Home

Advies van het Europees Comité van de Regio's — Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren

Advies van het Europees Comité van de Regio's — Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren

28.4.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 140/47


Advies van het Europees Comité van de Regio's — Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren

(2015/C 140/09)

Rapporteur

:

Odeta Žerlauskienė (LT/ALDE), lid van de districtsraad van Skuodas

Referentiedocument

:

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa „Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren”

COM(2014) 367 final

I. BELEIDSAANBEVELINGEN

HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO'S

1.

onderstreept de voordelen en kansen van een grootschalig gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) om de overheidssector efficiënter en transparanter te maken.

2.

Het acht het van belang dat overheidsinstellingen via elektronische middelen toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven, ongeacht de fysieke locatie waar de vragende persoon zich bevindt. Het CvdR steunt dan ook de ontwikkeling van grensoverschrijdende overheidsdiensten, vooral op het gebied van interoperabiliteit en elektronische identificatie, elektronische handtekeningen, elektronische betekening en kennisgeving van stukken en andere bouwstenen van de e-overheid(1).

3.

Het wijst op het belang van interoperabiliteit tussen overheden van verschillende lidstaten en het administratief apparaat van de Europese Unie, in het kader van een algemene, EU-brede modernisering van overheidsdiensten en communautaire organen, teneinde de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en het vlaggenschipinitiatief Digitale agenda voor Europa te verwezenlijken(2).

4.

De interoperabiliteitsprogramma's hebben sinds hun invoering in 1995(3) veel aandacht gekregen van de EU, en zijn door verschillende EU-organen positief beoordeeld(4). Het CvdR dringt erop aan dat deze aandacht wordt gehandhaafd, en dat de inspanningen voor de modernisering van overheidsdiensten en de bevordering van goed bestuur en van grens- en sectoroverschrijdende interactie worden voortgezet.

5.

Het CvdR is ingenomen met de conclusies van de Europese Raad van 24—25 oktober 2013, waarin staat dat de modernisering van overheidsdiensten moet worden voortgezet, met bijzondere nadruk op elektronische diensten zoals e-overheid, e-gezondheid, e-facturering en e-aanbesteding, en dat moet worden gezorgd voor de interoperabiliteit van deze diensten. Dit zal leiden tot meer en betere digitale diensten voor de burgers en het bedrijfsleven in heel Europa en tot kostenbesparingen en verbetering van de efficiëntie, transparantie en kwaliteit van de dienstverlening in de overheidssector.

6.

Het CvdR wijst op de resultaten van de door de Commissie in 2011, 2012 en 2013 gepubliceerde jaarlijkse groeianalyses, waaruit blijkt dat de kwaliteit van de Europese overheidsdiensten rechtstreeks van invloed is op het economische klimaat en daarom cruciaal is voor het stimuleren van de productiviteit, het concurrentievermogen en de groei. Het hamert dan ook op het belang van een vlotte en grootschalige modernisering van overheidsdiensten.

7.

Meer dan 1 00 000 lokale en regionale overheden uit alle 28 lidstaten en andere landen die rechtstreeks de gevolgen van EU-wetgeving ondervinden, zijn belangrijke verleners van diensten aan de burgers en het bedrijfsleven. Vandaar dat zij hun stem moeten kunnen laten horen en dat rekening moet worden gehouden met hun standpunten tijdens de ontwikkeling van initiatieven die van invloed zijn op de openbare dienstverlening.

8.

Het CvdR is ingenomen met het voorstel voor een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa, en beschouwt dit als een stap op weg naar de voltooiing van de Europese digitale markt(5). Met het oog op de grootst mogelijke samenhang en synergie moet dit programma tevens aansluiten op andere relevante beleidsterreinen, zoals het Europees Semester, het programma Horizon 2020, de Connecting Europe Facility (CEF), de Digitale Agenda voor zuil II inzake interoperabiliteit en normen, de Europese interoperabiliteitsstrategie en het Europese interoperabiliteitskader, die in de toekomst kunnen worden bijgewerkt.

Op weg naar interoperabiliteit van overheidsdiensten in de EU

9.

Uit studies blijkt dat er voor de regeringen van de lidstaten nog heel wat werk aan de winkel is om bedrijven en particulieren vlotte toegang tot online-overheidsdiensten te garanderen, zelfs binnen de eigen lidstaat: het percentage voor alle diensten ligt thans op 72 %, terwijl minder dan de helft van de grensoverschrijdende diensten (42 %) beschikbaar is voor onderdanen van een andere EU-lidstaat(6).

10.

Het Europese niveau is belangrijk om richtsnoeren voor goede praktijken op nieuwe gebieden zoals elektronische overheidsdiensten en hun grensoverschrijdende interoperabiliteit te coördineren en ter beschikking te stellen.

11.

Het CvdR wijst erop dat het gebruik van open normen voordelen oplevert in de zin van lagere kosten, herbruikbaarheid en flexibiliteit van het eindproduct.

12.

Er moet dan ook werk worden gemaakt van algehele grens- en sectoroverschrijdende interoperabiliteit van elektronische overheidsdiensten van de EU en de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Indien dit passend wordt geacht zou ook voor geïnteresseerde derde landen de mogelijkheid moeten worden geschapen om aan dit systeem mee te doen.

13.

Het CvdR verwelkomt het feit dat in het ontwerpbesluit wordt voortgebouwd op het e-cohesie-initiatief, dat erop gericht is om de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid voor 2014-2020 via de elektronische uitwisseling van informatie tussen begunstigden en relevante instanties te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

14.

Terecht legt de Commissie in het ontwerpbesluit de nodige voorzichtigheid aan de dag omdat een sectorspecifieke benadering van interoperabiliteit het risico met zich meebrengt dat de goedkeuring van verschillende of incompatibele oplossingen op nationaal of sectoraal niveau tot nieuwe elektronische belemmeringen leidt.

15.

Het CvdR vindt het een goede zaak dat wordt beoogd om met het ISA2-programma de gedeeltelijke of volledige normalisatie van bestaande interoperabiliteitsoplossingen te bevorderen en zo nodig te ondersteunen, en hierbij rekening te houden met andere normalisatiewerkzaamheden op EU-niveau en samen te werken met Europese en andere internationale normalisatie-instellingen.

16.

Het CvdR merkt op dat de interoperabiliteitswetgeving ook betrekking moet hebben op particuliere personen en bedrijven(7) en zou daarom graag zien dat het ISA2-programma meer wordt opengesteld voor niet-overheidssectoren.

17.

Er heerst een groot vertrouwen in cloudcomputingdiensten(8), maar gezien de fysieke aard hiervan wil het CvdR er wel op wijzen om uitermate goed te letten op kwesties betreffende een veilige en volledige werking van interoperabele systemen.

18.

Om interoperabiliteit van elektronische overheidsdiensten mogelijk te maken moet er niet alleen systeemcompatibiliteit zijn (M2M-oplossingen), maar is het ook zaak dat overheidsdiensten goed kunnen werken met informatiesystemen en dat men zich bewust is van de mogelijkheden die deze systemen bieden. Het CvdR zou daarom graag zien dat ook capaciteitsopbouw- en bewustwordingsmaatregelen worden opgenomen in het ISA2-programma, zoals ook bij andere wetgeving is voorgesteld(9).

Toepassingsgebied

19.

Het CvdR juicht het toe dat het voorgestelde ISA2-programma betrekking heeft op alle overheidsniveaus (Europees, lokaal, regionaal en nationaal) en dat erin rekening wordt gehouden met hun respectieve behoeften en — voor zover relevant — met de behoeften van de burgers en bedrijven(10).

20.

Ministers hebben er in een aantal Verklaringen(11) bij de Commissie op aangedrongen om het voor lidstaten gemakkelijker te maken samen te werken bij het toepassen van grens- of sectoroverschrijdende interoperabiliteitsoplossingen waardoor efficiëntere en veiligere overheidsdiensten binnen bereik komen.

21.

Het CvdR is dan ook ingenomen met de bepaling dat interoperabiliteitsoplossingen onbeperkt kunnen worden gebruikt door andere EU-instellingen en -organen en door nationale, regionale en lokale overheidsdiensten, zodat grens- of sectoroverschrijdende interactie tussen hen wordt bevorderd(12).

22.

Het CvdR vindt het positief dat het ISA2-programma ook openstaat voor de landen van de Europese Economische Ruimte en de kandidaat-lidstaten, als middel om hun integratie met de EU te bevorderen. Gezien de mogelijke belangstelling van andere partnerlanden en het potentieel van het verspreiden van prikkels voor goed bestuur stelt het CvdR in dit verband wel voor om ook andere partnerlanden, met name die van het Oostelijk Partnerschap en het Euro-mediterrane Partnerschap, in aanmerking te laten komen voor ISA2-financiering.

23.

De bepaling op grond waarvan inspanningen van nationale overheden alleen kunnen worden ondersteund door middel van specifieke instrumenten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), vindt het CvdR enigszins beperkt.

Coördinatie van de interoperabiliteitsinspanningen

24.

Het CvdR erkent dat er dankzij de invoering van de Europese interoperabiliteitsstrategie en het Europese interoperabiliteitskader vooruitgang inzake interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten is geboekt. Het pleit ervoor dat de Commissie regelmatig verslag uitbrengt over het interoperabiliteitsniveau in de overheidsdiensten binnen de verschillende lidstaten, EER-landen en kandidaat-lidstaten, en sectoroverschrijdende analyses maakt, met aandacht voor succesvolle praktijken en toepassing van open-coördinatiemethodes op dit gebied.

25.

Het roept op om de huidige veranderingen in de sector- en grensoverschrijdende interoperabiliteit van de elektronische overheidsdiensten in heel de EU — en ook op regionaal niveau — als één van de te ontwikkelen indicatoren op te nemen teneinde de impact van het programma in kaart te kunnen brengen.

26.

Gezien de lage respons die de Commissie van de lidstaten heeft gekregen gedurende de raadpleging over het ISA2-programma(13), zou het een goede zaak zijn als zij de lidstaten evenals de decentrale overheden zou aansporen om dit programma nog eens aandachtig onder de loep te nemen.

27.

Het CvdR verwelkomt de verwijzing naar meertaligheid als één van de hoofdprincipes van het ISA2-programma(14) en nodigt de Commissie uit om de vinger aan de pols te houden wat de ontwikkeling van meertalige oplossingen betreft, waardoor de eindgebruikers een grotere kans hebben om diensten in hun moedertaal aangereikt te krijgen.

28.

Gezien de risico's op misbruik van opgeslagen en verwerkte gegevens, en de sociale en politieke implicaties ervan, pleit het CvdR ervoor om gebruiksveiligheid expliciet te vermelden als één van de algemene principes voor alle door het ISA2-programma gefinancierde activiteiten.

29.

Aangezien de tenuitvoerlegging van de programma-activiteiten die aan het ISA2-programma voorafgingen vaak werd verhinderd door moeizame procedures voor overheidsopdrachten, roept het de Commissie op om naar mogelijke verbeteringen op dit gebied te zoeken, waarbij de principes van gezond financieel beheer en een efficiënte inzet van middelen overeind blijven.

30.

Het verwijst naar zijn al vaak geuite steun voor de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappelijke kaders binnen het ontwerpbesluit inzake ISA2 en roept op tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen, waarbij actualisering en uitbreiding van de huidige infrastructuur de voorkeur krijgt boven het creëren van nieuwe infrastructuur.

31.

Het voorstel is in overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Het CvdR wijst er echter op dat het pas mogelijk zal zijn om de doelstellingen van het ISA2-programma volledig te bereiken en om te waarborgen dat het subsidiariteitsbeginsel ook tijdens de uitvoering van het programma voortdurend in acht zal worden genomen indien de lidstaten en hun lokale en regionale overheden er actief bij worden betrokken.

32.

Er dient dus nauw te worden samengewerkt met alle bestuursniveaus en met name met de lokale en regionale overheden, die immers het niveau vertegenwoordigen dat het dichtst bij de burgers ligt en het meest uitgebreide dienstenaanbod levert.

33.

Het verwelkomt het streven om de ISA2-maatregelen te beperken tot gevallen die een aantoonbare Europese meerwaarde hebben en een tastbare bijdrage leveren tot de verbetering en tenuitvoerlegging van EU-beleid en -wetgeving, waardoor er aanzienlijke synergie middels grens- of sectoroverschrijdende coördinatie tot stand kan komen.

II. AANBEVELINGEN VOOR WIJZIGINGEN

Wijzigingsvoorstel 1

Considerans, Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

(20)

ISA moet zich ook bezighouden met gebruiksveiligheid en met de veiligheid van gegevens die in clouds zijn opgeslagen.

Wijzigingsvoorstel 2

Considerans, Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

(28)

Een van de thematische doelstellingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 is „vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en een doelmatig openbaar bestuur”. In dat verband dient het ISA2-programma aan te sluiten op en synergieën te ontwikkelen met programma's en initiatieven die bijdragen tot de modernisering van overheidsdiensten, waaronder de DAE en aanverwante netwerken zoals het Netwerk van Europese overheidsdiensten (EUPAN).

(28)

Een van de thematische doelstellingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 is „vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en een doelmatig openbaar bestuur”. In dat verband dient het ISA2-programma aan te sluiten op en synergieën te ontwikkelen met programma's en initiatieven die bijdragen tot de modernisering van overheidsdiensten, waaronder de DAE en aanverwante netwerken zoals het Netwerk van Europese overheidsdiensten (EUPAN), en moet het bijdragen tot personele capaciteitsopbouw in overheidsdiensten.

Motivering

Interoperabiliteit kan pas worden bereikt als de overheidsdiensten die hiervan werk moeten maken, ook de mogelijkheden hebben om dat te doen. Momenteel is dit niet altijd het geval.

Wijzigingsvoorstel 3

Considerans, Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

(29)

De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten heeft betrekking op alle overheidsniveaus: Europees, lokaal, regionaal en nationaal. Het is daarom belangrijk dat er bij oplossingen rekening wordt gehouden met de respectievelijke behoeften van deze niveaus en voor zover relevant met de behoeften van de burgers en bedrijven.

(29)

De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten heeft betrekking op alle overheidsniveaus: Europees, lokaal, regionaal en nationaal. Het is daarom belangrijk dat er bij oplossingen rekening wordt gehouden met de respectievelijke behoeften van deze niveaus en voor zover relevant met de behoeften van de burgers en bedrijven. Lokale en regionale overheden moeten nauw bij de evaluatie van ISA2 worden betrokken.

Motivering

Lokale en regionale overheden nemen deel aan het programma en de uitvoering ervan. Daarom moeten ze ook worden betrokken bij de evaluatie, want hun ervaringen kunnen verschillen van die van andere deelnemers.

Wijzigingsvoorstel 4

Considerans, Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

(30)

De inspanningen van nationale overheden kunnen worden ondersteund door middel van specifieke instrumenten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Door middel van nauwe samenwerking in het kader van het ISA2-programma kunnen de verwachte resultaten van deze instrumenten optimaal worden benut; daartoe dient te worden gewaarborgd dat gefinancierde projecten aansluiten op EU-brede interoperabiliteitskaders en -specificaties, zoals het EIF.

(30)

De inspanningen van nationale, regionale en lokale overheden kunnen worden ondersteund door middel van specifieke instrumenten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Door middel van nauwe samenwerking in het kader van het ISA2-programma kunnen de verwachte resultaten van deze instrumenten optimaal worden benut; daartoe dient te worden gewaarborgd dat gefinancierde projecten aansluiten op EU-brede interoperabiliteitskaders en -specificaties, zoals het EIF.

Wijzigingsvoorstel 5

Considerans, Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

(32)

Om de deelname van kandidaat-lidstaten aan het ISA2-programma en de vaststelling en verdere tenuitvoerlegging van in het kader daarvan voorziene oplossingen in die landen te bevorderen, dient de mogelijkheid van het gebruik van pretoetredingssteun te worden overwogen.

(32)

Om de deelname van kandidaat-lidstaten aan het ISA2-programma en de vaststelling en verdere tenuitvoerlegging van in het kader daarvan voorziene oplossingen in die landen te bevorderen, dient de mogelijkheid van het gebruik van pretoetredingssteun te worden overwogen. Om landen van het Oostelijk Partnerschap en het Euro-mediterrane partnerschap aan te moedigen Europese interoperabiliteitsnormen over te nemen, zal er ISA2-financiering beschikbaar worden gesteld aan deze landen, mochten ze willen meedoen.

Wijzigingsvoorstel 6

Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

In dit besluit wordt verstaan onder:

In dit besluit wordt verstaan onder:

(1)

„interoperabiliteit”: de mogelijkheid voor ongelijksoortige en uiteenlopende organisaties om te interageren teneinde wederzijds voordelige en overeengekomen gemeenschappelijke doelstellingen na te streven, waaronder het delen van informatie en kennis tussen de organisaties, via de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen, door middel van de uitwisseling van gegevens tussen hun respectievelijke systemen voor informatie- en communicatietechnologie (ICT-systemen);

(1)

„interoperabiliteit”: de mogelijkheid voor ongelijksoortige en uiteenlopende organisaties om te interageren teneinde wederzijds voordelige en overeengekomen gemeenschappelijke doelstellingen na te streven, waaronder het delen van informatie en kennis tussen de organisaties, via de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen, door middel van de uitwisseling van gegevens tussen hun respectievelijke systemen voor informatie- en communicatietechnologie (ICT-systemen);

(2)

„Europese overheden”: overheden op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau;

(2)

„interoperabiliteitsoplossingen”: gemeenschappelijke kaders, gemeenschappelijke diensten en generieke instrumenten ter bevordering van de samenwerking tussen ongelijksoortige en uiteenlopende organisaties, die ofwel in het kader van het ISA2-programma autonoom zijn gefinancierd en ontwikkeld ofwel in samenwerking met andere EU-initiatieven zijn ontwikkeld en die zijn gebaseerd op eisen die door Europese overheidsdiensten zijn vastgesteld;

(23)

„interoperabiliteitsoplossingen”: gemeenschappelijke kaders, gemeenschappelijke diensten en generieke instrumenten ter bevordering van de samenwerking tussen ongelijksoortige en uiteenlopende organisaties, die ofwel in het kader van het ISA2-programma autonoom zijn gefinancierd en ontwikkeld ofwel in samenwerking met andere EU-initiatieven zijn ontwikkeld en die zijn gebaseerd op eisen die door Europese overheidsdiensten zijn vastgesteld;

(3)

fungeren als „oplossingsincubator”: het ontwikkelen of ondersteunen van interoperabiliteitsoplossingen tijdens de proeffase ervan, voordat deze operationeel worden in het kader van andere EU-programma's of -initiatieven;

(34)

fungeren als „oplossingsincubator”: het ontwikkelen of ondersteunen van interoperabiliteitsoplossingen tijdens de proeffase ervan, voordat deze operationeel worden in het kader van andere EU-programma's of -initiatieven;

(4)

fungeren als „oplossingsbrug”: het verder ontwikkelen of ondersteunen van volledig operationele interoperabiliteitsoplossingen, voordat deze in het kader van andere EU-programma's of -initiatieven worden geleverd;

(45)

fungeren als „oplossingsbrug”: het verder ontwikkelen of ondersteunen van volledig operationele interoperabiliteitsoplossingen, voordat deze in het kader van andere EU-programma's of -initiatieven worden geleverd;

(5)

„gemeenschappelijke kaders”: specificaties, normen, methodologieën, richtsnoeren, gemeenschappelijke semantische activa en soortgelijke benaderingen en documenten;

(56)

„gemeenschappelijke kaders”: specificaties, normen, methodologieën, richtsnoeren, gemeenschappelijke semantische activa en soortgelijke benaderingen en documenten;

(6)

„gemeenschappelijke diensten”: de organisatorische en technische capaciteit om een gemeenschappelijk resultaat aan gebruikers te leveren, inclusief operationele systemen, toepassingen en digitale infrastructuur van generieke aard die voldoen aan op verschillende beleidsterreinen en in geografische gebieden geldende gemeenschappelijke gebruikerseisen, alsmede de bijbehorende ondersteunende operationele governance;

(67)

„gemeenschappelijke diensten”: de organisatorische en technische capaciteit om een gemeenschappelijk resultaat aan gebruikers te leveren, inclusief operationele systemen, toepassingen en digitale infrastructuur van generieke aard die voldoen aan op verschillende beleidsterreinen en in geografische gebieden geldende gemeenschappelijke gebruikerseisen, alsmede de bijbehorende ondersteunende operationele governance;

(7)

„generieke instrumenten”: systemen, referentieplatforms, gedeelde en samenwerkingsplatforms alsmede generieke componenten die voldoen aan beleids- of grensoverschrijdende gemeenschappelijke gebruikersvereisten;

(78)

„generieke instrumenten”: systemen, referentieplatforms, gedeelde en samenwerkingsplatforms alsmede generieke componenten die voldoen aan beleids- of grensoverschrijdende gemeenschappelijke gebruikersvereisten;

(8)

„acties”: projecten, oplossingen die zich al in de operationele fase bevinden en bijbehorende maatregelen;

(89)

„acties”: projecten, oplossingen die zich al in de operationele fase bevinden en bijbehorende maatregelen;

(9)

„project”: een in de tijd beperkte opeenvolging van duidelijk omschreven taken die door middel van een gefaseerde aanpak tegemoetkomt aan geconstateerde behoeften van gebruikers;

(910)

„project”: een in de tijd beperkte opeenvolging van duidelijk omschreven taken die door middel van een gefaseerde aanpak tegemoetkomt aan geconstateerde behoeften van gebruikers;

(10)

„begeleidende maatregelen”:

strategische en voorlichtingsmaatregelen;

maatregelen ter ondersteuning van het beheer van het ISA2-programma;

maatregelen in verband met het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken alsmede de bevordering daarvan;

maatregelen ter bevordering van het hergebruik van bestaande interoperabiliteitsoplossingen;

maatregelen die zijn gericht op gemeenschapsopbouw en het vergroten van capaciteiten; en

maatregelen die zijn gericht op de totstandbrenging van synergie-effecten met initiatieven betreffende interoperabiliteit op ander EU-beleidsterreinen;

(1011)

„begeleidende maatregelen”:

strategische en voorlichtingsmaatregelen;

maatregelen ter ondersteuning van het beheer van het ISA2-programma;

maatregelen in verband met het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken alsmede de bevordering daarvan;

maatregelen ter bevordering van het hergebruik van bestaande interoperabiliteitsoplossingen;

maatregelen die zijn gericht op gemeenschapsopbouw en het vergroten van capaciteiten; en

maatregelen die zijn gericht op de totstandbrenging van synergie-effecten met initiatieven betreffende interoperabiliteit op ander EU-beleidsterreinen;

(11)

„Europese interoperabiliteitsreferentierachitectuur (EIRA)”: een architectuur met een generieke structuur die een reeks beginselen en richtsnoeren omvat die van toepassing zijn op de tenuitvoerlegging van interoperabiliteitsoplossingen in de Europese Unie;

(1112)

„Europese interoperabiliteitsreferentierachitectuur (EIRA)”: een architectuur met een generieke structuur die een reeks beginselen en richtsnoeren omvat die van toepassing zijn op de tenuitvoerlegging van interoperabiliteitsoplossingen in de Europese Unie;

(12)

„Europees interoperabiliteitskaartsysteem (EIC)”: een register van door de EU-instellingen en de lidstaten beschikbaar gestelde interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten, die gebruikmaken van een gemeenschappelijk EIRA-formaat en voldoen aan specifieke criteria betreffende herbruikbaarheid en interoperabiliteit.

(1213)

„Europees interoperabiliteitskaartsysteem (EIC)”: een register van door de EU-instellingen en de lidstaten beschikbaar gestelde interoperabiliteitsoplossingen voor Europese overheidsdiensten, die gebruikmaken van een gemeenschappelijk EIRA-formaat en voldoen aan specifieke criteria betreffende herbruikbaarheid en interoperabiliteit.

Wijzigingsvoorstel 7

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

Met het ISA2-programma worden de volgende acties ondersteund en bevorderd:

Met het ISA2-programma worden de volgende acties ondersteund en bevorderd:

(a)

het beoordelen, verbeteren, vaststellen, op de markt brengen, exploiteren en hergebruiken van bestaande grens- of sectoroverschrijdende interoperabiliteitsoplossingen;

(a)

het beoordelen, verbeteren, vaststellen, op de markt brengen, exploiteren en hergebruiken van bestaande grens- of sectoroverschrijdende interoperabiliteitsoplossingen;

(b)

het ontwikkelen, vaststellen, op de markt brengen, exploiteren en hergebruiken van nieuwe grens- of sectoroverschrijdende interoperabiliteitsoplossingen;

(b)

het ontwikkelen, vaststellen, op de markt brengen, exploiteren en hergebruiken van nieuwe grens- of sectoroverschrijdende interoperabiliteitsoplossingen;

(c)

het beoordelen van de ICT-effecten van voorgestelde of vastgestelde EU-wetgeving;

(c)

het beoordelen van de ICT-effecten van voorgestelde of vastgestelde EU-wetgeving;

(d)

het vaststellen van leemten in de wetgeving die interoperabiliteit tussen Europese overheidsdiensten belemmeren;

(d)

het vaststellen van leemten in de wetgeving die interoperabiliteit tussen Europese overheidsdiensten belemmeren;

(e)

het opzetten, onderhouden en verbeteren van de EIRA;

(e)

het opzetten, onderhouden en verbeteren van de EIRA;

(f)

het opzetten en onderhouden van de EIC als instrument om het hergebruik van bestaande interoperabiliteitsoplossingen te bevorderen en te bepalen op welke gebieden dergelijke oplossing nog ontbreken;

(f)

het opzetten en onderhouden van de EIC als instrument om het hergebruik van bestaande interoperabiliteitsoplossingen te bevorderen en te bepalen op welke gebieden dergelijke oplossing nog ontbreken;

(g)

het beoordelen, bijwerken en bevorderen van bestaande gemeenschappelijke specificaties en normen alsmede het ontwikkelen, vaststellen en bevorderen van nieuwe gemeenschappelijke specificaties en normen door middel van de EU-normalisatieplatforms en in voorkomend geval in samenwerking met Europese of internationale normalisatie-instellingen; en

(g)

het beoordelen, bijwerken en bevorderen van bestaande gemeenschappelijke specificaties en normen alsmede het ontwikkelen, vaststellen en bevorderen van nieuwe gemeenschappelijke specificaties en normen door middel van de EU-normalisatieplatforms en in voorkomend geval in samenwerking met Europese of internationale normalisatie-instellingen, ook m.b.t. de veiligheid van de overdracht, verwerking en opslag van gegevens; en

(h)

het ontwikkelen van mechanismen waarmee de voordelen van interoperabiliteitsoplossingen worden gemeten en gekwantificeerd.

(h)

het ontwikkelen van mechanismen waarmee de voordelen van interoperabiliteitsoplossingen worden gemeten en gekwantificeerd.

Daarnaast kan het ISA2-programma fungeren als „oplossingsincubator”, doordat er proefprojecten voor nieuwe interoperabiliteitsoplossingen worden opgezet en als „oplossingsbrug”, doordat bestaande interoperabiliteitsoplossingen worden geëxploiteerd.

Daarnaast kan het ISA2-programma fungeren als „oplossingsincubator”, doordat er proefprojecten voor nieuwe interoperabiliteitsoplossingen worden opgezet en als „oplossingsbrug”, doordat bestaande interoperabiliteitsoplossingen worden geëxploiteerd.

Motivering

De veiligheid van de overdracht, verwerking en opslag van gegevens is op het gebied van interoperabiliteit van groot belang en moet daarom in aanmerking worden genomen als er nieuwe normen ontwikkeld en bevorderd worden.

Wijzigingsvoorstel 8

Artikel 11, lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

De Commissie en het ISA2-comité houden regelmatig toezicht op de tenuitvoerlegging en de impact van het ISA2-programma en op de mate waarin gebruikers er tevreden mee zijn. Zij streven tevens naar synergieën met andere EU-programma's.

De Commissie en het ISA2-comité houden regelmatig toezicht op de tenuitvoerlegging en de impact van het ISA2-programma en op de mate waarin gebruikers er tevreden mee zijn. Nationale en subnationale overheden worden gevraagd om feedback over de resultaten van dit toezicht. De Commissie en het ISA2-comitéZij streven tevens naar synergieën met andere EU-programma's.

Motivering

Het is belangrijk om in dialoog te blijven met nationale en decentrale overheden die bij het programma zijn betrokken.

Wijzigingsvoorstel 9

Artikel 11, lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het ISA2-comité over de tenuitvoerlegging van het programma.

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het ISA2-comité, het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van het programma en het niveau van de interoperabiliteit van overheidsdiensten binnen verschillende lidstaten.

Motivering

Informatie over de uitvoering van het ISA2-programma zou breed bekend moeten worden gemaakt. Ook is het belangrijk om te kijken naar het niveau van interoperabiliteit binnen afzonderlijke lidstaten, rekening houdend met de interoperabiliteit van diensten die door regionale of lokale overheden worden verleend.

Wijzigingsvoorstel 10

Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Wijzigingsvoorstel van het CvdR

1. Het ISA2-programma staat open voor de landen van de Europese Economische Ruimte en de kandidaat-lidstaten in het kader van hun respectieve overeenkomsten met de EU.

1. Het ISA2-programma staat open voor de landen van de Europese Economische Ruimte en de kandidaat-lidstaten in het kader van hun respectieve overeenkomsten met de EU.

2. De samenwerking met andere derde landen en internationale organisaties of organen wordt aangemoedigd, in het bijzonder in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap en het oostelijk partnerschap, en met de buurlanden, met name de landen van de westelijke Balkan en de landen van de Zwarte Zeeregio. De daaraan verbonden kosten worden niet door het ISA2-programma gedekt.

2. De samenwerking met andere derde landen en internationale organisaties of organen wordt aangemoedigd, in het bijzonder in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap en het oostelijk partnerschap, en met de buurlanden, met name de landen van de westelijke Balkan en de landen van de Zwarte Zeeregio. De daaraan verbonden kosten worden nietkunnen gedeeltelijk door het ISA2-programma worden gedekt.

3. In voorkomend geval wordt in het kader van het programma het hergebruik van de oplossingen ervan door derde landen bevorderd.

3. In voorkomend geval wordt in het kader van het programma het hergebruik van de oplossingen ervan door derde landen bevorderd.

Motivering

Om internationale samenwerking op het vlak van interoperabiliteit aan te moedigen, dient te worden voorzien in de mogelijkheid dat de kosten gedeeltelijk door het programma worden gedekt.

Brussel, 12 februari 2015

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio's

Markku MARKKULA