Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 november 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze (12052/2014 — C8-0222/2014 — 2014/0021(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 november 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze (12052/2014 — C8-0222/2014 — 2014/0021(NLE))

9.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 289/78


P8_TA(2014)0055

Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 november 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze (12052/2014 — C8-0222/2014 — 2014/0021(NLE))

(Goedkeuring)

(2016/C 289/14)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12052/2014),

gezien het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze(1),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 81, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0222/2014),

gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A8-0034/2014),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het besluit betreffende de goedkeuring van het Verdrag;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Permanent Bureau van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht.