Home

Uitnodiging tot het indienen van opmerkingen over de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1857/2006 wat betreft de toepassingsperiode ervan

Uitnodiging tot het indienen van opmerkingen over de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1857/2006 wat betreft de toepassingsperiode ervan

6.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 227/1


Uitnodiging tot het indienen van opmerkingen over de ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1857/2006 wat betreft de toepassingsperiode ervan

2013/C 227/01

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen maken door deze binnen een maand vanaf de datum van de bekendmaking van deze ontwerpverordening toe te zenden aan:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Directoraat Landbouwwetgeving

Eenheid M.2 Mededingingsvoorwaarden

Wetstraat 130

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: Agri-State-Aids@ec.europa.eu