Home

EU-Actieplan Inzake Drugs (2013-2016)

EU-Actieplan Inzake Drugs (2013-2016)

30.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 351/1


EU-ACTIEPLAN INZAKE DRUGS (2013-2016)

2013/C 351/01

INHOUD

Inleiding

1.

Terugdringen van de vraag naar drugs

2.

Terugdringen van het aanbod

3.

Coördinatie

4.

Internationale samenwerking

5.

Informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie

Bijlage 1 —

15 Overkoepelende indicatoren voor het EU-actieplan inzake drugs (2013-2016) (bestaande rapportagemechanismen)

Bijlage 2 —

Acroniemen

Inleiding

Het gebruik van illegale drugs, en drugsmisbruik in het algemeen, vormt een groot probleem voor individuele personen, gezinnen en gemeenschappen in Europa. Nog afgezien van de gezondheids- en maatschappelijke implicaties van drugsmisbruik, vormt de markt voor illegale drugs een belangrijk onderdeel van de criminele activiteiten in de Europese samenleving alsook op mondiaal niveau.

De Raad heeft in december 2012 de drugsstrategie van de EU voor 2013-2020 vastgesteld. De strategie is bedoeld als bijdrage tot het terugdringen van de vraag naar en de distributie van drugs in de EU. Daarnaast wordt gestreefd naar beperking van de risico's en schade die drugsgebruik met zich meebrengt voor de maatschappij en de gezondheid, door middel van een strategische aanpak ter ondersteuning en aanvulling van nationaal beleid, die een kader biedt voor gecoördineerde en gezamenlijke actie en die de basis en het politieke kader vormt voor de externe EU-samenwerking op dit gebied. Daartoe zal een geïntegreerde, evenwichtige en empirisch onderbouwde aanpak worden gevolgd.

Met de EU-drugsstrategie worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

bijdragen tot een meetbare terugdringing van het drugsgebruik, de drugsverslaving en de drugsgerelateerde risico's en schade voor de maatschappij en de gezondheid;

bijdragen tot een verstoring van de markt voor illegale verdovende middelen en een meetbare vermindering van de beschikbaarheid van illegale verdovende middelen;

coördinatie aanmoedigen door actief van gedachten te wisselen en analyses te verrichten van de ontwikkelingen en uitdagingen op drugsgebied op EU- en internationaal niveau;

de dialoog en de samenwerking in drugskwesties tussen de EU en derde landen en internationale organisaties verder intensiveren;

bijdragen tot een beter inzicht in alle aspecten van het verschijnsel drugs en in het effect van interventies, teneinde een degelijke en alomvattende empirische onderbouwing voor beleid en acties te verschaffen.

Evenals de drugsstrategie van de EU is dit EU-drugsactieplan gebaseerd op de fundamentele beginselen van het EU-recht, en houdt het de waarden hoog die ten grondslag liggen aan de Unie: eerbiediging van de menselijke waardigheid, de vrijheid, de democratie, gelijkheid, solidariteit, de rechtsstaat en de rechten van de mens. Tevens is het gebaseerd op de VN-verdragen die het internationaal juridisch kader verschaffen om onder meer het gebruik van illegale verdovende middelen te bestrijden, alsmede op de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

In het plan worden de acties geschetst waarmee de doelstellingen van de strategie moeten worden verwezenlijkt. De acties zijn verdeeld over twee beleidsterreinen van de strategie:

Terugdringen van de vraag naar drugs, en

terugdringen van het drugsaanbod;

alsmede de drie overkoepelende thema's van de strategie:

coördinatie,

internationale samenwerking, en

informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie.

De acties sluiten aan op de doelstellingen van de EU-drugsstrategie 2013-2020 Bij het uitwerken van de acties is er rekening mee gehouden dat zij empirisch gefundeerd, wetenschappelijk deugdelijk, realistisch, aan termijnen gebonden en meetbaar moeten zijn, met een duidelijke relevantie en meerwaarde voor de EU. In het actieplan worden termijnen bepaald, alsmede de bevoegde partijen, de indicatoren en mechanismen voor het verzamelen/beoordelen van gegevens.

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van een aantal overkoepelende indicatoren, waarbij is uitgegaan van bestaande rapportagemechanismen. Met behulp daarvan kan de algemene doeltreffendheid van dit EU-drugsactieplan gemakkelijker worden gemeten, zonder dat dit nieuwe rapportageverplichtingen met zich meebrengt. In een aantal gevallen bevat het plan passende verwijzingen. Voorts bevat het plan indicatoren waarvoor wordt uitgegaan van programma-, evaluatie- en andere gegevensbronnen. Het gebruik van deze indicatoren hangt af van de gegevensverzamelingsprocedures in de verschillende lidstaten of bij de EU-instellingen.

Overeenkomstig de bepaling in de strategie dat de gedetailleerde uitvoering plaatsvindt in het kader van twee opeenvolgende actieplannen, bestrijkt dit actieplan de jaren 2013 tot en met 2016. Na een externe tussentijdse evaluatie van de EU-drugsstrategie in 2016 zal een tweede actieplan worden uitgewerkt; daarbij zal rekening worden gehouden met alle andere relevante strategieën en evaluaties.

1. Terugdringen van de vraag naar drugs

Bijdragen tot een meetbare afname van het gebruik van illegale drugs, van problematisch drugsgebruik, drugsverslaving en van de schadelijke gevolgen van drugs voor de gezondheid en de maatschappij, alsmede tot uitstel van het eerste drugsgebruik

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

1.

Voorkomen van drugsgebruik en, in tweede instantie, uitstel van het eerste drugsgebruik

1.

Verbetering van de beschikbaarheid en doeltreffendheid van preventieve maatregelen waarin rekening wordt gehouden met

a)

risicofactoren voor de bevolking, zoals leeftijd; geslacht; culturele en sociale factoren;

b)

situationele risicofactoren, zoals dak- en thuisloosheid; drugsgebruik in het nachtleven en in recreatieve gelegenheden; de werkplek; alsmede rijden onder invloed van drugs; en

c)

individuele risicofactoren zoals de geestelijke gezondheidstoestand; probleemgedrag en psychosociale ontwikkeling; en andere factoren waarvan bekend is dat zij van invloed zijn op de individuele gevoeligheid voor drugsgebruik zoals genetische invloeden en gezinsomstandigheden

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicatoren 1, 12

Aanbod op lidstaatniveau van empirisch onderbouwde universele en primaire preventiemaatregelen

Aanbod op lidstaatniveau van gerichte preventiemaatregelen, met inbegrip van maatregelen met het gezin of de gemeenschap als uitgangspunt

Aanbod op lidstaatniveau van geïndiceerde preventiemaatregelen

EWDD-verslagen

Nationale verslagen Reitox

Verslagen van de lidstaten over de met de maatregelen geboekte resultaten

2.

Naast preventie van drugsgebruik, krachtiger en meer gerichte preventie- en alternatieve maatregelen om het eerste gebruik van illegale drugs uit te stellen

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicatoren 1, 5, 12

Aanbod op lidstaatniveau van empirisch onderbouwde preventie- en alternatieve maatregelen gericht op jongeren in gezin, gemeenschap en situaties van formeel/niet-formeel onderwijs

EWDD-verslagen

Verslagen van de lidstaten over de met de maatregelen geboekte resultaten

3.

Vergroting van de kennis van de risico's en gevolgen van het gebruik van illegale drugs en andere psychoactieve stoffen

Gaande

Lidstaten

Commissie

EWDD

Overkoepelende indicatoren 5, 12

Kennisniveau in het algemeen en onder jongeren omtrent gezonde leefwijzen en de risico's en gevolgen van het gebruik van illegale drugs en andere psychoactieve stoffen

EWDD-verslagen

Eurobarometer-enquêtes

ESPAD

HSBC

4.

Ruimte scheppen voor een beter onderbouwde reactie op het misbruik van voorgeschreven en receptvrije opiaten en andere psychoactieve geneesmiddelen

2014-2016

Lidstaten

EDEO

EMA

EWDD

Vergelijken door de lidstaten van de niveaus en patronen bij het voorschrijven van psychoactieve geneesmiddelen uiterlijk eind 2014

Aantal initiatieven ter bevordering van een juist gebruik van voorgeschreven en receptvrije opiaten en andere psychoactieve geneesmiddelen

Verslagen van de lidstaten

Verslag van het Alice RAP-project

2.

Doeltreffende drugsbehandeling en -rehabilitatie, met inbegrip van diensten voor personen met comorbiditeit, ter terugdringing van het gebruik van illegale drugs; problematisch drugsgebruik; het aantal gevallen van drugsverslaving en drugsgerelateerde gezondheids- en sociale risico's en schade alsmede ter ondersteuning van het herstel en de sociale (re)integratie van problematische en verslaafde drugsgebruikers

5.

Ontwikkeling en vergroting van de diversiteit, de beschikbaarheid, de dekking en de toegankelijkheid van integrale en geïntegreerde behandelingsdiensten, waaronder diensten die zich bezighouden met polydrugsgebruik (gecombineerd gebruik van illegale en/of legale stoffen, met inbegrip van alcohol)

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicatoren 1, 6, 11

De diversiteit van de algemene en geïntegreerde behandelingsdiensten, met inbegrip van die voor polydrugsgebruik, op lidstaatniveau

Gegevens van de lidstaten betreffende voortzetting en resultaten van de behandeling

EWDD-verslagen

Nationale verslagen Reitox

Portaal beste praktijken EWDD

6.

Ruimere beschikbaarheid van rehabilitatie-/hersteldiensten, met nadruk op diensten die:

a)

zich concentreren op het aanbieden van een zorgcontinuüm door middel van beheer van individuele gevallen en samenwerking tussen instanties ten behoeve van individuele personen;

b)

zich richten op steun voor de sociale (re)integratie (met inbegrip van de inzetbaarheid) van problematische en verslaafde drugsgebruikers; en

c)

het diagnoseproces en de behandeling van psychiatrische en lichamelijke comorbiditeit in verband met drugsgebruik versterken

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicator 11

Gegevens van de lidstaten betreffende:

Toename van het aantal rehabilitatie-/hersteldiensten die individuele gevallen beheren en vormen van samenwerking tussen instanties

Toename van het aantal programma's dat speciaal bedoeld is voor drugsgebruikers met comorbiditeit, waarbij sprake is van een partnerschap tussen diensten voor de geestelijke volksgezondheid en rehabilitatie/herstel in verband met drugsgebruik

Mate en duur van abstinentie van illegale en/of legale drugs onder personen wier drugsbehandeling is beëindigd

Beschikbaarheid van behandelingsopties om tegemoet te komen aan de behoeften van personen die terugvallen in drugsgebruik

EWDD-verslagen

Verslagen van lidstaten over de door de diensten behaalde resultaten

7.

Er zorg voor dragen dat de behandelings- en straathoekwerkdiensten een ruimere toegang bieden tot risico- en schadebeperkingsmogelijkheden, met het oog op een beperking van de negatieve gevolgen van drugsgebruik en een aanmerkelijke daling van het aantal sterfgevallen dat rechtstreeks of indirect met drugs verband houdt, alsmede van bloedoverdraagbare infectieziekten die het gevolg zijn van drugsgebruik, waaronder, maar niet beperkt tot, hiv en virale hepatitis, alsook van seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicatoren 2, 3, 4, 11

Toename van de beschikbaarheid van en de toegang tot empirisch onderbouwde risico- en schadebeperkende maatregelen in de lidstaten

EWDD-verslagen

Nationale verslagen Reitox

Verslagen van lidstaten over diensten

8.

Verruiming van de ontwikkeling, beschikbaarheid en dekking van gezondheidszorgmaatregelen voor drugsgebruikers in gevangenissen en na hun invrijheidstelling om zorg te kunnen bieden die kwalitatief gelijkwaardig is aan die in de gemeenschap

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicator 10

Beschikbaarheid van diensten voor drugsgebruikers in gevangenissen en de mate waarin in het beleid en in de praktijk van de gezondheidszorg in gevangenissen gebruik wordt gemaakt van zorgmodellen die voorzien in beste praktijken ten aanzien van de behoeftenbeoordeling en continuïteit van de zorg voor gevangenen gedurende hun detentie

Afname van de drugsgerelateerde lichamelijke en geestelijke gezondheidproblemen onder gedetineerden

Mate van continuïteit van de zorg van gevangenisdiensten en gemeenschapsdiensten bij de invrijheidstelling van gedetineerden, met bijzondere aandacht voor het voorkómen van overdoses drugs

EWDD-verslagen

Nationale verslagen Reitox

Verslagen van lidstaten over diensten

3.

Het incorporeren van gecoördineerde benaderingen voor beste praktijken en kwaliteit in het terugdringen van de vraag naar drugs

9.

Afspreken en beginnen met de toepassing van EU-minimumkwaliteitsnormen ter overbrugging van de kloof tussen wetenschap en praktijk voor:

a)

primaire, universele, selectieve en geïndiceerde preventiemaatregelen;

b)

maatregelen voor vroegtijdige opsporing en interventie;

c)

maatregelen ter beperking van risico en schade; en

d)

maatregelen voor behandeling, rehabilitatie, sociale integratie en herstel

2014-2016

Raad

EDEO

Lidstaten

Commissie

EWDD

Consensus onder de lidstaten over minimumkwaliteitsnormen op basis van eerdere voorbereidende EU-studies

Portaal beste praktijken EWDD

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

2. Terugdringen van het aanbod van drugs

Bijdragen tot een meetbare vermindering van de beschikbaarheid en distributie van illegale drugs in de EU

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

4.

Versterking van de daadwerkelijke rechtshandhavingscoördinatie en samenwerking binnen de EU om de activiteiten met betrekking tot illegale drugs tegen te gaan, in voorkomend geval in aansluiting op relevante maatregelen waartoe is besloten in het kader van de EU-beleidscyclus

10.

Optimale benutting van de beschikbare rechtshandhavingsinstrumenten, -kanalen en communicatiemiddelen die gebruikt worden voor het verzamelen, vergelijken en analyseren van drugsgerelateerde informatie met het oog op het vergelijken en analyseren van inlichtingen en informatie

Gaande

Lidstaten

Europol

Eurojust

COSI

Overkoepelende indicator 7

Omvang van inlichtingengestuurde en gerichte activiteiten met grote impact, gezamenlijke operaties, gezamenlijke onderzoeksteams en initiatieven voor grensoverschrijdende samenwerking die met name gericht zijn tegen criminele organisaties die zich bezighouden met illegale drugs

Toenemende benutting van de Europol-systemen voor de uitwisseling van drugsgerelateerde informatie, analyses en deskundigheid

De met behulp van EMPACT-projecten en bilaterale en multilaterale initiatieven geboekte resultaten

EWDD-verslagen

Verslagen van de EU-agentschappen

rapporten EMPACT -projectleiders

11.

Identificering en prioritering van de dringendste bedreigingen in verband met drugsgerelateerde criminaliteit

2014

Raad

COSI

Europol

Lidstaten

Commissie

Vaststelling van de EU-beleidscyclus en de prioriteiten inzake criminaliteit voor 2014-2017

Raadsconclusies over de EU-beleidscyclus

EU-SOCTA

EMPACT-evaluatie

12.

Versterking van de Cepol-opleiding voor rechtshandhavingsfunctionarissen met betrekking tot de productie van en handel in illegale drugs, met name opleidingsmethoden en technieken

a)

ter bestrijding van het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën bij de productie van en handel in illegale drugs;

b)

voor een ruimere toepassing van de confiscatie van activa;

c)

voor witwasbestrijding; en

d)

voor het opsporen en ontmantelen van illegale clandestiene laboratoria en cannabiskwekerijen

2014-2016

Lidstaten

EPA

Europol

COSI

Commissie

Evaluatie van de opleidingsbehoeften vóór 2014

Beschikbaarheid en gebruik van desbetreffende opleidingscursussen

Aantal daarbij opgeleide en daadwerkelijk ingezette rechtshandhavingsfunctionarissen

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Jaarverslag Cepol

Cepol-studieprogramma

EMPACT-evaluatie

13.

Verbetering drugsbestrijdingsactiviteiten door vergroting en monitoring van de doeltreffendheid van regionale platforms voor informatie-uitwisseling en van regionale platforms voor gedeelde veiligheid, teneinde nieuwe dreigingen als gevolg van wijzigingen in de drugssmokkelroutes te keren en te elimineren

Gaande

Commissie

Lidstaten

Europol

COSI

Regional Information-Sharing Platforms

Regionale platforms voor gedeelde veiligheid

Overkoepelende indicator 7

Aantal inlichtingengestuurde activiteiten die leiden tot het oprollen en elimineren van drugssmokkelroutes

Mate waarin inlichtingen uitgewisseld worden door middel van de activiteiten van het netwerk van verbindingsfunctionarissen

EWDD-verslagen

Platforms voor gedeelde veiligheid/informatie en evaluatieverslagen

EU-SOCTA

EMPACT-evaluatie

14.

Aanscherping van de maatregelen ter voorkoming van misbruik van drugsprecursoren en pre-precursoren bij de illegale vervaardiging van drugs

Gaande

Lidstaten

Europol

Commissie

Groep douane-unie

COSI

Aantal gevallen van en hoeveelheid tegengehouden of in beslag genomen zendingen van voor illegaal gebruik bestemde precursoren

Met EMPACT-projecten behaalde resultaten

Gebruik van het PEN-systeem (online kennisgeving voorafgaand aan de uitvoer) en toename van het gebruik van het PICS (systeem voor doorgifte van incidenten met precursoren)

Aantal gezamenlijke vervolgvergaderingen en andere activiteiten in verband met de preventie van misbruik van precursoren en pre-precursoren

Verslagen van de rechtshandhavingsinstanties van de EU en de lidstaten

EMPACT-evaluatie

EMPACT-evaluatie verslagen chauffeurs

15.

Bestrijding van grensoverschrijdende drugshandel en verbetering van de grensbeveiliging, met name waar het gaat om EU-zeehavens, luchthavens en -grensdoorlaatposten aan landgrenzen door middel van geïntensiveerde inspanningen, waaronder uitwisseling van informatie en inlichtingen, door de betrokken rechtshandhavingsinstanties

Gaande

Lidstaten

Europol

GDS

COSI

Meer multidisciplinaire/door meerdere instanties uitgevoerde gezamenlijke operaties en grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven

Aantal daadwerkelijk overeengekomen memoranda van overeenstemming tussen rechtshandhavingsinstanties en betrokken organisaties zoals luchtvaartmaatschappijen, luchtvervoersdiensten, rederijen, havenautoriteiten en chemische bedrijven

Met EMPACT-projecten behaalde resultaten

Betere uitwisseling van informatie en inlichtingen over grensoverschrijdende drugshandel, onder meer met behulp van beschikbare grensbewakingssytemen

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

EMPACT-evaluatie en verslagen chauffeurs

Verslagen van de lidstaten

16.

Het uitwerken en in toenemende mate hanteren van sleutelindicatoren voor drugsdistributie door middel van standaardisering, verbetering en stroomlijning van de gegevensvergaring op dit gebied, op basis van de thans beschikbare gegevens

2013-2016

Commissie

Lidstaten

Raad

EDEO

EWDD

Europol

Een uitgewerkte en overeengekomen routekaart voor het hanteren van sleutelindicatoren voor drugsdistributie

Overeenstemming tussen de lidstaten over sleutelindicatoren voor drugsdistributie

Overzicht van de huidige vergaring van distributiegegevens in de lidstaten

EWDD-verslagen

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

5.

Versterking van de daadwerkelijke gerechtelijke samenwerking en wetgeving binnen de EU

17.

Intensivering van de gerechtelijke samenwerking in de EU bij de aanpak van grensoverschrijdende drugshandel, witwassen, alsmede de confiscatie van de opbrengsten van drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit

2013-2016

Raad

Commissie

Lidstaten

Eurojust

Vaststelling en tijdige toepassing van door de EU overeengekomen maatregelen en wetgeving betreffende a) de confiscatie en invordering van criminele vermogensbestanddelen; b) witwassen van geld; c) afstemming met betrekking tot misdrijven en straffen in verband met drugshandel in de EU

Meer financiële onderzoeken en confiscaties in verband met de opbrengsten van drugsgerelateerde georganiseerde criminaliteit dankzij gerechtelijke samenwerking in de EU

Tijdige en doeltreffende reacties op verzoeken tot wederzijdse bijstand en Europese arrestatiebevelen in verband met illegale drugshandel

Verslag Eurojust

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

18.

Invoering en vaststelling van nieuwe EU-wetgevingsmaatregelen om de introductie, het gebruik en de snelle verspreiding van nieuwe psychoactieve stoffen tegen te gaan

2013-2016

Commissie

Raad

EDEO

Lidstaten

Het bestaan van EU-wetgeving

Toepassing van EU-wetgeving in de lidstaten

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

19.

Strengere EU-wetgeving betreffende drugsprecursoren ter voorkoming van misbruik, zonder verstoring van de legale handel

Gaande

Raad

Commissie

Lidstaten

Aanneming en toepassing van verordeningen van het Europees Parlement en de Raad betreffende drugsprecursoren, tot wijziging van zowel Verordening (EG) nr. 111/2005 als van Verordening (EG) nr. 273/2004

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Jaarlijks EU-verslag over drugsprecursoren

20.

Bestrijding van het gebruik van een aantal farmacologisch werkzame stoffen (als omschreven in EU-richtlijn 2011/62/EU) als versnijdingsmiddelen voor illegale drugs

Gaande

Lidstaten

Commissie

EMA

EWDD

Europol

Aantal inbeslagnames van werkzame substanties die als versnijdingsmiddel voor illegale drugs worden gebruikt

Tijdige toepassing van nieuwe vereisten in de EU-wetgeving om de toeleveringsketen voor werkzame substanties onder Richtlijn 2011/62/EU te brengen (de Richtlijn vervalste geneesmiddelen)

Verslagen van de GDS en de Groep douane-unie

Verslagen van de lidstaten

21.

De lidstaten dienen in voorkomend geval in overeenstemming met hun juridische kaders, alternatieven bieden voor repressieve straffen (zoals vorming, behandeling, rehabilitatie, nazorg en sociale integratie) voor overtreders van de wetgeving op het drugsgebruik

2015

Lidstaten

Ruimere beschikbaarheid en toepassing van alternatieven voor detentie van overtreders van de wetgeving op het drugsgebruik op het gebied van vorming, behandeling, rehabilitatie, nazorg en sociale integratie

Een ruimere monitoring, toepassing en evaluatie van alternatieven voor repressieve straffen

Nationale verslagen Reitox

6.

Doelmatig reageren op bestaande en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot illegale drugs

22.

Strategische reacties vaststellen op de rol van nieuwe communicatietechnologieën en de hosting van gerelateerde websites bij de productie, het op de markt brengen, de aankoop en de distributie van illegale drugs, met inbegrip van gecontroleerde nieuwe psychoactieve stoffen

Gaande

Raad

Commissie

EDEO

Lidstaten

Europol

COSI

De resultaten van de rechtshandhavingsacties ter bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit via het internet

Meer gezamenlijke operaties en grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven

Voortgangsverslag betreffende de prioriteiten van de EU-beleidscyclus

EMPACT-evaluatie en verslagen chauffeurs

Verslagen van de lidstaten

Verslagen van de EU-agentschappen

3. Coördinatie

Doeltreffende coördinatie van het drugsbeleid van de lidstaten en de EU

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

7.

Zorgen voor doeltreffende EU-coördinatie op het gebied van drugs

23.

Intensivering van de informatie-uitwisseling tussen de HGD en andere bevoegde Raadsgroepen

Gaande

VOORZITTERSCHAP

Raad

EDEO

EDEO

Mate waarin met de EU-drugsstrategie en het EU-drugsactieplan rekening is gehouden in de programma's van andere Raadsgroepen, waaronder COAFR, COASI, COEST, COLAT en COWEB

Verslagen Raadsgroepen

24.

Elk voorzitterschap kan vergaderingen bijeenroepen van de nationale drugscoördinatoren en eventueel van andere groepen, die zich moet beraden op nieuwe trends, daadwerkelijke interventies en andere beleidsontwikkelingen met meerwaarde voor de EU-drugsstrategie en voor de lidstaten

Tweejaarlijks

VOORZITTERSCHAP

Lidstaten

Mate waarin ontwikkelingen, trends en nieuwe inzichten in beleidsreacties tot uitdrukking komen in de agenda van de vergadering van de nationale drugscoördinatoren en waarin dit leidt tot een betere communicatie en informatie-uitwisseling

Verslag van het voorzitterschap

25.

De HGD bevordert a) het toezicht op de uitvoering van het actieplan door middel van thematische debatten; en b) een jaarlijkse dialoog over de drugssituatie in Europa

a)

Tweejaarlijks

b)

Jaarlijks

VOORZITTERSCHAP

Horizontale Groep drugs

Lidstaten

Commissie

EWDD

Europol

Mate van uitvoering van het actieplan

Tijdige dialoog in de HDG over de laatste trends en gegevens met betrekking tot drugs

Verslag van het voorzitterschap

26.

Zorg dragen voor de samenhang en de continuïteit van de maatregelen van de lidstaten en de EU onder de opeenvolgende voorzitterschappen, ter versterking van de geïntegreerde, evenwichtige en empirisch onderbouwde benadering van drugs in de EU

Tweejaarlijks

VOORZITTERSCHAP

Voorzitterschapstrio

Lidstaten

Commissie

EDEO

EWDD

Europol

Mate van samenhang en continuïteit van de maatregelen onder de opeenvolgende voorzitterschappen

Vorderingen bij de uitvoering van de prioriteiten van de EU-drugsstrategie onder de opeenvolgende voorzitterschappen

Verslag van het voorzitterschap

27.

Zorg dragen voor de coördinatie van het EU-drugsbeleid en van de EU-reacties, ter ondersteuning van de internationale samenwerking tussen de EU, derde landen en internationale organisaties

Gaande

EDEO

Commissie

EDEO

Lidstaten

Mate van consistentie en samenhang van de doelstellingen, verwachte resultaten en maatregelen als beoogd in de EU-drugsacties

Opname van drugsgerelateerde prioriteiten in de strategieën van de relevante EU-instanties

Geïntensiveerde samenwerking tussen de HGD en de geografische/regionale werkgroepen, waaronder COAFR, COASI, COEST, COLAT en COWEB

Jaarlijks EDEO-verslag aan de HGD

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

28.

Komen tot een gecoördineerd en passend middelenniveau, zowel op het niveau van de EU als op dat van de lidstaten, om de prioriteiten van de EU-drugsstrategie te realiseren

Jaarlijks

Lidstaten

Commissie

EDEO

Raad

EDEO

Overkoepelende indicator 14

Hoogte van de financiering door de EU en, in voorkomend geval, de lidstaten

Omvang van de coördinatie met betrekking tot drugsgerelateerde financiële programma's tussen Raadsgroepen

EWDD-verslagen

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

8.

Zorg dragen voor een effectieve coördinatie van drugsgerelateerd beleid op nationaal niveau

29.

Het coördineren van maatregelen met betrekking tot drugsbeleid tussen regeringsdepartementen/-ministeries en relevante instanties op lidstaatniveau, en zorgen voor een passende multidisciplinaire vertegenwoordiging in, of bijdrage ten behoeve van, de delegaties in de HGD

Gaande

Lidstaten

Overkoepelende indicator 14

De doeltreffendheid van een horizontaal coördinatiemechanisme voor drugsbeleid op lidstaatniveau

Het aantal horizontale maatregelen met betrekking tot de beperking van de vraag naar en distributie van drugs op lidstaatniveau

EWDD-verslagen

Nationale verslagen Reitox

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Verslagen van de lidstaten

9.

Het maatschappelijk middenveld betrekken bij het drugsbeleid

30.

Bevordering en ondersteuning van de dialoog met, en de betrokkenheid van, het maatschappelijk middenveld en de wetenschappelijke wereld waar het gaat om de ontwikkeling en uitvoering van drugsbeleid op het niveau van de lidstaten en op dat van de EU

Gaande

Lidstaten

Commissie

EDEO

VOORZITTERSCHAP

Tijdige dialogen tussen het EU-drugsforum en de HGD gedurende de verschillende voorzitterschappen

Betrokkenheid van het EU-Forum van de civiele samenleving bij de evaluatie van de uitvoering van het EU-drugsactieplan

Mate van betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in de lidstaten en de ontwikkeling en uitvoering van het EU-drugsbeleid, met bijzondere aandacht voor de betrokkenheid van druggebruikers, klanten van drugsgerelateerde diensten en jongeren

Tijdige dialoog tussen de wetenschappelijke gemeenschap (natuur- en sociale wetenschappen, met inbegrip van neurowetenschap en gedragsonderzoek) en de HGD

Commissie Tweejaarlijks voortgangsverslag

Feedback van het EU-drugsforum en van vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op lidstaatniveau

Verslagen van de lidstaten

Feedback van de wetenschappelijke gemeenschap via het Wetenschappelijk Comité van het EWDD

4. Internationale samenwerking

Algehele en evenwichtige intensivering van de dialoog en samenwerking in drugsaangelegenheden tussen de EU en derde landen en internationale organisaties

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

10.

Integratie van de EU-drugsstrategie in het totale EU-kader voor buitenlands beleid, als onderdeel van een alomvattende aanpak waarin het scala aan beleidsvormen en diplomatieke, politieke en financiële instrumenten waarover de EU beschikt op samenhangende en gecoördineerde wijze ten volle wordt benut

31.

Zorg dragen voor beleidssamenhang tussen de interne en de externe aspecten van het EU-drugsbeleid, alsmede volledige integratie van drugsaangelegenheden in de politieke dialogen en kaderovereenkomsten tussen de EU en haar partners en in de EU-pleidooien met betrekking tot mondiale vraagstukken en uitdagingen

Gaande

Commissie

EDEO

VOORZITTERSCHAP

EDEO

Lidstaten

Overkoepelende indicator 13

Meer ruimte voor de prioriteiten van het drugsbeleid in het extern beleid en de externe acties van de EU

Opname van drugsgerelateerde prioriteiten in de EU-strategieën ten aanzien van derde landen en regio's

Aantal bestaande overeenkomsten, strategienota's, actieplannen

Verslagen EDEO

Tussentijdse evaluatie van de EU-drugsstrategie

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

32.

Ervoor zorgen dat de beleidsprioriteiten en het evenwicht tussen de beperking van de vraag en het aanbod goed tot uitdrukking komen in de beleidsopties en in de programmering en uitvoering van de externe bijstand, met name in de landen van herkomst en van doorvoer, door middel van projecten die onder meer omvatten:

a)

development of integrated, balanced and evidence-based drug policies;

b)

supply reduction;

c)

the prevention of the diversion of drug precursors and pre-precursors;

d)

drug demand reduction; en

e)

alternative development measures

Gaande

Commissie

Lidstaten

EDEO

Mate waarin de prioriteiten van het EU-drugsbeleid, met name het evenwicht bij de terugdringing van vraag en aanbod, tot uitdrukking komen in de gefinancierde prioriteiten en projecten

Mate van uitvoering van gecoördineerde acties in actieplannen van de EU samen met derde landen en regio's

Aantal nationale strategieën en actieplannen van derde landen waarin geïntegreerd drugsbeleid is opgenomen

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

EDEO-verslagen over programmering

Monitoring en evaluatie door de lidstaten

33.

Verbetering van de capaciteit en versterking van de rol van de EU-delegaties zodat zij drugsbeleidsvraagstukken proactief kunnen aanpakken

2013-2016

EDEO

Commissie

Lidstaten

Beschikbaarstelling van relevante expertise, opleiding en beleidsrichtsnoeren aan de EU-delegaties

Versterkte regionale netwerkvorming door EU-delegaties met betrekking tot drugsvraagstukken

Versterkte coördinatie met de lidstaten

EDEO-verslagen over de EU-delegaties

34.

Zorgen voor een passend niveau van financiering en beschikbaarstelling van expertise door de EU en de lidstaten voor de verdere versterking en ondersteuning van de inspanningen van derde landen bij het aanpakken en de voorkoming van illegale drugsteelt door middel van plattelandsontwikkelingsmaatregelen, om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, veiligheid en beveiliging

Gaande

Lidstaten

EDEO

Commissie

Aantal nationale beleidsvormen, strategieën en actieplannen van derde landen die voorzien in een geïntegreerde aanpak van het probleem van de illegale drugsteelt

Verbeteringen in de indicatoren voor menselijke ontwikkeling in gebieden waar drugs worden geteeld

Aantal door de EU en de lidstaten gefinancierde plattelandsontwikkelingsprojecten en programma's in gebieden waar illegale teelt plaatsvindt, of in gebieden waar dat dreigt te gaan gebeuren

Meldingen van afname van de plaatselijk illegale drugsteelt op de lange termijn

Systemen van de EU en de lidstaten voor de follow-up en evaluatie van projecten en programma's, en verslaglegging

UNDP-verslagen over de menselijke ontwikkeling

Verslagen derde landen

35.

Bevordering en uitvoering van de EU-benadering van alternatieve ontwikkeling (in aansluiting op de EU-drugsstrategie 2013-2020; de benadering van de EU inzake alternatieve ontwikkeling; en de richtsnoeren voor alternatieve ontwikkeling 2013 van de Verenigde Naties), in samenwerking met derde landen, met inachtneming van de mensenrechten, menselijke veiligheid en de specifieke voorwaarden van het samenwerkingsverband, met inbegrip van:

a)

de opneming van alternatieve ontwikkeling in de ruimere agenda van de lidstaten, waarbij derde landen worden aangemoedigd om desgewenst alternatieve ontwikkeling op te nemen in hun nationale strategieën;

b)

bijdragen ten behoeve van initiatieven ter beperking van armoede, conflicten en kwetsbaarheid door steun te verstrekken voor duurzame, legaleen gendergevoelige middelen van bestaan voor mensen die voorheen betrokken waren bij de productie van illegale drugs of die dat momenteel zijn

Gaande

Lidstaten

Commissie

EDEO

Aantal nationale beleidsvormen, strategieën en actieplannen van derde landen waarin:

geïntegreerde benaderingen van het probleem van de illegale drugsteelt zijn opgenomen; en

alternatieve ontwikkelingsinitiatieven zijn opgenomen die daadwerkelijk hun beslag hebben gekregen

Aantal beoordeelde projecten met aantoonbare positieve resultaten op het gebied van duurzame, legale en gendergevoelige middelen van bestaan

Verbeteringen in de indicatoren voor menselijke ontwikkeling

Verslagen van derde landen over de uitvoering van nationale drugsstrategieën

Systeem van de EU en de lidstaten voor de follow-up en evaluatie van projecten en programma's en verslagen

UNDP-verslagen over de menselijke ontwikkeling

36.

Steun voor derde landen, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, bij de opstelling en uitvoering van initiatieven voor het beperken van risico's en schade, met name wanneer er sprake is van een groeiende dreiging van overdracht van drugsgerelateerde virussen in het bloed in combinatie met drugsgebruik, waaronder hiv en virale hepatitis, alsmede seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose

Gaande

Lidstaten

Commissie

EDEO

Aantal en kwaliteit van de uitgewerkte initiatieven voor het beperken van risico's en schade

Prevalentie van drugsgerelateerde sterfgevallen in derde landen en drugsgerelateerde virussen in het bloed, waaronder hiv en virale hepatitis, alsmede seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose

Verslagen derde landen

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

WGO-verslagen

37.

Steun voor derde landen bij het bestrijden van drugsgerelateerde georganiseerde misdaad, waaronder drugshandel, door middel van:

a)

het uitwisselen van inlichtingen en beste praktijken;

b)

versterking van de vermogens op het gebied van de bestrijding van verdovende middelen en de ontwikkeling van expertise betreffende landen van herkomst en van doorvoer;

c)

het gezamenlijk met internationale partners aanpakken van factoren die drugshandel in de hand werken zoals corruptie, zwakke instituties, slecht bestuur en het ontbreken van financieel regulerend toezicht;

d)

intensivering van de samenwerking op het gebied van identificatie en ontneming van vermogensbestanddelen, met name door speciale nationale platforms in het leven te roepen; en

e)

intensivering van de regionale en intraregionale samenwerking

Gaande

Lidstaten

EDEO

Commissie

Europol

Aantal en effectiviteit van de projecten en programma's

Gestage vermindering van de drugshandel

Commissie Tweejaarlijks voortgangsverslag

Verslagen van de lidstaten

Verslagen van Europol

Verslagen EDEO

Jaarlijkse verslagen van het UNODC over de drugssituatie in de wereld

38.

Intensivering van de samenwerking en actualisering en concretisering van dialogen, verklaringen en EU-drugsactieplannen met partners, waaronder:

a)

toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten;

b)

landen van het Europees nabuurschapsbeleid;

c)

de Verenigde Staten van Amerika, de Russische Federatie;

d)

andere landen of regio's die prioriteit genieten, met name:

Afghanistan en Pakistan,

de Centraal-Aziatische republieken,

China,

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Celac),

Afrika, in het bijzonder West-Afrika

Gaande

Voorzitterschapstrio

Commissie

EDEO

Lidstaten

Overkoepelende indicator 13

Intensievere samenwerking op het gebied van drugs met relevante inter partners

Georganiseerde dialogen

Verklaringen waarover overeenstemming is bereikt

Uitgevoerde programma's en actieplannen

Verslagen EDEO

Tussentijdse evaluatie van de EU-drugsstrategie

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

EU-matrixen voor de verslaglegging

Verslagen over de uitvoering van de relevantie actieplannen

39.

Verbetering van het raadplegingsmechanisme van de Dublingroep door middel van intensievere EU-coördinatie en -participatie, een betere uitvoering en verspreiding van de aanbevelingen uit de verslagen van de mini-Dublingroep

Gaande

Groep van Dublin

Commissie

EDEO

Lidstaten

Omvang van de activiteiten van de structuren van de Dublingroep, waaronder de daadwerkelijke uitvoering van een aantal aanbevelingen van de Dublingroep

Verslagen van de Groep van Dublin

40.

Het houden van een jaarlijkse dialoog over drugsgerelateerde bijstand van de EU en de lidstaten aan derde landen, vergezeld van een schriftelijke update

Met ingang van 2014

Commissie

EDEO

Lidstaten

Het houden van een jaarlijkse dialoog over financiering

Commissie Tweejaarlijks voortgangsverslag

Verslagen van de lidstaten

Verslagen EDEO

Systeem voor en verslaglegging over de follow-up en evaluatie van projecten en programma's

41.

Zorg dragen voor de volledige integratie van de bevordering en bescherming van de rechten van de mens in de politieke dialogen en in de planning en uitvoering van de relevante drugsgerelateerde programma's en projecten, mede door de ontwikkeling van een instrument voor aansturing ten aanzien van de mensenrechten en voor effectbeoordeling

Gaande

Commissie

EDEO

Lidstaten

Daadwerkelijke mainstreaming van mensenrechten in het extern drugsoptreden van de EU

Toepassing van het instrument voor aansturing ten aanzien van mensenrechten en voor effectbeoordeling

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Jaarlijks mensenrechtenverslag COHOM

Verslagen van de lidstaten

11.

Een samenhangender EU-aanpak en betere zichtbaarheid van de EU binnen de Verenigde Naties (VN), en versterkte EU-coördinatie met internationale organen op het gebied van drugs

42.

Mee vorm blijven geven aan de agenda inzake het internationale drugsbeleid; onder meer door middel van:

a)

maatregelen van de EU en de delegaties der lidstaten bij de Algemene Vergadering van de VN en de Commissie voor verdovende middelen (CND);

b)

voorbereiding, coördinatie en vaststelling van gemeenschappelijke standpunten van de EU en gezamenlijke resoluties in de Algemene Vergadering van de VN en de CND, alsmede bewerkstelligen dat de EU met één krachtige stem spreekt in deze en andere internationale fora;

c)

de tussentijdse toetsing van de Politieke verklaring en het Actieplan van de VN van 2009 betreffende internationale samenwerking met het oog op een geïntegreerde en evenwichtige strategie om het drugsprobleem in de wereld te bestrijden; en

d)

de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over drugs in 2016

Gaande

EDEO

VOORZITTERSCHAP

Lidstaten

Commissie

Raad

EDEO

Overkoepelende indicator 13

Doeltreffende bevordering van het EU-beleid binnen de VN, inclusief de CND

Aantal door andere regio' en internationale organen gesteunde gemeenschappelijke standpunten van de EU

Regelmaat waarmee de EU met één doeltreffende stem in international fora en in dialogen met derde landen spreekt

Niveau van met succes vastgestelde EU-resoluties binnen de VN, inclusief de CND

Resultaat van de tussentijdse toetsing van de Politieke verklaring en het Actieplan van de VN van 2009 betreffende internationale samenwerking met het oog op een geïntegreerde en evenwichtige strategie om het drugsprobleem in de wereld te bestrijden

Vaststelling van een gezamenlijke standpuntnota van de EU voor de SAVVN van 2016 en weergave van de EU-standpunten in het resultaat van de SAVVN

Verslagen EDEO

Tussentijdse evaluatie van de EU-drugsstrategie

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Convergentie-indicator

Tussentijdse evaluatie

Resultaat van de SAVVN

43.

Sterkere partnerschappen met de UNODC, WHO, UNAIDS en andere bevoegde VN agentschappen en regionale organen en organisaties en initiatieven (zoals de Raad van Europa en het „Paris Pact”-initiatief)

Gaande

Raad

EDEO

Commissie

VOORZITTERSCHAP

EDEO

Overkoepelende indicator 13

Aantal informatie-uitwisselingen en activiteiten tussen de EU en toepasselijke internationale en regionale organen en organisaties en initiatieven

Doeltreffendheid van partnerschapen met bevoegde organen

Verslagen EDEO

Tussentijdse evaluatie van de EU-drugsstrategie

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

12.

Steun verlenen aan toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten om zich aan te passen en te voldoen aan het EU-acquis op het gebied van drugs, door middel van gerichte steun en monitoring

44.

Waar nodig gerichte technische en andere bijstand en steun verlenen aan toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten om zich gemakkelijker aan te passen en te voldoen aan het EU-acquis op het gebied van drugs

Gaande

Commissie

Lidstaten

EWDD

Europol

Eurojust

FRONTEX

EDEO

Landen voldoen in grotere mate aan het EU acquis

Aantal en kwaliteit van afgeronde projecten

Nationale drugsstrategieën en nationale coördinerende structuren inzake drugs opgericht

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Verslagen van toetredende staten, kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten

5. Informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie

Bijdragen tot een beter inzicht in alle aspecten van het verschijnsel drugs en in het effect van maatregelen, teneinde een degelijk en alomvattend onderbouwing voor beleid en acties te verschaffen

Doelstelling

Actie

Termijn

Bevoegde partij

Indicator(en)

Verzamelen van gegevens/beoordelingsmechanismen

13.

Zorgen voor toereikende investeringen in onderzoek, gegevensverzameling, monitoring, evaluatie en informatie-uitwisseling in alle aspecten van het verschijnsel drugs

45.

Bevorderen van passende financiering van drugsgerelateerde multidisciplinaire onderzoeken en studies op EU-niveau, onder meer door middel van EU financieringsprogramma's (2014-2020)

2014-2016

Lidstaten

Commissie

EWDD

Hoeveelheid en soort EU-financiering van de verschillende programma's en projecten

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

46.

Waarborgen dat door de EU ondersteunde projecten:

a)

de prioriteiten van de EU-drugsstrategie en het drugsactieplan in acht nemen;

b)

lacunes in beleidsformulering in acht nemen;

c)

een duidelijke meerwaarde opleveren en zorgen voor samenhang en synergie; en

d)

vermijden dat onderzoek krachtens andere programma's en organen wordt overgedaan;

e)

recht doen aan het belang van gedragsonderzoek en neurowetenschap

2014-2016

Commissie

EWDD

Opname van de EU-drugsstrategie en het drugsactieplan in de financiering en beoordelingscriteria van door de EU gefinancierd onderzoek op het gebied van drugs

Aantal, effect, complementariteit en waarde van door de EU gefinancierd onderzoek op het gebied van drugs, en van toegekende overeenkomsten

Aantal door de EU gefinancierde artikelen en onderzoeksverslagen in collegiaal getoetste en invloedrijke tijdschriften

Jaarlijks debat in de Horizontale Groep drugs over de door de EU gefinancierde drugsgerelateerde onderzoeksprojecten

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Onderzoeksprojectverslagen

Aanbevelingen van het wetenschappelijk comité van het EWDD inzake onderzoeksprioriteiten

Wetenschappelijke citatenindex en vergelijkbare bibliometrische instrumenten

Strategische onderzoeksagenda en projecten van het ERA-NET inzake de terugdringing van het aanbod en de vraag naar drugs

47.

Stimuleren van wetenschappelijke beoordelingen van beleidsmaatregelen en acties op nationaal, EU- en internationaal niveau

2013-2016

Commissie

Lidstaten

EWDA

Overkoepelende indicator 14

Regelmatige voortgangsrapportage aan de Raad en het Europees Parlement inzake de uitvoering van de strategie en het actieplan

Externe tussentijdse evaluatie van de strategie/het actieplan voltooid in 2016

Europese richtsnoeren voor de toetsing van bekendgemaakte nationale drugsstrategieën en -actieplannen

Uitvoering van gerichte studies naar de doeltreffendheid en effecten van het drugsbeleid op EU- en internationaal niveau

Voltooide toetsing van de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van 2003 betreffende de preventie en beperking van gezondheidsschade ten gevolge van drugsverslaving

EWDD-verslagen

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

Tussentijdse evaluatie van de EU-drugsstrategie

EWDD-verslagen

Verslaglegging door het wetenschappelijk comité van het EWDD

Verslagen van Alice RAP, LINKSCH en ERA-net

Nationale verslagen Reitox

14.

Voortzetten van netwerkvorming en samenwerken, en ontwikkelen van capaciteit binnen de gehele EU-kennisinfrastructuur voor informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie van drugs, met name illegale drugs

48.

In samenwerking met betrokken partijen, waar passend, alomvattende analyses blijven verstrekken van:

a)

de situatie op drugsgebied in de Unie;

b)

de dynamiek van het drugsgebruik binnen algemene bevolkingsgroepen en doelgroepen; en

c)

antwoorden op drugsgebruik

Gaande

EWDD

Europol

Lidstaten

Overkoepelende indicatoren 1-15

Huidige lacunes in de kennisbasis vastgesteld en een kader op EU-niveau ontwikkeld om analyses uit bestaande databestanden te maximaliseren

Aantal overzichten en analyses van de situatie op drugsgebied

EWDD-verslagen

Verslagen van de lidstaten

49.

Uitgebreidere training voor diegenen die reageren op het drugsfenomeen

2014-2016

Lidstaten

EWDD

EPA

Aantal uitgevoerde initiatieven op het niveau van de lidstaten en de Unie om professionals op te leiden inzake het verzamelen van gegevens en de verslaglegging van de terugdringing van de vraag naar en het aanbod van drugs

Aantal uitgevoerde initiatieven op het niveau van de lidstaten en de Unie om professionals op te leiden inzake het verzamelen van gegevens en de verslaglegging van de terugdringing van de vraag naar en het aanbod van drugs

Verslagen van de lidstaten

Opleidingsverslag EWDD

Jaarverslag Cepol

Nationale verslagen Reitox

50.

Uitgebreidere gegevensverzameling, onderzoek, analyse en verslaglegging van:

a)

terugdringen van de vraag naar drugs;

b)

terugdringen van het aanbod van drugs;

c)

nieuwe trends, zoals polydrugsgebruik en misbruik van op recept gecontroleerde receptgeneesmiddelen, die een gevaar vormen voor de veiligheid en de gezondheid;

d)

via bloed overgedragen virussen die het gevolg zijn van drugsgebruik, waaronder, maar niet beperkt tot, hiv en virale hepatitis, alsmede seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose;

e)

psychiatrische en lichamelijke comorbiditeit;

f)

drugsproblemen onder gedetineerden en de beschikbaarheid en reikwijdte van maatregelen en diensten ter terugdringing van de vraag naar drugs in gevangenissen; en

g)

andere drugsgerelateerde gevolgen

Gaande

Lidstaten

Commissie

EWDD

Europol

ECDC

EMA

Toegenomen beschikbaarheid en uitvoering van empirisch onderbouwde en wetenschappelijk deugdelijke indicatoren inzake de terugdringing van de vraag naar en het aanbod van drugs

Op het niveau van de lidstaten, de reikwijdte van nieuw onderzoek naar nieuwe trends zoals polydrugsgebruik en receptgeneesmiddelen; via bloed overgedragen infectieziekten die het gevolg zijn van drugsgebruik, waaronder, maar niet beperkt tot hiv en virale hepatitis, alsook seksueel overdraagbare ziekten en tuberculose; psychiatrische en lichamelijke comorbiditeit; andere drugsgerelateerde gevolgen

Een studie binnen de gehele EU naar drugsgerelateerde buurtintimidatie en het effect daarvan op de zwaarst getroffen individuen, families en gemeenschappen, alsmede doeltreffende antwoorden daarop

Vaststelling van empirisch onderbouwde en wetenschappelijk deugdelijke indicatoren inzake drugsproblemen onder gevangenen

EWDD-verslagen

Verslagen van de lidstaten

Geharmoniseerde gegevensverslagen van EU-organen, inclusief het EWDD

EU-SOCTA

51.

De capaciteit verbeteren om de opkomst en het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen te detecteren en te evalueren, en doeltreffend daarop te reageren, en toezicht houden op de mate waarin zulke nieuwe stoffen het aantal en het soort gebruikers beïnvloeden.

Gaande

Commissie

Lidstaten

EWDD

Europol

Overkoepelende indicator 6

De reikwijdte van nieuw epidemiologisch, farmacologisch en toxicologisch onderzoek dat is begonnen naar nieuwe psychoactieve stoffen en wordt gesteund door onderzoeksprogramma's van de lidstaten en de EU

De mate van uitwisseling van informatie, beste praktijken en inlichtingen

De mate waarin toxicologische laboratoria en onderzoeksinstituten toxicologische en gezondheidsgegevensanalyses betreffende nieuwe psychoactieve stoffen delen

EWDD-verslagen

EWDD- Europol uitvoeringsverslag

Verslagen van laboratoria en onderzoeksinstituten

Nationale verslagen Reitox

52.

Grotere inspanningen om forensische wetenschappelijke gegevens, inclusief laboratoriumstandaarden, te delen met betrekking tot nieuwe psychoactieve stoffen, door middel van betere samenwerking binnen bestaande netwerken, zoals de Groep drugs van het Europees netwerk van forensische instituten in het kader van de conclusies van de JBZ-Raad over de visie met betrekking tot Europese Forensische Wetenschappen 2020

2016

Commissie

Lidstaten

EWDD

Overkoepelende indicator 15

Mate waarin forensische wetenschappelijke gegevens met betrekking tot nieuwe psychoactieve stoffen worden gedeeld

Het gemak waarmee laboratoriumstandaarden toegankelijk zijn voor forensische wetenschappelijke laboratoria en instituten

EWDD- Europol verslag

Tweejaarlijks voortgangsverslag van de Commissie

53.

Op het niveau van de lidstaten en de EU beter in staat zijn om a) gedragswijzigingen in drugsgebruik en b) uitbraken van epidemieën te detecteren, te evalueren en daarop te reageren

Gaande

Lidstaten

EWDD

ECDC

EMA

Aantal en succes van nieuw ontwikkelde en uitgevoerde drugsgerelateerde volksgezondheidsinitiatieven

Aantal en succes van bestaande initiatieven die zijn aangepast met het oog op drugsgebruik of uitbraken van epidemieën

Aantal en effect van vroegtijdige waarschuwingsrapporten, risicobeoordelingen en waarschuwingen

Nationale verslagen Reitox

Vroegtijdig waarschuwingsstelselrapporten

EWDD-verslagen

15.

Betere verspreiding van de resultaten van monitoring, onderzoek en evaluatie op nationaal en Unieniveau

54.

De lidstaten blijven steun geven aan de inspanningen van de EU ter zake van monitoring en informatie-uitwisseling, inclusief samenwerking met, en toereikende steun voor nationale Reitox-contactpunten

Gaande

Lidstaten

EWDD

Verspreiding van vrij toegankelijke output van door de EU gefinancierde studies

Mate waarin financiering van en andere inkomsten voor de nationale Reitox-contactpunten aan de vereisten voldoen

Aantal en succes van verspreidingsinitiatieven van nationale Reitox-contactpunten

Verspreiding via internet, inclusief OpenAire en Cordis

EWDD-website

Nationale verslagen Reitox


BIJLAGE 1

15 Overkoepelende indicatoren voor het drugsactieplan van de EU (2013-2016) (bestaande rapportagemechanismen)

1.

Percentage van de bevolking dat momenteel (de afgelopen maand) of recentelijk (het afgelopen jaar) drugs gebruikt of heeft gebruikt, en het percentage dat dat ooit in zijn leven heeft gedaan, per drug en per leeftijdscategorie (EWDD — algemeen bevolkingsonderzoek)

2.

Geschatte trends in de prevalentie van het probleem en van intraveneus drugsgebruik (EWDD — problematisch drugsgebruik)

3.

Trends in door drugs veroorzaakt overlijden en sterfte onder drugsgebruikers (volgens de nationale definities) (EWDD — aan drugs gerelateerde overlijdensgevallen)

4.

Prevalentie en incidentie, onder drugsspuiters, van besmettelijke ziekten, waaronder hiv en virale hepatitis, alsook seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose (EWDD — drugsgerelateerde infectieziekten)

5.

Trends in de leeftijd waarop illegale drugs de eerste keer worden gebruikt (Europees schoolproject voor onderzoek naar alcohol en andere drugs (ESPAD), gezondheidsgedrag bij schoolgaande kinderen (HBSC) en algemeen bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik (EWDD — een belangrijke epidemiologische indicator))

6.

Trends in het aantal mensen dat met drugsbehandeling begint (EWDD — vraag naar behandeling) en het geschatte totale aantal mensen in drugsbehandeling (EWDD — vraag naar behandeling en medische en sociale maatregelen)

7.

Trends in het aantal en de hoeveelheid inbeslaggenomen illegale drugs (EWDD — inbeslagneming van drugs: cannabis met inbegrip van plantaardige cannabis, heroïne, cocaïne, crack, amfetamine, methamfetamine, ecstasy, LSD en andere stoffen)

8.

Trends in de straatprijs en de zuiverheid van illegale drugs: cannabis met inbegrip van plantaardige cannabis, heroïne, cocaïne, crack, amfetamine, methamfetamine, ecstasy, LSD, andere stoffen en de samenstelling van drugstabletten)

9.

Trends in het aantal eerste processen verbaal van overtredingen van de opiumwet/drugswetgeving, per drug en soort overtreding (dealen versus gebruik/bezit) (EWDD — drugsovertredingen)

10.

Prevalentie van drugsgebruik onder gevangenen (EWDD — drugsgebruik in de gevangenis)

11.

Beoordeling van de beschikbaarheid, reikwijdte en kwaliteit van diensten en maatregelen op het gebied van preventie, het beperken van schade, sociale integratie en behandeling (EWDD — medische en sociale maatregelen)

12.

Empirisch onderbouwde maatregelen met betrekking tot preventie, behandeling, sociale integratie en herstel en de verwachte effecten daarvan op de prevalentie van drugsgebruik en problematisch drugsgebruik (EWDD — portaal van beste praktijken)

13.

Sterke dialoog en samenwerking op het gebied van drugs met andere regio's, derde landen, internationale organisaties en andere partijen (externe tussentijdse evaluatie van de strategie/het actieplan; EDEO-verslaglegging)

14.

Ontwikkeling van nationale drugsstrategieën, evaluaties, wetgeving, coördinatiemechanismen en schattingen van de overheidsuitgaven in de EU-lidstaten (EWDD)

15.

Vroegtijdig waarschuwingsstelsel inzake nieuwe psychoactieve stoffen (EWDD/Europol)


BIJLAGE 2

Gebruikte acroniemen

Alice RAP

Verslaving en levensstijlen in het hedendaagse Europa, herijking van verslavingsprojecten (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project)

ASEAN:

Associatie van Zuidoost-Aziatische staten.

GDS

Raad van de EU — Groep douanesamenwerking

CELAC

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)

EPA

Europese Politieacademie;

CICAD/IDAC

Inter-Amerikaanse Commissie voor de bestrijding van misbruik van verdovende middelen (La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas)

Niet-gesplitste kredieten

Commissie voor verdovende middelen (Commission on Narcotic Drugs (VN))

COAFR

Raad van de EU — Groep Afrika

COASI

Raad van de EU — Groep Azië-Oceanië

COEST

Raad van de EU — Groep Oost-Europa en Centraal-Azië

COHOM

Raad van de EU — Groep rechten van de mens

COLAT

Raad van de EU — Groep Latijns-Amerika

Commissie

Europese Commissie

COSI

Raad van de EU — Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid

COWEB

Raad van de EU — Groep Westelijke Balkan

Groep douane-unie

Raad van de EU — Groep douane-unie

ECDC

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Control)

ECOWAS

Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Economic Community of West-African States)

EDEO

Europese Dienst voor extern optreden

EMA

Europees Geneesmiddelenbureau

EWDD

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

EMPACT

Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats)

ENFSI

Europees netwerk van forensische instituten (European Network of Forensic Science Institutes)

ERA-net

Netwerk van de Europese onderzoeksruimte

ESPAD

Europese schoolproject voor onderzoek naar alcohol en andere drugs (European School Survey Project on Alcohol and Drugs)

EU-SOCTA

EU-dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde criminaliteit (EU Serious and Organised Crime Threat Assessment)

FRONTEX

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

HSBC

Onderzoek gezondheidsgedrag bij schoolgaande kinderen (Health Behaviour in School Aged Children survey)

EDEO

Raad van de EU - Horizontale Groep drugs

INCB

Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen (International Narcotics Control Board (VN))

JBZ

Justitie en Binnenlandse Zaken

LINKSCH

Het LINKSCH-project is een vergelijkende studie van twee grote drugsmarkten, cannabis en heroïne, bezien vanuit het oogpunt van doorgangsketens die opereren tussen Centraal-Azië en de EU en die tussen Noord-Afrika en de EU

Lidstaten

Lidstaten van de EU

PEN

Door het UNODC/INCB ontwikkelde online systeem voor voorafgaande kennisgeving van uitvoer

PICS

Systeem voor doorgifte van incidenten met precursoren (Precursors Incident Communication System)

VOORZITTERSCHAP

Het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Voorzitterschapstrio

Groep van drie opeenvolgende roulerende voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie

Reitox

Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving (Réseau Européen d’Information sur les Drogues et les Toxicomanies)

SOCTA

EU-dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde criminaliteit (Serious and Organised Crime Threat Assessment)

VN

Verenigde Naties

UNAIDS/UNAIDS

Gezamenlijk programma van de Verenigde Naties inzake hiv/aids (United Nations Joint Programme on HIV/AIDS)

UNGASS/SAVVN

Speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

UNODC

Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (United Nations Office on Drugs and Crime) Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding

WDO

Wereld Douaneorganisatie

WGO

Wereldgezondheidsorganisatie (VN)