Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

21.12.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 376/14


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2013/C 376/10

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Datum en tijdstip van sluiting

25.10.2013

Duur

25.10.2013-31.12.2013

Lidstaat

Spanje

Bestand of groep bestanden

RED/N1G14P.

Soort

Roodbaars (Sebastes spp.)

Gebied

Groenlandse wateren van NAFO 1F en Groenlandse wateren van V en XIV

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

77/TQ40