Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de „octroi de mer”-regeling in de Franse overzeese departementen wat betreft de toepassingsduur ervan (COM(2014)0181 — C7-0129/2014 — 2014/0101(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de „octroi de mer”-regeling in de Franse overzeese departementen wat betreft de toepassingsduur ervan (COM(2014)0181 — C7-0129/2014 — 2014/0101(CNS))

22.12.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 443/912


P7_TA(2014)0407

Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de „octroi de mer”-regeling in de Franse overzeese departementen wat betreft de toepassingsduur ervan (COM(2014)0181 — C7-0129/2014 — 2014/0101(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure — raadpleging)

(2017/C 443/83)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0181),

gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0129/2014),

gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0264/2014),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.

verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.

wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.