Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (COM(2013)0586 — C7-0381/2013 — 2013/0308(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (COM(2013)0586 — C7-0381/2013 — 2013/0308(CNS))

22.12.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 443/151


P7_TA(2014)0346

Toetreding van Kroatië tot het verdrag ter afschaffing van dubbele belasting van 1990 *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (COM(2013)0586 — C7-0381/2013 — 2013/0308(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure — raadpleging)

(2017/C 443/28)

Het Europees Parlement,

gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0586),

gezien artikel 3, leden 4 en 5, van de Akte van Toetreding van Kroatië, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0381/2013),

gezien artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0214/2014),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de aanbeveling van de Commissie, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

verzoekt de Raad bij het vaststellen van een datum voor de toepassing van het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, rekening te houden met de zorgen van het Parlement betreffende de noodzaak om de belastingdruk voor belastingbetalers zoveel mogelijk te beperken;

4.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de aanbeveling van de Commissie;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en nationale parlementen van Kroatië en de andere lidstaten.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het arbitrageverdrag, zoals gewijzigd bij het protocol van 25 mei 1999, de verdragen van 21 december 1995 en 8 december 2004, Besluit 2008/492/EG alsook dit besluit, treedt op XXX[datum] in werking tussen Kroatië en elk van de overige lidstaten van de Europese Unie.

Het arbitrageverdrag, zoals gewijzigd bij het protocol van 25 mei 1999, de verdragen van 21 december 1995 en 8 december 2004, Besluit 2008/492/EG alsook dit besluit, treedt op …(*1) in werking tussen Kroatië en elk van de overige lidstaten van de Europese Unie.