Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://intracomm.ec.testa.eu/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[8] In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement.

[9] GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

[10] EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

[11] Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

[12] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[13] Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

[14] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[15] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[16] Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.).

[17] Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)".

[18] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[19] Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

[20] AC= arbeidscontractant (agent contractuel); AL = plaatselijk functionaris (agent local); END = gedetacheerd nationaal deskundige (expert national détaché); INT = uitzendkracht (intérimaire); JED = jonge deskundige in delegaties (jeune expert en délégation ).

[21] Submaximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

[22] Vooral voor de structuurfondsen, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Visserijfonds (EVF).

[23] Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

[24] Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten.