Home

P7_TA(2014)0057 Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (COM(2011)0654 — C7-0358/2011 — 2011/0297(COD)) P7_TC1-COD(2011)0297 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik)

P7_TA(2014)0057 Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (COM(2011)0654 — C7-0358/2011 — 2011/0297(COD)) P7_TC1-COD(2011)0297 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik)

24.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 93/241


P7_TA(2014)0057

Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (COM(2011)0654 — C7-0358/2011 — 2011/0297(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

(2017/C 093/38)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0654), en het gewijzigde voorstel (COM(2012)0420),

gezien artikel 294, lid 2, en artikel 83, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0358/2011),

gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Duitse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 22 maart 2012(1)

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012(2),

gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 20 december 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie juridische zaken (A7-0344/2012),

1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.

verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.P7_TC1-COD(2011)0297

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik)

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2014/57/EU.)