Home

Mededeling van de minister van Economische Ontwikkeling van de Italiaanse Republiek op grond van artikel 3, lid 2, onder a), van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

Mededeling van de minister van Economische Ontwikkeling van de Italiaanse Republiek op grond van artikel 3, lid 2, onder a), van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

12.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/8


Mededeling van de minister van Economische Ontwikkeling van de Italiaanse Republiek op grond van artikel 3, lid 2, onder a), van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

2013/C 106/07

In de zin van artikel 3, lid 2, onder a), van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen, heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling het ministerieel decreet van 27 december 2012 betreffende de uitbreiding van de „mariene zone C — sector Zuid” gepubliceerd, waarbij deze in het zuiden van de Ionische Zee naar het oosten wordt uitgebreid en in het Kanaal van Sicilië naar het zuidoosten.

Vanaf drie maanden na de bekendmaking van bovengenoemd decreet in het Publicatieblad van de Europese Unie kunnen de belanghebbende bedrijven aanvragen voor vergunningen voor prospectie of onderzoek naar vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen indienen volgens de voorschriften die gelden in de in punt 1 van dat decreet genoemde uitgebreide gebieden.

De regeling voor de afgifte van mijnbouwvergunningen wordt nader gespecificeerd in de volgende wet- en regelgeving:

wet nr. 613 van 21 juli 1967; wet nr. 9 van 9 januari 1991; wetgevingsdecreet nr. 625 van 25 november 1996; ministerieel decreet van 4 maart 2011 en directiedecreet van 22 maart 2011.

De voor de afgifte van mijnbouwvergunningen bevoegde autoriteit is het ministerie van Economische Ontwikkeling — Departement voor Energie — Directoraat-generaal mijnbouw en energie.

De aanvragen voor prospectie- en onderzoeksvergunningen moeten naar het volgende adres worden gestuurd:

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

De aanvragen voor een prospectie- of onderzoeksvergunning kunnen ook worden ingediend door de aanvraagdocumenten, digitaal ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de aanvragende vennootschap, in elektronische vorm op te sturen naar het volgende e-mailadres: „ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it”.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot ingenieur Liliana Panei — tel. +39 647052794 — e-mailadres: liliana.panei@mise.gov.it

De grenslijn van de „mariene zone C — sector zuid” wordt gevormd door de geografische coördinaten van de hieronder vermelde hoekpunten volgens de dieptekaart nr. 1503 van het Kanaal van Sicilië van het Istituto Idrografico della Marina (hydrografisch instituut van de marine), op een schaal van 1:750 000.

Hoekpunt

Graden oosterlengte

Graden noorderbreedte

1

Kruispunt van de 200-meter-dieptelijn en de parallel van 36°34′ noorderbreedte

2

16°04′

36°34′

3

16°04′

36°00′

4

16°46′

36°00′

5

16°46′

35°04′

6

16°40′

35°04′

7

16°40′

35°00′

8

16°33′

35°00′

9

16°33′

34°57′

10

16°29′

34°57′

11

16°29′

34°54′

12

16°23′

34°54′

13

16°23′

34°52′

14

16°18′

34°52′

15

16°18′

34°50′

16

16°14′

34°50′

17

16°14′

34°48′

18

16°10′

34°48′

19

16°10′

34°46′

20

16°04′

34°46′

21

16°04′

34°44′

22

16°00′

34°44′

23

16°00′

34°43′

24

15°56′

34°43′

25

15°56′

34°40′

26

15°45′

34°40′

27

15°45′

34°38′

28

15°36′

34°38′

29

15°36′

34°35′

30

15°10′

34°35′

31

Kruispunt van de meridiaan van 15°10′ oosterlengte en de grenslijn van de „mariene zone C”

32

Kruispunt van de grenslijn van de „mariene zone C” en de dieptelijn van 200 m.

Van hoekpunt 32 naar hoekpunt 1 verloopt de grenslijn van de „mariene zone C — sector zuid” langs de dieptelijn van 200 m.