Home

Door de lidstaten meegedeelde beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten

Door de lidstaten meegedeelde beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten

22.5.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/3


Door de lidstaten meegedeelde beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten

2013/C 142/03

Steun nr.: SA.35899 (13/XF)

Lidstaat: Italië

Regio: het gehele nationale grondgebied.

Benaming van de steunregeling: ricambio generazionale e sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca e dell'acquacoltura — Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e pesca L. n. 296 del 2006 (annualità 2011).

Rechtsgrond: decreto ministeriale n. 188 del 9 ottobre 2012.

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 250 000 EUR.

Steunintensiteit: 100 %.

Datum van inwerkingtreding: december 2012.

Looptijd van de steunregeling: tot en met 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: Ontwikkeling van nieuwe markten en promotiecampagnes in de visserij- en aquacultuursector (art. 20 van Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie van 22 juli 2008) en proefprojecten in de visserij- en aquacultuursector (art. 21 van Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie van 22 juli 2008).

De maatregelen zijn er met name op gericht kennis en vaardigheden over te dragen op de jonge visserij- en aquacultuurondernemers om het bedrijfsbeheer te verbeteren en om hen te steunen bij initiatieven die in technisch en economisch opzicht duurzaam zijn.

Benaming van de nieuwe maatregelen in het kader van het programma:

De middelen voor het begrotingsjaar 2011 van het „Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura” (Fonds voor de ontwikkeling van het ondernemerschap van jongeren in de landbouw) bedragen 250 000 EUR. Dat bedrag moet volledig worden verdeeld over de aanvragen die zijn binnengekomen voor de genomen maatregelen, en wel als volgt:

De artikelen waarnaar in de maatregelen van het programma wordt verwezen en op grond waarvan sprake is van staatssteun: de artikelen 20 en 21 van Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie van 22 juli 2008.

Betrokken activiteit: De activiteiten betreffen opleidingsinitiatieven en promotie van projecten voor het opwaarderen en verbeteren van de technische aspecten en de productie in de visserij- en aquacultuursector.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca

Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Viale dell'Arte 16

00144 Roma RM

ITALIA

Website: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5646

Rechtvaardiging: Besloten is een staatssteunmaatregel te nemen in plaats van een steunmaatregel in het kader van het Europees Visserijfonds, aangezien het bovengenoemde programma niet de mogelijkheid biedt om dergelijke maatregelen te nemen.