Home

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in de regio Kruszwica

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in de regio Kruszwica

26.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 212/7


Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in de regio Kruszwica

2013/C 212/07

Gelet op de bij het departement voor Geologie en Mijnbouwconcessies ingediende aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie en exploratie van olie- en aardgasbronnen verzoek ik hierbij, via de permanente vertegenwoordiger van Polen bij de Europese Unie, om overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder b), van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen, en artikel 46 van de Wet Geologie en Mijnbouw van 9 juni 2011 (Poolse staatscourant 2011, nr. 163, item 981, als gewijzigd) informatie betreffende de aanvraag bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de verlening van een vergunning voor een concessie voor de prospectie en/of exploratie van olie- en aardgasbronnen in de zone Kruszwica van de provincies Wielkopolskie en Kujawsko-Pomorskie:

Nr.

Naam

Bloknr.

1992-systeem

X

Y

1

Kruszwica

189 (deel)

209 (deel)

543 142,49

432 398,26

542 925,90

455 413,50

541 616,60

456 204,60

541 321,20

457 548,60

542 900,10

458 105,40

542 823,80

466 261,60

530 547,50

466 176,40

529 982,02

460 947,67

527 199,48

461 245,08

522 457,61

459 362,76

516 113,51

460 780,17

505 767,09

460 565,18

De aanvragen moeten betrekking hebben op dezelfde zone.

De concessieaanvragen moeten uiterlijk om 12.00 uur Midden-Europese tijd (MET) toekomen op de zetel van het ministerie van Milieu, binnen een termijn van 180 dagen te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van publicatie van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aanvragen worden onderzocht met gebruikmaking van de volgende criteria:

a)

voor de werkzaamheden te gebruiken technologie (gewicht: 50 %);

b)

technische en financiële capaciteiten van de kandidaat (gewicht: 40 %);

c)

bedrag van de voorgestelde vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw (gewicht: 10 %).

Het minimumbedrag van de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw in de zone Kruszwica bedraagt 128 190,70 PLN per jaar.

De openbare opening van de aanvragen vindt plaats op de zetel van het ministerie van Milieu, om 12.00 uur (MET) op de veertiende werkdag na de einddatum voor de indiening van aanvragen. De procedure van vergelijking van de aanvragen wordt afgesloten binnen een termijn van zes maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van aanvragen. Deelnemers aan de procedure worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van de gunningsprocedure.

De aanvragen moeten in de Poolse taal worden ingediend.

De voor de verlening van concessies bevoegde instantie verleent aan de uitverkoren kandidaat een concessie voor de prospectie en/of exploratie van olie- en/of aardgasbronnen na een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met het standpunt van de bevoegde autoriteiten en sluit met bedoelde kandidaat een contract met betrekking tot de vaststelling van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw.

Om activiteiten met betrekking tot de prospectie in verband met koolwaterstofbronnen op het Poolse grondgebied te kunnen uitvoeren, moet de desbetreffende onderneming zowel over een recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw als over een concessie beschikken.

Aanvragen moeten aan het ministerie van milieu worden toegezonden op het volgende adres:

Ministerstwo Środowiska (ministerie van Milieu)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Departement Geologie en mijnbouwconcessies)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Meer informatie is te vinden op of kan worden aangevraagd bij:

de website van het ministerie van Milieu op de pagina:

http://www.mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (departement Geologie en Mijnbouwconcessies)

Ministerstwo Środowiska (ministerie van Milieu)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 225792429; +48 225792449

Fax +48 225792460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Voor goedkeuring:

Piotr Grzegorz WOŹNIAK

Nationale hoofdgeoloog