Home

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ZEVENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS BEGROTINGSJAAR 2013

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ZEVENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS BEGROTINGSJAAR 2013

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ZEVENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS BEGROTINGSJAAR 2013 /* COM/2014/0561 final */


INHOUDSOPGAVE

1............ BEGROTINGSPROCEDURE.. 3

2............ KASPOSITIE EN BEHEER VAN DE KREDIETEN.. 6

3............ UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2013. 8

4............ OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2013. 9

5............ BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN.. 11

6............ UITSPLITSING NAAR SOORT UITGAVE.. 12

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4-I Bijlage 4-II Bijlage 5 Bijlage 6 || Begrotingsprocedure voor de ELGF-kredieten voor 2013 Aandeel ELGF-begroting in EU-begroting 2007-2013 Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2013 Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2013. Bestemmingsontvangsten C4 Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2013. Bestemmingsontvangsten C5 Uitvoering ELGF-begroting per artikel en per lidstaat – begrotingsjaar 2013 Ontwikkeling uitsplitsing ELGF-uitgaven - begrotingsjaren 2007-2013

Noot: Dit verslag gaat vergezeld van een uitvoerig werkdocument van de diensten van de Commissie. De volledige tekst van dit werkdocument (in het Engels) en de bijbehorende tabellen (in het Engels) zijn te vinden op de website van DG Landbouw (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

1. BEGROTINGSPROCEDURE[1]

1.1. Begrotingsprocedure 2013

Na de indiening van de oorspronkelijke ontwerpbegroting (OB) 2013 en de nota van wijzigingen daarbij konden de twee takken van de begrotingsautoriteit (de Raad en het Europees Parlement) het niet eens worden over een gemeenschappelijk standpunt over de op dat ontwerp gebaseerde algemene begroting 2013 van de Europese Unie volgens de procedure van artikel 314, leden 4 tot en met 7, van het VWEU. Bijgevolg heeft de Commissie op 23 november 2012 in overeenstemming met artikel 314, lid 8, van het VWEU een nieuwe OB 2013 ingediend om de twee takken van de begrotingsautoriteit nader tot elkaar te brengen. Uiteindelijk hebben het Europees Parlement en de Raad een compromis gesloten en is de begroting 2013 definitief vastgesteld.

1.2. Oorspronkelijke OB 2013 en nota van wijzigingen 1/2013

De oorspronkelijke OB 2013 is op 15 april 2012 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd. De vastleggingskredieten die voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) waren voorgesteld in het kader van rubriek 2 van het financieel kader 2007-2013, bedroegen in totaal 44 130,3 miljoen EUR.

De Raad en het Europees Parlement hebben hun standpunt over de oorspronkelijke OB 2013 op respectievelijk 25 juli 2012 en 23 oktober 2012 ingenomen en daarin onder meer vastgelegd dat de vastleggingskredieten voor het ELGF met 335 miljoen EUR (Raad) dan wel 43,8 miljoen EUR (Parlement) moesten worden verlaagd.

Op 19 oktober 2012 heeft de Commissie bij nota van wijzigingen nr. 1 bij de OB 2013 de benodigde vastleggingskredieten voor het ELGF met 29,8 miljoen EUR verlaagd.

1.3. Vaststelling van de begroting 2013

Op 23 november 2012 heeft de Commissie een nieuwe OB 2013 ingediend. Daarin was het benodigde bedrag aan vastleggingskredieten vastgesteld op 44 056,5 miljoen EUR. Na de presentatie van deze nieuwe OB 2013 is op 28 en 29 november 2012 intensief overleg gevoerd tussen de drie betrokken partijen (Commissie, Raad en Europees Parlement). Op 6 december 2012 stemde de Raad in met het compromispakket. Ten slotte is de begroting 2013 op 12 december 2012 door het Europees Parlement aangenomen. In de begroting waren de volgende vastleggings- en betalingskredieten opgenomen:

– 43 654,7 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 43 660 miljoen EUR aan betalingskredieten voor maatregelen voor de landbouwmarkten en rechtstreekse steun (beleidsterrein 05 – Landbouw en plattelandsontwikkeling);

– 274,7 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 247,3 miljoen EUR aan betalingskredieten voor veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17 - Gezondheidszorg en consumentenbescherming);

– 27,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 26,9 miljoen EUR aan betalingskredieten voor visserijmarkten (beleidsterrein 11 - Maritieme zaken en visserij).

De ELGF-begroting bevatte daarmee in totaal 43 956,5 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 43 934,2 miljoen EUR aan betalingskredieten. Het verschil tussen de vastleggings- en de betalingskredieten houdt verband met het feit dat voor bepaalde maatregelen die rechtstreeks door de Commissie worden uitgevoerd, gesplitste kredieten worden gebruikt. Deze maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de afzetbevordering voor landbouwproducten, op beleidsstrategie en ‑coördinatie voor de landbouw, op visserij en op veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden.

Van de goedgekeurde ELGF-vastleggingskredieten voor beleidsterrein 05 (43 654,7 miljoen EUR) was 2 771,4 miljoen EUR bestemd voor marktmaatregelen in het kader van hoofdstuk 05 02, 40 931,9 miljoen EUR voor rechtstreekse steun in het kader van hoofdstuk 05 03, -84,9 miljoen EUR voor de audit van de landbouwuitgaven in het kader van hoofdstuk 05 07 en 27,3 miljoen EUR voor beleidsstrategie en -coördinatie in het kader van hoofdstuk 05 08.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijlage 1.

1.4. Bestemmingsontvangsten voor het ELGF[2]

Op grond van artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gelden de ontvangsten die voortvloeien uit financiële correcties die worden opgelegd bij de conformiteitsgoedkeuringsbesluiten, uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden ten nadele van het ELGF, en uit de melkheffing als ontvangsten die bestemd zijn voor de financiering van ELGF-uitgaven. Overeenkomstig deze voorschriften kunnen de bestemmingsontvangsten worden gebruikt om welke ELGF-uitgaven dan ook te financieren. Blijven deze ontvangsten gedeeltelijk ongebruikt, dan worden de ongebruikte bedragen ambtshalve overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Bij de opstelling van de begroting 2013 is een raming gemaakt van zowel het in de loop van begrotingsjaar 2013 te innen bedrag als het van begrotingsjaar 2012 naar begrotingsjaar 2013 over te dragen bedrag. Het geraamde bedrag (1 533 miljoen EUR) is in aanmerking genomen in de door de begrotingsautoriteit vastgestelde begroting 2013. Meer bepaald:

– werden de ontvangsten door correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en door terugvorderingen wegens onregelmatigheden geraamd op respectievelijk 389 miljoen EUR en 161 miljoen EUR, terwijl de opbrengsten uit de melkheffing werden geraamd op 78 miljoen EUR. Verwacht werd derhalve dat in de loop van het begrotingsjaar 2013 bestemmingsontvangsten ten bedrage van in totaal 628 miljoen EUR zouden worden geïnd;

– werden de van het begrotingsjaar 2012 naar het begrotingsjaar 2013 over te dragen bestemmingsontvangsten geraamd op 905 miljoen EUR.

In de begroting 2013 heeft de Commissie de oorspronkelijk verwachte bestemmingsontvangsten ten bedrage van 1 533 miljoen EUR toegewezen aan twee regelingen. Meer bepaald:

– werd 500 miljoen EUR toegewezen aan de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit, en

– werd 1 033 miljoen EUR toegewezen aan de bedrijfstoeslagregeling (rechtstreekse steun).

Voor deze twee regelingen heeft de begrotingsautoriteit uiteindelijk, in overeenstemming met het voorstel van de Commissie, kredieten ten belope van respectievelijk 267 miljoen EUR en 30 635 miljoen EUR goedgekeurd. De som van de goedgekeurde kredieten en de bovengenoemde bestemmingsontvangsten komt overeen met een totaalbedrag aan geraamde beschikbare kredieten van 767 miljoen EUR voor de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit en 31 668 miljoen EUR voor de bedrijfstoeslagregeling.

1.5. Aandeel van de ELGF-begroting in de totale EU-begroting

Het uiteindelijke aandeel van de ELGF-begroting (vastleggingskredieten) in de totale EU-begroting 2007-2013 is voor elk jaar weergegeven in bijlage 2.

2. KASPOSITIE EN BEHEER VAN DE KREDIETEN

2.1. Beheer van de kredieten

2.1.1. Voor het begrotingsjaar 2013 beschikbare kredieten

In EUR ||

Uitgavendeel van de begroting (1) || Vastleggings­kredieten || Betalingskredieten || Ontvangstendeel van de begroting (BO) (2) || Prognoses

1. Initiële kredieten voor het ELGF, waarvan: || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || 1. Conformiteits­goedkeuring || 389 000 000

1a. Kredieten onder gedeeld beheer || 43 610 600 000 || 43 610 600 000 || 2. Onregelmatigheden || 161 000 000

1b. Kredieten onder rechtstreeks beheer (3) || 345 948 610 || 323 588 711 || 3. Superheffing melkproducenten || 78 000 000

2. Gewijzigde begroting || || || Totaal BO-prognose || 628 000 000

3. Overschrijving naar/uit het ELGF in het begrotingsjaar || -7 944 450 || -12 869 715 || ||

4. Definitieve kredieten voor het ELGF, waarvan: || 43 948 604 160 || 43 921 318 996 || ||

4a. Kredieten onder gedeeld beheer || 43 610 250 000 || 43 610 250 000 || ||

4b. Kredieten onder rechtstreeks beheer || 338 354 160 || 311 068 996 || ||

(1) In de begroting 2013 opgenomen kredieten, na aftrek van de in 2013 verwachte te innen bestemmingsontvangsten en die welke zijn overgedragen van 2012 naar 2013 overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. (2) BO: te innen bestemmingsontvangsten. De bedragen zijn niet opgenomen in de inkomstenposten (p.m.)[3], maar zijn vermeld in de begrotingstoelichting. (3) 79 % van de vastleggingskredieten betreft veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17 - Gezondheidszorg en consumentenbescherming). De rest is verdeeld over beleidsstrategie en -coördinatie (beleidsterrein 05 – Landbouw en plattelandsontwikkeling – 13 %) en visserijmarkten (beleidsterrein 11 - Maritieme zaken en visserij – 8 %).

2.1.2. Begrotingsuitvoering van de beschikbare kredieten voor het begrotingsjaar 2013

In EUR

|| Uitvoering van de vastleggingskredieten || Uitvoering van de betalingskredieten

Gedeeld beheer (1) || 44 961 909 263,95 || 44 961 909 263,95

Rechtstreeks beheer || 340 229 347,87 || 312 088 996,62

Totaal || 45 302 138 611,82 || 45 273 998 260,57

(1) Vastgelegde bedragen. Vastleggingen en betalingen minus bestemmingsontvangsten die voor gedeeld beheer zijn ontvangen: 44 132 955 071,43 EUR.

Voor het begrotingsjaar 2013 zijn dus uiteindelijk 45 302 138 611,82 EUR aan vastleggingskredieten en 45 273 998 260,57 EUR aan betalingskredieten gebruikt.

2.1.3. Begrotingsuitvoering van de goedgekeurde kredieten – Uitgaven van de Commissie onder rechtstreeks beheer

In EUR ||

Rechtstreeks beheer || Vastleggings­kredieten || Doorhalingen || Betalings­kredieten || Overdracht naar 2014 (2)

Kredieten (C1) (1) || 338 354 160,00 || - || 311 068 995,90 || -

Uitvoering (C1) || 332 522 151,49 || - || 292 180 573,98 || 13 121 493,82

Geannuleerde kredieten || 5 832 008,51 || - || 3 911 831,14 || -

(1) C1: goedgekeurde begrotingskredieten. Dit bedrag is inclusief de overschrijvingen naar/uit het ELGF: ‑7 594 450,00 EUR aan vastleggingskredieten en -12 519 715,10 EUR aan betalingskredieten. (2) Overdracht naar 2014 alleen bij niet-gesplitste kredieten. Bij de begrotingstitels 11 en 17 zijn de bedragen die na de uitvoering van de begroting zijn overgebleven, overgedragen naar begrotingsonderdelen die onder respectievelijk financiële rubriek 2 (niet-ELGF) en financiële rubriek 3 vallen.

In de begroting 2013 was een bedrag van 338,4 miljoen EUR aan vastleggingskredieten uitgetrokken voor uitgaven onder rechtstreeks beheer. Daarvan is 332,5 miljoen EUR in 2013 daadwerkelijk vastgelegd. De resterende kredieten (5,8 miljoen EUR) zijn geannuleerd. 79 % van de vastleggingskredieten betreft veterinaire en fytosanitaire maatregelen (beleidsterrein 17). De rest is verdeeld over landbouw en plattelandsontwikkeling (beleidsterrein 05 – 13 %) en visserij (beleidsterrein 11 – 8 %).

De meeste ELGF-vastleggingskredieten voor uitgaven van de Commissie onder rechtstreeks beheer zijn gesplitste kredieten. De automatische overdracht naar 2014, die alleen betrekking heeft op niet-gesplitste kredieten, bedraagt 13,1 miljoen EUR.

2.2. Maandelijkse betalingen

2.2.1. Maandelijkse betalingen aan lidstaten onder gedeeld beheer

2.2.1.1. Maandelijkse betalingen ter financiering van de uitgaven

Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid[4] worden de maandelijkse betalingen door de Commissie uitgekeerd voor de uitgaven die de erkende betaalorganen van de lidstaten in de referentiemaand hebben verricht. De maandelijkse betalingen worden aan elke lidstaat uitgekeerd uiterlijk op de derde werkdag van de tweede maand na de maand waarin de uitgaven zijn verricht.

Het gaat bij de maandelijkse betalingen dus om de vergoeding van reeds gedane uitgaven, en wel op nettobasis (na aftrek van de ontvangsten). De betrokken bedragen worden beschikbaar gesteld op basis van de maandelijkse declaraties van de lidstaten[5]. Met het oog op de maandelijkse boeking van de uitgaven en ontvangsten worden vervolgens controles en correcties verricht op basis van meer gedetailleerde declaraties[6]. Bovendien krijgen deze betalingen pas een definitief karakter nadat de Commissie controles heeft verricht in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen.

De betalingen die de lidstaten hebben gedaan in de periode van 16 oktober 2012 tot en met 15 oktober 2013 vallen onder de regeling voor maandelijkse betalingen. Daarnaast verricht de Commissie voor een beperkt aantal maatregelen rechtstreekse betalingen.

Voor het begrotingsjaar 2013 bedroeg het totale nettobedrag aan maandelijkse betalingen, na aftrek van correcties in het kader van onder meer de goedkeuring van de rekeningen, 44 132 955 071,43 EUR.

2.2.1.2. Besluiten inzake de maandelijkse betalingen voor 2013

Voor het begrotingsjaar 2013 heeft de Commissie twaalf besluiten inzake de maandelijkse betalingen vastgesteld. In december 2013 is ook nog een aanvullende maandelijkse betaling vastgesteld om de reeds betaalde bedragen aan te passen aan het totaal van de ten laste van het begrotingsjaar te brengen uitgaven.

3. UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2013

3.1. Besteding van de ELGF-begrotingskredieten

Met de uitvoering van de begroting was een bedrag van 45 302,1 miljoen EUR gemoeid. Deze uitgaven werden gefinancierd met de initiële begrotingskredieten en met de bestemmingsontvangsten voor beleidsterrein 05 (Landbouw en plattelandsontwikkeling). Deze bestemmingsontvangsten bestonden uit het gehele uit 2012 overgedragen bedrag (1 245,6 miljoen EUR) en een deel van de in 2013 geïnde bestemmingsontvangsten (118,7 miljoen EUR van in totaal 829 miljoen EUR).

Wat beleidsterrein 05 (Landbouw en plattelandsontwikkeling) betreft, is 3 193,2 miljoen EUR aan marktmaatregelen en 41 658,3 miljoen EUR aan rechtstreekse steun uitgegeven. De uitgaven voor bepaalde marktmaatregelen en rechtstreekse steun overschreden de goedgekeurde begrotingskredieten en werden deels gefinancierd met overschrijvingen van kredieten uit andere begrotingsonderdelen en deels met de bestemmingsontvangsten voor de ELGF-begroting.

Bovendien omvat het hierboven vermelde totaalbedrag van de bestedingen 32,2 miljoen EUR aan uitgaven voor marktmaatregelen op beleidsterrein 11 - Visserij (vastleggingskredieten) en 265,9 miljoen EUR aan uitgaven voor veterinaire en fytosanitaire maatregelen op beleidsterrein 17 (vastleggingskredieten).

Voor nadere gegevens over de uitvoering van de begroting per beleidsterrein wordt verwezen naar bijlage 3.

Bijlage 5 bevat een uitsplitsing, per artikel en per lidstaat, van de uitgaven voor marktmaatregelen, rechtstreekse betalingen en de audit van de landbouwuitgaven.

4. OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2013

Op basis van de gegevens in bijlage 3 wordt hieronder kort ingegaan op de besteding van de kredieten van de ELGF-begroting voor 2013 en op de besteding van de in 2013 beschikbare bestemmingsontvangsten.

4.1. Hoofdstuk 05 02: Interventies op de landbouwmarkten

4.1.1. Inleiding

Met de betalingen voor dit begrotingshoofdstuk was in totaal 3 193,2 miljoen EUR gemoeid. Deze zijn gefinancierd uit de goedgekeurde begrotingskredieten ten bedrage van 2 771,4 miljoen EUR, uit bestemmingsontvangsten ten bedrage van 532,5 miljoen EUR die gebruikt zijn voor de uitgaven in de sector groenten en fruit (zie onder 4.1.3 voor nadere informatie over de bestedingen in deze sector) en met kredietoverschrijvingen ten bedrage van 162,7 miljoen EUR uit andere delen van de ELGF-begroting. De resterende in 2013 geïnde bestemmingsontvangsten (710,2 miljoen EUR) zijn overgedragen naar 2014. Wanneer in een rubriek de begrotingskredieten niet volledig waren besteed, zijn de nog beschikbare kredieten overgeschreven naar andere begrotingsonderdelen waar vanwege hoger dan geplande uitgaven juist extra financiering nodig was.

4.1.2. Voedselprogramma's

Van de in de begroting 2013 opgenomen kredieten voor voedselprogramma's is 8,5 miljoen EUR niet gebruikt. Dit kwam doordat één lidstaat tegen het eind van het begrotingsjaar moeilijkheden heeft ondervonden bij de uitvoering van zijn programma. 2013 is overigens het laatste jaar geweest waarin voedselprogramma's ten uitvoer zijn gelegd in het kader van het ELGF.

4.1.3. Groenten en fruit

Voor deze sector is EUR 1 138,1 miljoen EUR uitgegeven. De overbesteding is vooral het gevolg van de uitgaven die de lidstaten hebben verricht in verband met de steun aan producentengroeperingen in het kader van hun voorlopige erkenning.

Wat betreft de actiefondsen die de producentenorganisaties gebruiken om hun programma's op het gebied van de verbetering van de productkwaliteit, afzetbevordering en verkoop te financieren, is het totale benodigde bedrag ter dekking van de uitgaven van de betrokken lidstaten geraamd op 767 miljoen EUR. Van dit totale bedrag is 267 miljoen EUR door de begrotingsautoriteit gefinancierd met kredieten omdat zij daarnaast in de begroting 2013 500 miljoen EUR van de verwachte bestemmingsontvangsten heeft toegewezen aan de financiering van deze regeling. De lidstaten hebben uiteindelijk 726,8 miljoen EUR aan uitgaven gedaan, minder dan het bedrag dat in de begroting beschikbaar was. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de betalingen voor de tweede tranche voor plannen die in 2012 waren goedgekeurd, lager uitvielen dan verwacht; enkele lidstaten hadden hun uitgaven namelijk te hoog geraamd.

De uitgaven van de lidstaten voor steun aan producentengroeperingen in het kader van hun voorlopige erkenning is circa 90,4 miljoen EUR hoger uitgevallen dan begroot. Dit was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het hoge aantal producentengroeperingen dat in bepaalde lidstaten tot de regeling is toegetreden.

Het in de begroting 2013 uitgetrokken bedrag voor de schoolfruitregeling is met circa 23,3 miljoen EUR onderschreden. Dit kwam voornamelijk doordat de uitgaven van bepaalde lidstaten zijn achtergebleven bij hun begrotingstoewijzing voor het schooljaar 2011/2012. Voor het schooljaar 2012/2013, dat op 1 augustus 2013 van start is gegaan, bleken de uitgaven van de lidstaten aan het eind van het begrotingsjaar overeen te komen met het in de begroting 2013 uitgetrokken bedrag.

4.1.4. Producten van de wijnbouwsector

Vanaf het begrotingsjaar 2009 is er een hervorming in de sector wijn doorgevoerd. De belangrijkste maatregel die in deze sector is overgebleven, betreft de nationale steunprogramma's voor wijn. Voor alle overige maatregelen bevatte de begroting 2013 alleen nog kredieten ter dekking van de geraamde saldobetalingen.

Bij de nationale steunprogramma's hebben vier lidstaten iets minder uitgegeven dan de bedragen waarop in hun programma's was gerekend. Niettemin zijn alle in het kader van deze regeling geplande programma's volledig uitgevoerd zodat over de hele linie meer dan 98,1 % van de vastgestelde kredieten voor 2013 is besteed.

Voorts hebben de lidstaten voor de saldobetalingen in het kader van de (in 2011 stopgezette) rooiregeling duidelijk minder uitgegeven dan geraamd. Daardoor zijn de begrotingskredieten met circa 4,6 miljoen EUR onderschreden.

4.1.5. Melk en zuivelproducten

De interventiebureaus hebben in het begrotingsjaar geen mageremelkpoeder of melk aangekocht.

In de begroting 2013 was 9 miljoen EUR uitgetrokken voor de particuliere opslag van boter, terwijl de uitgaven slechts 7,1 miljoen EUR bedroegen vanwege de kortere gemiddelde opslagperiode voor de betrokken hoeveelheden boter.

Wat de schoolmelkregeling betreft, hebben de betrokken lidstaten geringere hoeveelheden verstrekt dan waarop in de begroting 2013 was gerekend. De onderbesteding bedroeg daardoor rond de 10,8 miljoen EUR.

4.1.6. Rundvlees

De uitgaven voor deze sector bedroegen 6,5 miljoen EUR aan uitvoerrestituties voor rundvlees en levende dieren, terwijl daarvoor in de begroting 2013 een bedrag van 7,1 miljoen EUR was opgenomen. De uitgaven zijn dus rond de 0,6 miljoen EUR lager uitgevallen dan begroot.

4.2. Hoofdstuk 05 03: Rechtstreekse steun

De goedgekeurde kredieten voor dit hoofdstuk van de begroting 2013 bedroegen 40 931,9 miljoen EUR, terwijl de betalingen zo'n 41 658,3 miljoen EUR bedroegen. Een deel van de bedrijfstoeslagregeling zou al worden gefinancierd met bestemmingsontvangsten. Daardoor lijkt er sprake van een overbesteding. Het gat is deels met deze bestemmingsontvangsten en deels met overschrijvingen van goedgekeurde kredieten uit andere begrotingsonderdelen gedekt.

4.3. Hoofdstuk 05 07: Audit van de landbouwuitgaven

4.3.1. Artikel 05 07 01: Controle van de landbouwuitgaven

Dit artikel omvat de maatregelen die ter versterking van de controles ter plaatse en ter verbetering van de verificatiesystemen zijn genomen om het risico van fraude en onregelmatigheden ten nadele van de Uniebegroting te beperken. Het omvat ook de bedragen die aan de ELGF-begroting zijn gecrediteerd in verband met correcties die voortvloeien uit de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen en uit de verlaging en schorsing van voorschotten.

De Europese Unie heeft bepaalde controlemaatregelen rechtstreeks gefinancierd. Daarbij ging het voornamelijk om de aankoop van satellietbeelden in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Het gehele bedrag van 6,8 miljoen EUR dat in de begroting 2013 was opgenomen voor monitoring en preventieve maatregelen (rechtstreekse betalingen), is vastgelegd.

Wat de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen van de voorgaande jaren betreft, was gerekend op negatieve correcties. Per saldo heeft de Commissie echter ten gunste van de lidstaten gecorrigeerd, en wel voor een bedrag van rond de 3,4 miljoen EUR. Dit bedrag is inclusief de negatieve correcties die de Commissie aan de lidstaten heeft opgelegd in de vorm van sancties vanwege de niet naleving van betalingstermijnen. In de begroting 2013 was voor de correcties in het kader van de goedkeuring van de rekeningen een negatief bedrag van 200 miljoen EUR opgenomen. De Commissie heeft deze rekening afgesloten door overschrijving van een bedrag van 203,6 miljoen EUR aan goedgekeurde kredieten uit andere begrotingsonderdelen.

Wat de conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen van de voorgaande jaren betreft, heeft de begrotingsautoriteit in de desbetreffende rubriek 108,3 miljoen EUR toegekend voor positieve correcties. Het bedrag aan positieve correcties (correcties ten gunste van de lidstaten) waartoe de Commissie in 2013 heeft besloten, is echter uitgekomen op circa 109,1 miljoen EUR. Deze overbesteding met 0,8 miljoen EUR is gefinancierd met een overschrijving uit andere begrotingsrubrieken.

5. BESTEDING VAN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

5.1. Bestemmingsontvangsten voor het ELGF

De daadwerkelijk van 2012 naar 2013 overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen inclusief het saldo van het Fonds voor de herstructurering van de suikerindustrie 1 245,6 miljoen EUR en zijn volledig gebruikt voor de financiering van uitgaven in het begrotingsjaar 2013, zulks overeenkomstig artikel 14 van het Financieel Reglement. Zoals in bijlage 4-II is weergegeven, is van dit bedrag 143,5 miljoen EUR naar de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit gegaan en 1 102,2 miljoen EUR naar de bedrijfstoeslagregeling.

In bijlage 4-I is te zien dat in 2013 een bedrag van 829 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten is geïnd in het kader van:

– de correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuringsprocedure ten bedrage van circa 593,6 miljoen EUR;

– de ontvangsten in het kader van onregelmatigheden ten bedrage van circa 155,1 miljoen EUR;

– de inning van de melkheffing ten bedrage van circa 80,2 miljoen EUR.

Van de in 2013 geïnde bestemmingsontvangsten is een deel (118,7 miljoen EUR) in de loop van het jaar gebruikt voor de dekking van uitgaven voor de actiefondsen van de producentenorganisaties in de sector groenten en fruit.

De rest van de in 2013 geïnde bestemmingsontvangsten (710,2 miljoen EUR) is ambtshalve overgedragen naar de begroting 2014 om begrotingsuitgaven van dat jaar te financieren.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 4-I en 4-II.

6. UITSPLITSING NAAR SOORT UITGAVE

De ELGF-uitgaven bedroegen in totaal 45 302,1 miljoen EUR. Hieronder volgt een onderverdeling van dat bedrag in de voornaamste categorieën, samen met het percentage dat die categorie vertegenwoordigt in de totale ELGF-uitgaven voor 2013.

Opslag

De uitgaven voor de opslag bedroegen 25,1 miljoen EUR, ofwel 0,06 % van de totale uitgaven. Dit bedrag is voornamelijk gebruikt voor de particuliere opslag van boter en olijfolie.

Uitvoerrestituties

De uitgaven aan uitvoerrestituties bedroegen 62,4 miljoen EUR, ofwel 0,1 % van de totale uitgaven, en betroffen vooral rundvlees, pluimvee, varkensvlees en niet in bijlage I genoemde producten.

Overige marktmaatregelen

De uitgaven voor overige marktmaatregelen (andere dan opslag of uitvoerrestituties) bedroegen 3 217,2 miljoen EUR, ofwel 7,1 % van de totale uitgaven over het jaar. Deze categorie omvat voornamelijk uitgaven voor voedselprogramma's, olijfolie, groenten en fruit, wijn, vezelgewassen, POSEI en hop, melk en zuivelproducten, rundvlees, varkensvlees en de bijenhouderij. Daaronder vallen ook andere kleine bedragen en de correcties die voortvloeien uit de goedkeuring van de rekeningen.

Rechtstreekse betalingen

De uitgaven aan rechtstreekse betalingen bedroegen 41 658,3 miljoen EUR, ofwel 92 % van de totale uitgaven.

Rechtstreeks beheer

Hierbij gaat het om uitgaven ten bedrage van 340,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten (0,8 % van de totale uitgaven) die de Commissie rechtstreeks heeft gedaan en die vooral betrekking hadden op veterinaire en fytosanitaire maatregelen en op landbouwbedrijfsboekhoudingen, enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en voorlichting over het GLB.

Plattelandsontwikkeling in het kader van het vroegere EOGFL, afdeling Garantie

Voor deze programma's kunnen geen vastleggingen meer worden gedaan. De lidstaten zijn deze programma's aan het afronden en vorderen ten onrechte betaalde bedragen terug. Het netto eindbedrag dat in het kader van dit artikel is geïnd, was rond de 1 miljoen EUR.

De ontwikkeling van deze indeling naar uitgavencategorie voor de periode 2007-2013 is weergegeven in bijlage 6.

[1] Zie bijlage 1 voor een overzicht.

[2] Deze bedragen worden niet opgenomen in de inkomstenposten van de begroting (artikel 670 voor de bestemmingsontvangsten voor het ELGF), maar worden vermeld in de toelichting bij het betrokken artikel.

[3] p.m.: pro memorie.

[4] PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.

[5] Deze maandelijkse uitgavendeclaraties worden door de lidstaten toegezonden uiterlijk op de tiende van maand N+1.

[6] Deze meer gedetailleerde declaraties worden door de lidstaten maandelijks uiterlijk op de twintigste van maand N+1 toegezonden (met behulp van tabel 104).