Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland)

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland)

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland) /* COM/2013/0706 final */


TOELICHTING

Krachtens punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[1] mag uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) door middel van een flexibiliteitsmechanisme een jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen EUR boven het maximum van de betrokken rubrieken van het financieel kader beschikbaar worden gesteld.

De regels die van toepassing zijn op de bijdragen uit het EFG zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering[2].

Op 12 april 2013 heeft Duitsland aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar ingediend voor een financiële bijdrage uit het EFG naar aanleiding van gedwongen ontslagen bij First Solar Manufacturing GmbH in Duitsland.

Na de aanvraag grondig te hebben onderzocht, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 geconcludeerd dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage op grond van deze verordening wordt voldaan.

SAMENVATTING VAN DE AANVRAAG EN ANALYSE

Belangrijkste gegevens: ||

EGF-referentienummer || EGF/2013/003

Lidstaat || Duitsland

Artikel 2 || onder a)

Primaire onderneming || First Solar Manufacturing GmbH

Leveranciers en downstreamproducenten || 0

Referentieperiode || 15.11.2012 – 15.3.2013

Startdatum voor de individuele dienstverlening || 1.1.2013

Datum van de aanvraag || 12.4.2013

Ontslagen tijdens de referentieperiode || 959

Ontslagen voor en na de referentieperiode || 285

Totaal aantal voor steun in aanmerking komende ontslagen || 1 244

Ontslagen werknemers die naar verwachting aan de maatregelen zullen deelnemen || 875

Uitgaven voor individuele dienstverlening (EUR) || 4 375 715

Uitgaven voor de implementatie van het EFG[3] (EUR) || 235 000

% van de uitgaven voor de implementatie van het EFG || 5,1

Totaal budget (EUR) || 4 610 715

EFG-bijdrage (50 %) (EUR) || 2 305 357

1. De aanvraag werd op 12 april 2013 bij de Commissie ingediend; aan de aanvraag werd aanvullende informatie tot en met 14 augustus 2013 toegevoegd.

2. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor steunverlening uit het EFG van artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, en werd ingediend binnen de in artikel 5 van die verordening genoemde termijn van tien weken.

Verband tussen de ontslagen en de grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering

3. Als bewijs van het verband tussen de ontslagen en de grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering voert Duitsland aan dat First Solar een onderneming is die in 1999 in de VS is opgericht om zonne-energie op te wekken en bij te dragen tot een milieuvriendelijker model van elektriciteitsproductie. In 2007 richt de onderneming twee vestigingen op in Frankfurt (Oder) in Duitsland en begint zij er met de productie van zonnemodules. In 2011 ziet de onderneming zich wegens een scherpe prijsdaling van ongeveer 40 % ten opzichte van het voorgaande jaar genoodzaakt het besluit te nemen dat Frankfurt (Oder) niet meer levensvatbaar is als productievestiging. Dit besluit leidt tot onderhandelingen over een sociaal plan in 2012 en de sluiting van de twee fabrieken in 2013. De ontslagen vinden in 2013 verspreid plaats over de periode van 1 januari tot 1 juni.

4. First Solar Manufacturing GmbH is slechts een van vele Europese zonne-energiebedrijven die de laatste jaren (2010 tot en met 2012) insolvent zijn geworden, hun zonne-energieactiviteiten hebben gestaakt, geheel of gedeeltelijk zijn gestopt met de productie of alles hebben verkocht aan Chinese investeerders[4]. De Photovoltaic Sustainable Growth Index van 2011[5] bevat de volgende conclusie: de totale inkomsten van alle 33 onderzochte PV-ondernemingen samen zijn met 79 % gestegen van 21 miljard USD naar 36 miljard USD op een markt waar het aantal installaties met 129 % is toegenomen. Chinese en Taiwanese bedrijven zagen hun inkomsten sneller stijgen dan hun tegenhangers in Duitsland en de VS. Het marktaandeel van Duitse bedrijven is verder geslonken. Bedrijven uit de VS moesten na vier jaar groei marktaandeel prijsgeven. Al met al is het aandeel inkomsten van China tussen 2005 en 2011 van 11 % naar 45 % geklommen, terwijl dat van Duitsland van 64 % terugviel naar 21 %. De enige andere EU-lidstaat met een vermeldenswaardige productie is Spanje, met 1 %.

5. China heeft een enorme overcapaciteit opgebouwd voor zonnemodules, die de behoefte op zowel de eigen markt als de wereldmarkt ver overtreft; samen met de wereldwijd afgenomen vraag heeft dat ertoe geleid dat de prijzen zijn ingestort. Omdat Chinese fabrikanten in eigen land kunnen beschikken over financiële steun en de sector prioriteit geniet in het huidige Chinese vijfjarenplan (2011-2015), kunnen deze bedrijven standhouden en groeien door hun producten tegen lage prijzen te verkopen in het buitenland. Ruim 90 % van de productie wordt uitgevoerd, waarvan 80 % naar de EU [6].

Bewijsstukken voor het aantal ontslagen en naleving van de criteria van artikel 2, onder a)

6. De aanvraag werd door Duitsland ingediend in het kader van het criterium voor steunverlening van artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, op grond waarvan ten minste 500 gedwongen ontslagen moeten plaatsvinden binnen een periode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat, met inbegrip van de ontslagen bij leveranciers en downstreamproducenten.

7. De aanvraag maakt melding van 959 ontslagen bij First Solar Manufacturing GmbH in de referentieperiode van vier maanden van 15 november 2012 tot en met 15 maart 2013 en van nog eens 285 ontslagen die buiten de referentieperiode vielen maar wel verband hielden met dezelfde procedure voor collectief ontslag en dezelfde gebeurtenis die aanleiding gaf tot de ontslagen in de referentieperiode. Die ontslagen vonden plaats na de referentieperiode en zijn ondertussen bevestigd door de lidstaat. Al deze ontslagen werden in overeenstemming met artikel 2, tweede alinea, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1927/2006 berekend.

Het onvoorziene karakter van deze ontslagen

8. De Duitse autoriteiten voeren aan dat First Solar sinds 2007 zonnemodules produceerde in Frankfurt (Oder) en in het najaar van 2010 begon met de bouw van een tweede fabriek (geraamde kosten: 173 miljoen EUR). Deze fabriek startte de productie in juni 2011 en moest in het derde kwartaal van hetzelfde jaar haar volledige capaciteit bereiken. De onderneming had voor de fabriek verdere plannen voor investeringen op de lange termijn, had in Frankfurt (Oder) meer vastgoed gekocht en maakte bekend dat zij nog twee fabrieken ging openen. De omslag op de markt noopte de onderneming tot heroverweging van haar investeringen in Duitsland en in juli 2012 tot het besluit iedere verdere uitbreiding te staken en beide fabrieken te sluiten.

Ondanks de tegenslagen behoort First Solar nog altijd tot de voornaamste producenten van zonnemodules wereldwijd. Het besluit tot sluiting van de vestiging in Frankfurt (Oder) kon niet worden voorzien door de werknemers of de overheid.

De bedrijven waar de ontslagen vallen en de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd

9. De aanvraag heeft betrekking op 1 244 ontslagen die bij First Solar Manufacturing GmbH hebben plaatsgevonden in verschillende rondes (1 januari, 1 maart en 1 juni 2013).

10. Uitsplitsing van de werknemers die naar verwachting aan de maatregelen deelnemen:

Categorie || Aantal || Percentage

Mannen || 667 || 76,2

Vrouwen || 208 || 23,8

EU-burgers || 871 || 99,5

Niet-EU-burgers || 4 || 0,5

15-24 jaar || 36 || 4,1

25-54 jaar || 723 || 82,6

55-64 jaar || 116 || 13,3

Ouder dan 64 jaar || 0 || 0,0

11. Van deze werknemers hebben er 45 een langdurig gezondheidsprobleem of een handicap.

12. Uitsplitsing per beroepscategorie:

Categorie || Aantal || Percentage

Beleidvoerende en hogere leidinggevende functies || 91 || 10,4

Specialisten || 33 || 3,8

Technici en lagere functies || 201 || 23,0

Administratieve functies || 18 || 2,1

Ambachtsberoepen en verwante beroepen || 14 || 1,6

Bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs || 492 || 56,2

Ongekwalificeerde functies || 26 || 3,0

13. Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 heeft Duitsland bevestigd dat in de verschillende stadia van de tenuitvoerlegging van het EFG, en met name bij de toegang ertoe, een beleid inzake gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie is toegepast en ook verder zal worden toegepast.

Beschrijving van het betrokken gebied, de autoriteiten ervan en andere belanghebbenden

14. De ontslagen hebben betrekking op Frankfurt (Oder), een stad van ongeveer 60 000 inwoners in het oostelijk deel van Duitsland (deelstaat Brandenburg), ongeveer 80 kilometer van Berlijn en dicht tegen de grens met Polen. In de regio hebben kmo's de overhand, met name in de bouwsector, en is het percentage ouderen hoog doordat jongeren geneigd zijn naar de grotere steden te trekken. Gemeentelijke inspanningen om een industriecentrum voor zonne-energie tot stand te brengen hebben geleid tot de komst van diverse bedrijven, die voor werkgelegenheid zorgen.

Zowel in de bouwsector als op de voorheen belangrijke militaire basis in het gebied is het aantal banen afgenomen en het is een hard gelag voor de regio dat de belangrijkste producent op het gebied van zonne-energie nu gesloten is.

Verwachte gevolgen van de ontslagen voor de plaatselijke, regionale of nationale werkgelegenheid

15. De ontslagen bij First Solar (1 244 werknemers) leiden tot een directe stijging van de werkloosheid met 4 procentpunten, tenzij er snel nieuwe banen worden geschapen. Het gebied gaat al gebukt onder een hoger dan gemiddeld werkloosheidspercentage (11,3 % tegen landelijk gemiddeld 7,4 % in februari 2013). In de stad Frankfurt (Oder) is de werkloosheid met 14,1 % nog hoger (december 2012).

16. Er zijn binnen een straal van 200 kilometer van de stad weinig mogelijkheden om ander werk te vinden; met deze factor wordt terdege rekening gehouden bij het plannen van maatregelen voor de werknemers. De meeste kans op werk is er in de gezondheids- en zorgsector en voor traditionele beroepen zoals lassers, elektriciens, monteurs, dakdekkers, stukadoors, timmerlieden, tegelzetters en loodgieters. Verder zijn er vacatures te vinden in de horeca en het toerisme, met name in de voedingssector en de gespecialiseerde gastronomie.

17. De meeste werknemers die door First Solar zijn ontslagen, beschikken over goede kwalificaties, maar veel van hen hebben nooit het beroep uitgeoefend waarin zij gediplomeerd zijn. Dat betekent dat zij via bijscholing in staat moeten worden gesteld hun oorspronkelijke kwalificaties op te poetsen en bij de tijd te brengen of zich te kwalificeren op het gebied van hun werkervaring.

Gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening waarvoor financiering wordt aangevraagd, gespecificeerde kostenraming en complementariteit met door de structuurfondsen gefinancierde acties

18. De bij First Solar betrokken sociale partners zijn in juli 2012 een sociaal plan overeengekomen dat voorziet in de diensten van een re-integratiebedrijf. Het bedrijf dat de belanghebbenden hebben gekozen voor het verlenen van re-integratiediensten is TÜV Rheinland Personal GmbH. Dit bedrijf zal vanuit drie voor de ontslagen werknemers geschikte locaties opereren, d.w.z. Frankfurt (Oder), Beeskow en Berlijn. De re-integratiediensten zullen aan de werknemers worden verleend vanaf 1 januari, 1 maart en 1 juni 2013, naargelang de datum van hun uitdiensttreding bij First Solar. Een klein aantal begint later. In de eerste fase van zes maanden wordt het re-integratiebedrijf, in afwachting van goedkeuring van de door Duitsland ingediende EGF-aanvraag, deels door First Solar betaald overeenkomstig het sociale plan en gecofinancierd door het ESF via het Federale programma. Na de eerste zes maanden worden de re-integratiediensten verlengd en nieuwe maatregelen ingevoerd, en wordt het gehele pakket gecofinancierd door het EFG.

19. Al de hierna volgende maatregelen vormen samen een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening met het oog op de re-integratie van de ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt.

– Uitkering voor korte duur (Transferkurzarbeitergeld): deze uitkering bedraagt 60 % van het laatste netto-inkomen van de werknemer, of 67 % als het huishouden van de begunstigde een of meer kinderen telt. De uitkering loopt gedurende negen maanden vanaf de datum waarop de werknemer door het re-integratiebedrijf wordt overgenomen, met inbegrip van de eerste periode, wanneer het ESF de door het re-integratiebedrijf aangeboden maatregelen cofinanciert. Het Transferkurzarbeitergeld dient ook als cofinanciering door Duitsland van de ESF-maatregelen die tijdens de eerste fase door het re-integratiebedrijf aan de werknemers worden aangeboden. Daarom wordt in het boekhoudsysteem zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen het Transferkurzarbeitergeld in het kader van het ESF en dat in het kader van het EFG, zodat er geen kans op dubbele financiering is. De uitkering komt alleen ten laste van het EFG voor die perioden waarin de in aanmerking komende werknemers aan actieve maatregelen deelnemen, maar wordt verminderd tot 49,4 % van het in aanmerking komende bedrag, naargelang hoeveel tijd de werknemers besteden aan de voorbereiding of het vervolg van activiteiten die door het re-integratiebedrijf worden aangeboden en waarvoor geen presentielijsten worden bijgehouden[7].

– Opleidingscursussen die worden afgesloten met kwalificaties (Qualifizierungen): deze cursussen worden na gesprekken met het oog op profilering en loopbaanbegeleiding aan de in aanmerking komende werknemers aangeboden, zodat zij de kansen op de arbeidsmarkt beter kunnen benutten. Omdat de meesten van hen al over goede kwalificaties beschikken, gaat het bij de maatregelen vooral om bijscholings- of opfriscursussen. Er worden zowel individuele als groepscursussen georganiseerd, naast een enkele stagemogelijkheid. Verder worden werknemers die daarvoor kiezen geholpen met het opzetten van hun eigen bedrijf. Voor 22 werknemers met een gehoorbeperking worden cursussen aangepast aan hun behoeften.

– Opleidingsbeheer (Qualifizierungsmanagement): opleidingsbeheerders zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van opleidingsmaatregelen. Hun voornaamste taak is geïndividualiseerd maatwerk bieden, d.w.z. voor elke werknemer de meest geschikte cursus vinden op basis van het loopbaantraject dat samen met de loopbaanbegeleider is uitgestippeld. Verder zijn zij belast met eventuele juridische aspecten, bv. ten aanzien van regelgeving inzake aanbesteding en mededinging. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het cursusaanbod voor elke werknemer volledig open is en dat deskundigheid nodig is om elke werknemer te helpen een in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijke keuze te maken.

– Workshops en peer groups: hierbij gaat het om groepsbijeenkomsten waarin een begeleider de deelnemers helpt met het uitwisselen van ideeën en gedachten. De peer groups kunnen volgens diverse criteria worden gevormd, bijvoorbeeld naar leeftijd, behoefte, gezinssamenstelling of werkervaring. Enkele werknemers kampten met gezondheidsklachten als gevolg van de door First Solar gehanteerde ploegendienst van twaalf uur; zij zullen worden bijgestaan met gezondheidszorg en advies.

– Ondersteunende diensten en zoeken naar werk op internationaal vlak (flankierende Leistungen und internationale Arbeitssuche): hieronder vallen alle maatregelen waaraan behoefte kan zijn, van het verkrijgen van documenten en het vertalen van kwalificaties tot het deelnemen aan banenbeurzen en talencursussen, het plaatsen van advertenties voor vacatures en het volgen van een interculturele opleiding. Naar verwachting is een klein aantal in aanmerking komende werknemers geïnteresseerd in dit aanbod.

– Uitgebreid advies voor bedrijfsstarters (vertiefte Existenzgründungsberatung): dit betreft deskundige adviesverlening aan werknemers die overwegen een eigen bedrijf te beginnen. Zij worden ondersteund bij het opstellen van hun bedrijfsplan en het aanvragen van subsidies bij de openbare dienst voor arbeidsvoorziening (Agentur für Arbeit). Middels seminars wordt hun de benodigde kennis van bedrijfsadministratie bijgebracht.

– Zoeken naar werk (Stellensuche / Stellenresearcher): een ter zake deskundige gaat aan de hand van zijn of haar netwerk en ervaring op zoek naar mogelijke vacatures die nog niet bekendgemaakt zijn en die geschikt zouden kunnen zijn voor de in aanmerking komende werknemers.

– Activeringstoeslag / sprinterpremie (Aktivierungszuschuss in Form einer Sprinterprämie): deze degressieve premie wordt uitgekeerd aan werknemers die na afloop van de door het re-integratiebedrijf geboden maatregelen zonder verdere hulp snel zelf een nieuwe baan vinden.

– Advisering en begeleiding in een nieuwe baan en bij werkloosheid (Beratung und Betreuung bei Arbeitsaufnahme und Arbeitslosigkeit): Nadat zij in een nieuwe baan zijn begonnen, kunnen werknemers verder worden begeleid en geadviseerd om het risico de baan weer te verliezen tot een minimum beperkt te houden. Degenen die nog geen nieuw werk hebben gevonden, kunnen worden begeleid tot het einde van de EFG-implementatieperiode, in nauwe samenwerking met de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. Daarnaast krijgen zij een dossier met hun profiel, de ontvangen diensten en verworven kwalificaties en hun eventuele behoefte aan verdere hulp.

20. De in de aanvraag vermelde uitgaven voor de implementatie van het EFG overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 dekken activiteiten op het vlak van voorbereiding, beheer en controle, alsook voorlichting en publiciteit.

21. De door de Duitse autoriteiten voorgestelde individuele dienstverlening omvat actieve arbeidsmarktmaatregelen die op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 voor financiering in aanmerking komen. De Duitse autoriteiten ramen de totale kosten op 4 610 715 EUR, waarvan 4 375 715 EUR voor de uitgaven voor individuele dienstverlening en 235 000 EUR voor de uitgaven voor de implementatie van het EFG (5,1 % van het totale bedrag). Van het EFG wordt in totaal een bijdrage van 2 305 357 EUR (50 % van de totale kosten) gevraagd.

Acties || Geschat aantal werknemers voor wie steun wordt aangevraagd || Geschatte kosten per betrokken werknemer (in EUR) || Totale kosten (EFG en nationale medefinanciering) (in EUR)

Individuele dienstverlening (artikel 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006)

Uitkering voor korte duur (Transferkurzarbeitergeld) || 875 || 2 714 || 2 374 750

Opleidingscursussen die worden afgesloten met kwalificaties (Qualifizierungen) || 245 || 3 421 || 838 145

Opleidingsbeheer (Qualifizierungsmanagement) || 245 || 325 || 79 625

Workshops en peer groups || 350 || 340 || 119 000

Ondersteunende diensten en zoeken naar werk op internationaal vlak (Flankierende Massnahmen und internationale Arbeitssuche) || 35 || 1 160 || 40 600

Uitgebreid advies voor bedrijfsstarters (Vertiefte Existenzgründungsberatung) || 5 || 619 || 3 095

Zoeken naar werk (Stellensuche / Stellenresearch) || 770 || 200 || 154 000

Activeringstoeslag / sprinterpremie (Aktivierungszuschuss / Sprinterprämie) || 200 || 1 869 || 373 800

Advisering en begeleiding in een nieuwe baan en bij werkloosheid (Beratung und Betreuung bei Arbeitsaufnahme und Arbeitslosigkeit) || 770 || 510 || 392 700

Subtotaal individuele dienstverlening || || 4 375 715

Uitgaven voor de implementatie van het EFG (artikel 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006)

Voorbereidende activiteiten || || 52 000

Beheer || || 130 000

Voorlichting en publiciteit || || 7 000

Controle || || 46 000

Subtotaal uitgaven voor de implementatie van het EFG || || 235 000

Totale geschatte kosten || || 4 610 715

EFG-bijdrage (50 % van de totale kosten) || || 2 305 357

22. Duitsland bevestigt dat de hierboven beschreven maatregelen complementair zijn met door de structuurfondsen gefinancierde acties en dat de nodige maatregelen zijn genomen om dubbele financiering te voorkomen. De eerste zes maanden worden de diensten van het re-integratiebedrijf gecofinancierd door het ESF en de betrokken werkgever, terwijl Duitsland wacht op goedkeuring van de EGF-aanvraag. Deze aanpak is ook gevolgd in eerdere EFG-gevallen in Duitsland en is op EU-niveau aangemerkt als goede praktijk voor complementariteit tussen het ESF en het EFG.

Datum/data waarop met individuele dienstverlening aan de getroffen werknemers is begonnen of waarop gepland is daarmee te beginnen

23. Op 1 januari 2013 maakte Duitsland ten behoeve van de getroffen werknemers een begin met de individuele dienstverlening van het gecoördineerde pakket, waarvoor een financiële bijdrage van het EFG wordt aangevraagd. Deze datum geldt daarom als het begin van de periode waarin uitgaven voor een eventuele ondersteuning uit het EFG in aanmerking komen.

Wijze waarop de sociale partners zijn geraadpleegd

24. Het geplande pakket EFG-maatregelen is samengesteld op basis van de ondersteuningsmaatregelen die de sociale partners zijn overeengekomen als sociaal plan voor de ontslagen werknemers. Er werden twee rondetafelbijeenkomsten belegd (25 september 2012 en 19 februari 2013) tussen de EFG-beheersautoriteit en de vertegenwoordigers van de werknemers van First Solar voor overleg over de mogelijkheid een beroep te doen op EFG-steun. De plannen van het re-integratiebedrijf TÜV Rheinland Personal GmbH werden gepresenteerd en alle betrokken verwelkomden de opzet.

Informatie over acties die volgens de nationale wetgeving of collectieve overeenkomsten verplicht zijn

25. In verband met de criteria van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1927/2006 hebben de Duitse autoriteiten in de aanvraag:

· bevestigd dat de financiële bijdrage van het EFG niet in de plaats komt van maatregelen die krachtens de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten onder de verantwoordelijkheid van de ondernemingen vallen;

· aangetoond dat de maatregelen ten doel hebben steun te verlenen aan individuele werknemers en niet worden gebruikt om ondernemingen of sectoren te herstructureren;

· bevestigd dat voor de hierboven vermelde subsidiabele maatregelen geen steun uit andere EU-financieringsinstrumenten wordt ontvangen.

Beheers- en controlesystemen

26. Duitsland heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat de financiële bijdrage zal worden beheerd door dezelfde instanties binnen het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) als die welke het ESF beheren: Binnen de Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung treedt Referat EF 4 echter op als beheersautoriteit voor het EFG, terwijl voor het ESF de beheersautoriteit Referat EF 1 is. De Organisationseinheit Prüfbehörde is voor zowel het EFG als het ESF de controle-autoriteit. Deze instanties hebben ook de vorige EFG-bijdragen aan Duitsland beheerd.

Financiering

27. Op grond van de aanvraag van Duitsland bedraagt de voorgestelde bijdrage uit het EFG aan het gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening (met inbegrip van de uitgaven voor de implementatie van het EFG) 2 305 357 EUR (50 % van de totale kosten). De Commissie heeft haar voorstel voor een bijdrage uit het fonds gebaseerd op de informatie van Duitsland.

28. Gezien het beschikbare maximumbedrag aan bijdragen uit het EFG ingevolge artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1927/2006, alsook de mogelijkheden tot herschikking van de kredieten, stelt de Commissie voor om uit het EFG het hierboven vermelde totale bedrag beschikbaar te stellen, dat zal worden toegewezen onder rubriek 1a van het financieel kader.

29. Met haar voorstel om middelen uit het EFG beschikbaar te stellen, leidt de Commissie de vereenvoudigde trialoogprocedure in, zoals voorgeschreven in punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006, om van de twee takken van de begrotingsautoriteit de instemming te verkrijgen betreffende de noodzaak van het fonds gebruik te maken en betreffende het vereiste bedrag. De Commissie verzoekt de eerste tak van de begrotingsautoriteit die op het passende politieke niveau overeenstemming bereikt over het ontwerpvoorstel voor een beschikbaarstelling uit het fonds, de andere tak en de Commissie van zijn voornemens op de hoogte te brengen. Indien één van de twee takken van de begrotingsautoriteit het niet met het voorstel eens is, wordt een formele trialoogvergadering bijeengeroepen.

30. De Commissie zal apart een overschrijvingsverzoek indienen teneinde specifieke vastleggingskredieten in de begroting voor 2013 op te nemen, zoals voorgeschreven in punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006.

Herkomst van de betalingskredieten

31. Kredieten die in de begroting van 2013 aan het EFG-begrotingsonderdeel zijn toegewezen, zullen ter dekking van het voor deze aanvraag benodigde bedrag van 2 305 357 EUR worden gebruikt.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[8], en met name punt 28,

Gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering[9], en met name artikel 12, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie[10],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te verlenen aan werknemers die worden ontslagen als gevolg van door de globalisering veroorzaakte grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen en om hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

(1) Het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 staat uitgaven uit het EFG toe voor een jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen EUR.

(2) Duitsland heeft op 12 april 2013 een aanvraag ingediend voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in verband met gedwongen ontslagen bij First Solar Manufacturing GmbH; aan de aanvraag werd aanvullende informatie tot en met 14 augustus 2013 toegevoegd. Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. Bijgevolg stelt de Commissie voor een bedrag van 2 305 357 EUR beschikbaar te stellen.

(3) Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om een financiële bijdrage te leveren voor de door Duitsland ingediende aanvraag,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 wordt een bedrag van 2 305 357 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

[1] PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

[2] PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.

[3] Overeenkomstig artikel 3, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006.

[4] http://prosun.org/en/fair-competition/alarming-situation.html

[5] http://www.nationalsolartraders.com.au/NST%20DATA/Data%20Sheets/Trina/PRTM_PVSGI_2011_Summary_July2011_v2.pdf

[6] EU ProSun

[7] Zoals goedgekeurd door de Commissie na het onderzoek door de universiteit van Duisburg Essen (oktober 2009).

[8] PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

[9] PB L 406 van 30.12.2006, blz. 1.

[10] PB C […] van […], blz. […].