Home

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft /* COM/2013/0560 final - 2013/0271 (COD) */


TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

In verband met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarige financiële kader voor 2014-2020 moet voor enkele uit het eindresultaat van de onderhandelingen voortvloeiende vraagstukken nog een oplossing worden gevonden.

De Europese Commissie stelt daarom voor om aan Frankrijk, Italië en Spanje respectievelijk 100 miljoen EUR, 30 miljoen EUR en 20 miljoen EUR toe te kennen als aanvullende vastleggingen bovenop de ESF-toewijzingen voor 2013. Aangezien de bedragen in de verordening zijn uitgedrukt in de prijzen van 2004, komen de overeenkomstige bedragen in de verordening neer op een totaalbedrag van 126 miljoen EUR en dit wordt als volgt verdeeld: 84 miljoen EUR voor Frankrijk, 17 miljoen EUR voor Spanje en 25 miljoen EUR voor Italië.

De compensatie komt wordt betaald uit de periode 2007-2013 met bedragen die door middel van het flexibiliteitsinstrument beschikbaar worden gesteld.

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

Externe belanghebbenden zijn niet geraadpleegd.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Er wordt voorgesteld om artikel 18 betreffende de totale middelen, artikel 19 betreffende de beschikbare middelen voor de convergentiedoelstelling, artikel 20 betreffende de beschikbare middelen voor de doelstelling "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" en artikel 75 betreffende vastleggingen te wijzigen. Daarnaast wordt voorgesteld om bijlage I betreffende de jaarlijkse verdeling van de vastleggingskredieten en bijlage II betreffende de criteria en methoden voor de toewijzing van de middelen te wijzigen.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Er wordt in totaal 150 miljoen EUR toegevoegd aan de aan het ESF toe te wijzen vastleggingen voor 2013 voor Frankrijk, Italië en Spanje. 2013/0271 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 177,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[1],

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s[2],

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In verband met de onderhandelingen over het meerjarige financiële kader voor de jaren 2014-2020 moet voor enkele uit het eindresultaat van de onderhandelingen voortvloeiende vraagstukken nog een oplossing worden gevonden.

(2) Tijdens de Europese Raad van 27 en 28 juni 2013 werd het standpunt ingenomen dat een budgettaire oplossing moest worden gevonden om deze vraagstukken voor de meest getroffen lidstaten, met name Frankrijk, Italië en Spanje, op te lossen.

(3) Gelet op de huidige economische crisis moeten, met het oog op het versterken van de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie, en als bijdrage aan de bijzondere inspanning die nodig is om de specifieke omstandigheden op het vlak van werkloosheid (met name jeugdwerkloosheid), armoede en sociale uitsluiting in deze lidstaten aan te pakken, de toewijzingen uit het Europees Sociaal Fonds aan die drie lidstaten voor het jaar 2013 worden verhoogd.

(4) Om de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1083/2006[3] aan de lidstaten toegewezen bedragen vast te stellen, moeten de bepalingen tot vaststelling van de totale middelen van de fondsen voor de drie doelstellingen waaraan zij bijdragen en bijlage II bij die verordening tot vaststelling van criteria en methoden die worden gebruikt bij de indicatieve jaarlijkse verdeling van vastleggingskredieten per lidstaat, worden aangepast.

(5) Om de doeltreffendheid van de verhoging van de vastleggingskredieten voor het jaar 2013 te waarborgen en om de uitvoering van de operationele programma's te vergemakkelijken, moet rekening worden gehouden met de opnamecapaciteit van de betrokken lidstaten wat betreft de doelstellingen van de fondsen op het gebied van convergentie en regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.

(6) Om ervoor te zorgen dat voor de operationele programma's voldoende tijd wordt geboden om van de aanvullende toewijzingen gebruik te kunnen maken, moet eveneens de uiterste termijn voor de vastleggingen voor operationele programma's waaraan de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 vastgelegde nieuwe toewijzingen ten goede komen, worden verlengd.

(7) Aangezien die vastleggingskredieten op het jaar 2013 betrekking hebben, moet deze verordening met spoed in werking treden.

(8) Verordening (EG) nr. 1083/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

"Voor vastlegging ten laste van de fondsen is voor de periode 2007 tot en met 2013 een bedrag van 308 542 551 107 EUR, uitgedrukt in prijzen van 2004, beschikbaar, dat over de betrokken jaren wordt verdeeld overeenkomstig bijlage I."

b) lid 3 wordt vervangen door:

"3. De in de punten 12 tot en met 30 en 32 van bijlage II genoemde bedragen zijn begrepen in de in de artikelen 19, 20 en 21 genoemde bedragen en moeten duidelijk in de programmeringsdocumenten worden vermeld."

2) De artikelen 19 en 20 worden vervangen door:

"Artikel 19

Middelen voor de convergentiedoelstelling

De totale middelen voor de convergentiedoelstelling bedragen 81,53 % van de in artikel 18, lid 1, genoemde middelen (dat wil zeggen in totaal 251 543 760 146 EUR) en worden als volgt over de verschillende onderdelen verdeeld:

a) 70,50 % (dat wil zeggen in totaal 177 338 880 991 EUR) voor de in artikel 5, lid 1, bedoelde financiering, waarbij de indicatieve verdelingen per lidstaat worden berekend aan de hand van de volgende criteria: de in aanmerking komende bevolking, de regionale welvaart, de nationale welvaart en het werkloosheidspercentage;

b) 4,98 % (dat wil zeggen in totaal 12 521 289 405 EUR) voor de in artikel 8, lid 1, bedoelde specifieke overgangssteun, waarbij de indicatieve verdelingen per lidstaat worden berekend aan de hand van de volgende criteria: de in aanmerking komende bevolking, de regionale welvaart, de nationale welvaart en het werkloosheidspercentage;

c) 23,23 % (dat wil zeggen in totaal 58 433 589 750 EUR) voor de in artikel 5, lid 2, bedoelde financiering, waarbij de indicatieve verdelingen per lidstaat worden berekend aan de hand van de volgende criteria: de bevolking, de nationale welvaart en de oppervlakte;

d) 1,29 % (dat wil zeggen in totaal 3 250 000 000 EUR) voor de in artikel 8, lid 3, bedoelde specifieke overgangssteun.

Artikel 20

Middelen voor de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid"

De totale middelen voor de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" bedragen 15,96 % van de in artikel 18, lid 1, genoemde middelen (dat wil zeggen in totaal 49 239 337 841 EUR) en worden als volgt over de verschillende onderdelen verdeeld:

a) 78,91 % (dat wil zeggen in totaal 38 854 031 211 EUR) voor de in artikel 6 bedoelde financiering, waarbij de indicatieve verdelingen per lidstaat worden berekend aan de hand van de volgende criteria: de in aanmerking komende bevolking, de regionale welvaart, het werkloosheidspercentage, de tewerkstellingsgraad en de bevolkingsdichtheid; en

b) 21,09 % (dat wil zeggen in totaal 10 385 306 630 EUR) voor de in artikel 8, lid 2, bedoelde specifieke overgangssteun, waarbij de indicatieve verdelingen per lidstaat worden berekend aan de hand van de volgende criteria: de in aanmerking komende bevolking, de regionale welvaart, de nationale welvaart en het werkloosheidspercentage."

1) In artikel 21, lid 1, komt de inleidende zin als volgt te luiden:

"De totale middelen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" bedragen 2,51 % van de in artikel 18, lid 1, genoemde middelen (zijnde 7 759 453 120 EUR). Deze middelen, met uitsluiting van het in punt 22 van bijlage II genoemde bedrag, worden als volgt over de verschillende onderdelen verdeeld:"

2) In artikel 75 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:

"1bis. In afwijking van lid 1), worden de vastleggingen voor de in punt 32 van bijlage II bedoelde bedragen uiterlijk op 30 juni 2014 verricht."

3) Bijlage I wordt vervangen door:

"BIJLAGE I

Jaarlijkse verdeling van de vastleggingskredieten 2007-2013

(bedoeld in artikel 18)

(EUR — prijzen van 2004)

2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013

42 863 000 000 || 43 318 000 000 || 43 862 000 000 || 43 860 000 000 || 44 073 000 000 || 44 723 000 000 || 45 843 551 107"

(1) Aan bijlage II wordt het volgende punt toegevoegd:

"32. Voor het jaar 2013 wordt uit het ESF op de volgende wijze een aanvullend bedrag van 125 513 290 EUR toegewezen: 83 675 527 EUR wordt aan Frankrijk toegewezen, 25 102 658 EUR wordt aan Italië toegewezen en 16 735 105 wordt aan Spanje toegewezen."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

1.4. Doelstelling(en)

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.6. Duur en financiële gevolgen

1.7. Beheersvorm(en)

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat de financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds betreft

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur[4]

Regionaal beleid; ABB-activiteit 13.03

Werkgelegenheid en sociale zaken; ABB-activiteit 04.02

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

¨ Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie

¨ Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie[5]

x Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie

¨ Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie

1.4. Doelstelling(en)

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie

1.4.2. Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteiten

Specifieke doelstelling nr.

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

1.4.3. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben voor de begunstigden/doelgroepen.

1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Specifieke omstandigheden op het vlak van werkloosheid, in het bijzonder jeugdwerkloosheid, en van armoede en sociale uitsluiting

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU

Het voorstel zal de bestaande ESF-kredieten verhogen om in de bovenstaande behoeften te voorzien

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

n.v.t.

1.5.4. Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere relevante instrumenten

Het aanvullende bedrag zal het huidige ESF-budget verhogen.

1.6. Duur en financiële gevolgen

xVoorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

· x Voorstel/initiatief is van kracht vanaf de datum van vaststelling van de verordening tot en met de datum van vaststelling van de programma's

· x Financiële gevolgen vanaf 2013 tot en met 2017

¨ Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur

· Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,

· gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. Beheersvorm(en)[6]

Voor de begroting van 2013

¨ Direct gecentraliseerd beheer door de Commissie

¨ Indirect gecentraliseerd beheer door uitvoeringstaken te delegeren aan:

· ¨ uitvoerende agentschappen

· ¨ door de Unie opgerichte organen[7]

· ¨ nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak

· ¨ personen aan wie de uitvoering van specifieke acties in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in het betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement

x Gedeeld beheer met lidstaten

¨ Gedecentraliseerd beheer met derde landen

¨ Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke)

· Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".

Uit de begroting van 2014

¨ Direct beheer door de Commissie

· ¨ door de diensten, met inbegrip van haar personeel in de delegaties van de Unie;

· ¨ door de uitvoerende agentschappen;

x Gedeeld beheer met lidstaten

¨ Indirect beheer door uitvoeringstaken te delegeren aan:

· ¨ derde landen of de door hen aangewezen organen;

· ¨ internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);

· ¨ de EIB en het Europees Investeringsfonds;

· ¨ in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement bedoelde organen;

· ¨ publiekrechtelijke organen;

· ¨ privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;

· ¨ privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;

· ¨ personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

· Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn van toepassing

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijke risico's

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn van toepassing

2.2.2. Informatie over de het opgezette interne controlesysteem

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn van toepassing

2.2.3. Raming van de kosten en baten van de controles en beoordeling van het verwachte foutenrisico

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn van toepassing

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn van toepassing

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

· Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meer-jarige finan-ciële kader || Begrotingsonderdeel || Soort krediet || Bijdrage

|| GK/ NGK ([8]) || van EVA-landen[9] || van kandi-daat-lidstaten[10] || van derde landen || in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement

1b. || ESF – Convergentie 04 02 17 || GK || NEE || NEE || NEE || NEE

1b. || ESF - Regionaal Concurrentievermogen 04 02 19 || GK || NEE || NEE || NEE || NEE

· Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen: NEE

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meer-jarige finan-ciële kader || Begrotingsonderdeel || Soort krediet || Bijdrage

Nummer Omschrijving || GK/ NGK || van EVA-landen || van kandi-daat-lidstaten || van derde landen || in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement

|| || || JA/ NEE || JA/ NEE || JA/ NEE || JA/ NEE

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader || || Rubriek 1b…………...……………………………………………………

DG: EMPL || || || Jaar N[11] || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || TOTAAL

Beleidskredieten (lopende prijzen) || || || || || || || ||

04 02 17 || Vastleggingen || (1) || 16,7 || 0 || 0 || 0 || || || ||

Betalingen || (2) || 0 || 0 || 8,35 || 8,35 || || || ||

04 02 19 || Vastleggingen || (1a) || 133,3 || 0 || 0 || 0 || || || ||

Betalingen || (2a) || 0 || 0 || 66,65 || 66,65 || || || ||

Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten[12] || || || || || || || ||

Nummer begrotingsonderdeel || || (3) || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || || || || n.v.t.

TOTAAL kredieten voor DG EMPL || Vastleggingen || =1+1a +3 || 150 || 0 || 0 || 0 || || || || 150

Betalingen || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 150 || || || || 150

Gelet op de regel voor betalingen door de structuurfondsen, waarbij betalingsaanvragen worden gekoppeld aan de vroegste openstaande vastleggingen, zijn voor deze aanvullende vastleggingen pas in een later stadium aanvullende betalingskredieten nodig aangezien zij een aanvulling vormen op de laatste tranche van de toewijzing voor 2007-2013.

TOTAAL beleidskredieten || Vastleggingen || (4) || || || || || || || ||

Betalingen || (5) || || || || || || || ||

TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten || (6) || || || || || || || ||

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK ... van het meerjarige financiële kader || Vastleggingen || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalingen || =5+ 6 || || || || || || || ||

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken:

TOTAAL beleidskredieten || Vastleggingen || (4) || || || || || || || ||

Betalingen || (5) || || || || || || || ||

TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten || (6) || || || || || || || ||

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarige financiële kader (Referentiebedrag) || Vastleggingen || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalingen || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubriek van het meerjarige financiële kader || 5 || "Administratieve uitgaven"

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

|| || || Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || TOTAAL

DG: EMPL ||

Personele middelen || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || || || || n.v.t.

Andere administratieve uitgaven || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || || || || n.v.t.

TOTAAL DG || Kredieten || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || || || || n.v.t.

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader || (totaal vastleggingen = totaal betalingen) || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || n.v.t. || || || || n.v.t.

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

|| || || Jaar N[13] || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || TOTAAL

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarige financiële kader || Vastleggingen || || || || || || || ||

Betalingen || || || || || || || ||

3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

· ¨ Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

· x Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven: (aanvulling op output als omschreven in Verordening (EG) nr. 1083/2006)

Vastleggingskredieten, miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Vermeld doelstel-lingen en outputs ò || || || Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || TOTAAL

OUTPUTS

Soort[14] || Gem. kos-ten || Aantal || Kos-ten || Aantal || Kos-ten || Aantal || Kos-ten || Aantal || Kos-ten || Aantal || Kos-ten || Aantal || Kos-ten || Aantal || Kos-ten || To-taal aan-tal || Totale kosten

SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 1[15] || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Output || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Output || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Output || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Output || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

TOTALE KOSTEN || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1. Samenvatting

· x Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

· ¨ Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

|| Jaar N[16] || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || TOTAAL

RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader || || || || || || || ||

Personele middelen || || || || || || || ||

Andere administratieve uitgaven || || || || || || || ||

Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader || || || || || || || ||

Buiten RUBRIEK 5[17] van het meerjarige financiële kader || || || || || || || ||

Personele middelen || || || || || || || ||

Andere administratieve uitgaven || || || || || || || ||

Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader || || || || || || || ||

TOTAAL || || || || || || || ||

Voor de kredieten voor personele middelen zal een beroep worden gedaan op de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

· x Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

· ¨ Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming voltijdequivalenten (of met hoogstens 1 decimaal)

|| Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) || ||

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) || || || || || || ||

XX 01 01 02 (delegaties) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (onderzoek door derden) || || || || || || ||

10 01 05 01 (eigen onderzoek) || || || || || || ||

Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)[18] ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale financiële middelen") || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties) || || || || || || ||

XX 01 04 jj[19] || - zetel || || || || || || ||

- delegaties || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT – eigen onderzoek) || || || || || || ||

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) || || || || || || ||

TOTAAL || || || || || || ||

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken

Ambtenaren en tijdelijk personeel ||

Extern personeel ||

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

· ¨ Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader

· ¨ Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

· x Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader[20].

De begroting van 2013 laat een marge van 16,7 miljoen EUR onder het maximum van rubriek 1b. Gelet op de specificiteit van de programmering uit hoofde van rubriek 1b moet voor het verschil een beroep worden gedaan op het flexibiliteitsinstrument voor een bedrag van 133,3 miljoen EUR.

3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering

· x Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

· Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten, in miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

|| Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6) || Totaal

Medefinancierings-bron || || || || || || || ||

TOTAAL medegefinancierde kredieten || || || || || || || ||

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

· x Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

· ¨ Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

¨ voor de eigen middelen

¨ voor de diverse ontvangsten

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonder-deel voor ontvangsten: || Voor het lopende begrotings-jaar beschikbare kredieten || Gevolgen van het voorstel/initiatief[21]

Jaar N || Jaar N+1 || Jaar N+2 || Jaar N+3 || Invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Artikel …. || || || || || || || ||

[1] PB C van , blz. .

[2] PB C van , blz. .

[3] Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25).

[4] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[5] In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

[6] Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7] In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement.

[8] GK = Gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.

[9] EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

[10] Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

[11] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[12] Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

[13] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[14] Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.).

[15] Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en) …".

[16] Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

[17] Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

[18] AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

[19] Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

[20] Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord (voor de periode 2007-2013).

[21] Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.