Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU - Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU - Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

2013/C 316/02

Datum waarop het besluit is genomen | 16.8.2013 |

Referentienummer staatssteun | SA.36649 (13/N) |

Lidstaat | Tsjechische Republiek |

Regio | - | - |

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Podpora vybraných cinností zamerených na ozdravování chovu prasat |

Rechtsgrondslag | 1)Zákon c. 252/1997 Sb., o zemedelství2)Zákon c. 166/1999 Sb., o veterinární péci a o zmenách nekterých souvisejících zákonu3)Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základe § 2 a § 2d zákona c. 252/1997 Sb., o zemedelství |

Type maatregel | Regeling | - |

Doelstelling | Risico- en crisisbeheer (AGRI) |

Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie |

Begrotingsmiddelen | Totaalbudget: 3017000000 CZKJaarbudget: 431000000 CZK |

Maximale steunintensiteit | 100 % |

Looptijd (periode) | 1.1.2014- 31.12.2020 |

Economische sectoren | Veeteelt |

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | Ministerstvo zemedelství Tesnov 17 117 05 Praha 1 CESKÁ REPUBLIKA |

Andere informatie | - |

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

--------------------------------------------------