Home

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over het gebruik dat in 2012 door de instellingen is gemaakt van de Verordeningen van de Raad nr. 495/77, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1945/2006 (over wachtdiensten), nr. 858/2004 (over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter), nr. 300/76, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1873/2006 (over continu- of ploegendienst)

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over het gebruik dat in 2012 door de instellingen is gemaakt van de Verordeningen van de Raad nr. 495/77, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1945/2006 (over wachtdiensten), nr. 858/2004 (over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter), nr. 300/76, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1873/2006 (over continu- of ploegendienst)

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over het gebruik dat in 2012 door de instellingen is gemaakt van de Verordeningen van de Raad nr. 495/77, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1945/2006 (over wachtdiensten), nr. 858/2004 (over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter), nr. 300/76, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1873/2006 (over continu- of ploegendienst) /* COM/2014/0571 final */


VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

over het gebruik dat in 2012 door de instellingen is gemaakt van de Verordeningen van de Raad nr. 495/77, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1945/2006 (over wachtdiensten), nr. 858/2004 (over werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter), nr. 300/76, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1873/2006 (over continu- of ploegendienst)

1. Inleiding

Overeenkomstig de verordeningen van de Raad over wachtdiensten (nr. 495/77) en werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter (nr. 858/2004) moet de Commissie jaarlijks verslag uitbrengen aan de Raad over het aantal ambtenaren en andere personeelsleden per categorie aan wie de in de betrokken verordeningen bedoelde toeslagen zijn toegekend en over het totaalbedrag van de uitgaven daarvoor.

Dit verslag is gebaseerd op de recentste cijfers voor een heel jaar die beschikbaar waren op het moment van de opstelling en heeft betrekking op 2012. Het verslag bestrijkt alle instellingen en biedt volledigheidshalve ook dezelfde informatie over het gebruik van continu- en ploegendiensten (Verordening nr. 300/76 van de Raad).

2. Toeslag voor wachtdiensten

De rechtsgrondslag voor deze toeslag wordt gevormd door de artikelen 55 en 56 ter van het Statuut en Verordening nr. 495/77 van de Raad van 8 maart 1977, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1945/2006 van de Raad van 11 december 2006.

De betaling van de toeslag is beperkt tot ambtenaren en andere functionarissen wier bezoldiging ten laste komt van onderzoekskredieten en die werkzaam zijn in:

– een instelling van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC); of

– een actie onder contract, of

wier bezoldiging ten laste komt van beleidskredieten en die werkzaam zijn in:

– de bediening van of het toezicht op technische installaties,

– een beveiligingsdienst,

– een ICT-dienst,

– een afdeling die het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid/Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/EVDB) of regelingen voor coördinatie in nood- en crisissituaties ondersteunt; of

– een mechanisme dat is opgezet om de lidstaten 24 uur per dag en 7 dagen per week bij te staan (“EM 24/7”) bij de coördinatie in nood- of crisissituaties, of ten behoeve van diensten die met zekerheid taken moeten verrichten voor het garanderen van een mechanisme voor bijstand aan de lidstaten.

De toeslag voor wachtdiensten wordt in punten uitgedrukt. Het aantal punten per uur werkelijk verrichte wachtdienst is als volgt bepaald:

– wachtdienst thuis op een werkdag: 2,15 punten;

– wachtdienst thuis in het weekend of op feestdagen: 4,3 punten;

– wachtdienst op het werk op een werkdag: 11 punten;

– wachtdienst op het werk in het weekend of op feestdagen 22 punten.

Elk punt stemt overeen met 0,032% van het basissalaris van een ambtenaar in rang 1, salaristrap 1 (= 0,85 euro in 2012, van kracht sinds 1.7.2010).

2.1. Aantal begunstigden per soort wachtdienst:

Instelling || Thuis || Thuis en op het werk || Op het werk || Totaal ||

Commissie || 327 || 55 || 39 || 421 ||

- waarvan JRC: || 203 || 10 || 28 || 241 ||

Raad || 54 || 0 || 0 || 54 ||

Parlement || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Rekenkamer || 8 || 0 || 0 || 8 ||

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Comité van de Regio’s || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0 ||

EDEO || 27 || 0 || 0 || 27 ||

Totaal || 416 || 55 || 39 || 510 ||

2.2. Aantal begunstigden (ambtenaren/tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten):

Instelling || AD || AST || AC || Totaal

FG I || FG II || FG III || FG IV

Commissie || 145 || 238 || 27 || 2 || 9 || 0 || 421

- waarvan JRC: || 90 || 128 || 20 || 1 || 2 || 0 || 241

Raad || 9 || 43 || 2 || 0 || 0 || 0 || 54

Parlement || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Rekenkamer || 0 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Comité van de Regio’s || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

EDEO || 11 || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || 27

Totaal || 165 || 297 || 37 || 2 || 9 || 0 || 510

2.3. Aantal begunstigden per werkgebied:

Instelling || JRC || Acties onder contract || Technische installaties || Veiligheid || ICT || GBVB/EVDB || EM 24/7 || Totaal

Commissie || 241 || 0 || 33 || 31 || 60 || 0 || 56 || 421

- waarvan JRC: || 241 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 241

Raad || 0 || 0 || 26 || 17 || 0 || 11 || 0 || 54

Parlement || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Rekenkamer || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Comité van de Regio’s || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

EDEO || 0 || 0 || 0 || 3 || 12 || 9 || 3 || 27

Totaal || 241 || 0 || 59 || 59 || 72 || 20 || 59 || 510

3. Toeslag voor werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter

De rechtsgrondslag voor deze toeslag wordt gevormd door artikel 56 quater van het Statuut en Verordening nr. 858/2004 van de Raad van 29 april 2004, die in de plaats is gekomen van Verordening nr. 1799/72 van de Raad. De toeslag voor werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter wordt uitgedrukt in punten per daadwerkelijk gewerkt uur, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de bijzondere werkomstandigheden volgens de criteria "persoonlijke bescherming, "werkomgeving en "aard van de werkzaamheden". Het aantal punten varieert van 2 (bijvoorbeeld voor werk in ruimten met geluid van gemiddeld meer dan 85 decibel) tot maximaal 50 (bijvoorbeeld voor het dragen van brandwerende kleding van het type autonome duikerpakken). Elk punt stemt overeen met 0,032% van het basissalaris van een ambtenaar in rang 1, salaristrap 1 (= 0,85 euro in 2012, van kracht sinds 1.7.2010).

3.1. Aantal begunstigden (ambtenaren/tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten):

Instelling || AD || AST || Arbeidscontractanten || Totaal

FG I || FG II || FG III || FG IV

Commissie || 34 || 184 || 30 || 0 || 1 || 1 || 250

- waarvan JRC: || 34 || 175 || 21 || 0 || 1 || 1 || 232

Raad || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Parlement || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Rekenkamer || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Comité van de Regio’s || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

EDEO || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Totaal || 34 || 184 || 30 || 0 || 1 || 1 || 250

4. Toeslag voor continu- of ploegendienst

De rechtsgrondslag voor deze toeslag wordt gevormd door artikel 56 bis van het Statuut en Verordening nr. 300/76 van de Raad van 9 februari 1976, laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. 1873/2006 van de Raad van 11 december 2006.

De betaling van de toeslag is beperkt tot ambtenaren en andere functionarissen wier bezoldiging ten laste komt van onderzoekskredieten en die werkzaam zijn in:

– een instelling van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC); of

– een actie onder contract, of

wier bezoldiging ten laste komt van beleidskredieten en die werkzaam zijn in:

– een ICT-dienst,

– een beveiligingsdienst,

– een telefooncentrale of informatiedienst of aan een ontvangstbalie,

– een afdeling die het GBVB/EVDB of regelingen voor coördinatie in nood- en crisissituaties ondersteunt;

– een dienst die steun verleent bij de coördinatie in nood- of crisissituaties, of

– de bediening van of het toezicht op technische installaties.

Er is voorzien in vier verschillende tarieven voor de maandelijkse toeslag (cijfers voor het jaar 2012, van kracht sinds 1.7.2010):

– tarief 1: werk in een dienst met twee ploegen, weekenddienst en feestdagen: niet inbegrepen: 382,17 euro;

– tarief 2: werk in een dienst met twee ploegen, nachtdienst, weekenddienst en dienst op feestdagen inbegrepen: 576,84 EUR.

– tarief 3: 24 uur/dag, weekenddienst en feestdagen: niet inbegrepen: 630,69 euro;

– tarief 4: 24 uur/dag, 7 dagen/week: 859,84 euro.

In onderstaande tabel wordt voor 2012 het aantal toeslagen per instelling vermeld.

4.1. Aantal begunstigden per tarief:

Instelling || Tarief 1 || Tarief 2 || Tarief 3 || Tarief 4 || Totaal

€ 382,17 || € 576,84 || € 630,69 || € 859,84

Commissie || 7 || 25 || 8 || 61 || 101

- waarvan JRC: || 0 || 25 || 8 || 21 || 54

Raad || 40 || 0 || 0 || 26 || 66

Parlement || 28 || 0 || 30 || 6 || 64

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Rekenkamer || 2 || 0 || 0 || 8 || 10

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Comité van de Regio's || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

EDEO || 27 || 0 || 0 || 17 || 41

Totaal || 104 || 25 || 38 || 118 || 282

4.2. Aantal begunstigden (ambtenaren/tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten):

Instelling || AD || AST || AC || Totaal

FG I || FG II || FG III || FG IV

Commissie || 8 || 75 || 16 || 0 || 2 || 0 || 101

- waarvan JRC: || 8 || 39 || 6 || 0 || 1 || 0 || 54

Raad || 0 || 66 || 0 || 0 || 0 || 0 || 66

Parlement || 0 || 36 || 0 || 28 || 0 || 0 || 64

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Rekenkamer || 0 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 10

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Comité van de Regio's || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

EDEO || 0 || 39 || 0 || 2 || 0 || 0 || 41

Totaal || 8 || 216 || 26 || 30 || 2 || 0 || 282

4.3. Aantal begunstigden per werkgebied:

Instelling || JRC || Coörd. crisis/ nood || ICT || Veiligheid || Telefoon/ ontvangst || GBVB/ EVDB || Technische installaties || Acties onder contract || Totaal

Commissie || 54 || 0 || 3 || 40 || 0 || 0 || 4 || 0 || 101

- waarvan JRC: || 54 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 54

Raad || 0 || 0 || 0 || 63 || 0 || 3 || 0 || 0 || 66

Parlement || 0 || 0 || 0 || 58 || 0 || 0 || 6 || 0 || 64

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Rekenkamer || 0 || 0 || 0 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 10

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Comité van de Regio’s || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

EDEO || 0 || 0 || 16 || 16 || 0 || 9 || 0 || 0 || 41

Totaal || 54 || 0 || 19 || 185 || 2 || 12 || 10 || 0 || 282

5. Betrokken diensten en motivering

Het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de EDEO (die een groot deel van ex-DG RELEX van de Commissie heeft overgenomen) en de Rekenkamer doen sinds enige tijd een beroep op toeslagen ter betaling van werkzaamheden met een specifiek karakter, als voornoemd. Tot op heden maakt alleen de Commissie gebruik van de toeslag voor werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter, voor het JRC en het Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel (OIB).

5.1. Motivering voor wachtdiensten

Commissie: Onderzoekscentrum (JRC) In 2012 betaalde de Commissie toeslagen voor wachtdiensten aan 421 personeelsleden, van wie ongeveer 57 % (241) in een van de onderzoekscentra werkzaam is.

De redenen voor een beroep op wachtdiensten houden, net als de voorbije jaren, over het algemeen verband met veiligheid en bescherming (brandweerdienst, radiologische bescherming, stralingsbewaking, enz.). Bij het JRC worden de wachtdiensten in de meeste gevallen thuis verricht, met uitzondering van Ispra en Karlsruhe, waar de wachtdiensten op het werk, of thuis en op het werk worden verricht, naargelang de specifieke aard van de taken.

Overige In de andere DG's van de Commissie houden de wachtdiensten doorgaans verband met beveiliging, technische installaties en ICT, en met bijstand aan de lidstaten.

Raad: In 2012 betaalde de Raad toeslagen voor wachtdiensten thuis aan 54 personeelsleden. De betrokken werkgebieden blijven de bediening van en het toezicht op technische installaties, beveiligingsdiensten, en ondersteuning van het GBVB/EVDB. De wachtdiensten werden uitsluitend thuis verricht.

Rekenkamer: In 2012 betaalde de Rekenkamer toeslagen voor wachtdiensten thuis aan 8 personeelsleden. In 2012 werden er geen toeslagen meer betaald voor ICT-diensten.

EDEO: In 2012 betaalde de EDEO toeslagen voor wachtdiensten thuis aan 27 personeelsleden voor de volgende werkgebieden: bijstand aan de lidstaten 24 uur/dag en 7 dagen/week (EM 24/7), beveiligingsdiensten, ondersteuning van het GBVB/EVDB en ITC-diensten.

5.2. Motivering voor de toeslag voor werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter

Commissie: De Commissie is de enige instelling die in 2012 van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Eerder maakte alleen het JRC ervan gebruik, maar in 2008 heeft ook het OIB deze mogelijkheid ingevoerd voor één van zijn afdelingen (reproductiedienst).

De drie in de verordening genoemde criteria voor werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter waarvoor de toeslag kan worden toegekend, waren van toepassing, namelijk:

a) persoonlijke bescherming (bijvoorbeeld het dragen van ongemakkelijke speciale beschermende kleding);

b) werkomgeving (bijvoorbeeld geluidsoverlast, gevaarlijke plaatsen); en

c) aard van de werkzaamheden (bijvoorbeeld het hanteren van bijtende stoffen).

In 2012 was het totale aantal uren dat in deze omstandigheden werd verricht, als volgt verdeeld:

71.603,12 uren vallende onder het criterium persoonlijke bescherming,

127.587,18 uren vallende onder het criterium bijzondere werkomstandigheden,

17.284,91 uren vallende onder het criterium aard van de werkzaamheden.

5.3. Motivering voor continu- of ploegendienst

Commissie: Binnen de Commissie heeft het JRC, hoofdzakelijk om technische redenen, het meest behoefte aan deze vorm van organisatie van de arbeid (54 personeelsleden op een totaal van 2.135 in 2012).

In 2012 werkten er in de andere DG’s (beleidsbegroting) 47 personen in ploegendienst in de volgende diensten:

– Veiligheid en preventie: 40

– Technische installaties: 4

– Informatie- en communicatietechnologie (ICT): 3

Alle vier tarieven (soorten toeslagen) worden in de Commissie toegepast, voornamelijk de tarieven 2 en 4, waarbij het laatste (continudienst) vooral voor beveiligingsdiensten wordt toegepast.

Raad: Het aantal toeslagen voor ploegendienst in de Raad bedroeg in 2012 66. Van deze toeslag wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt op het gebied beveiliging en preventie (63 personeelsleden) en op het gebied GBVB/EVDB (3 personeelsleden). De soorten continu- of ploegendienst zijn ofwel werk in een dienst met twee ploegen (tarief 1) ofwel een ononderbroken dienst van 24 uur/dag (tarief 4).

Europees Parlement: Sedert 2008 maakt het Europees Parlement gebruik van continu- of ploegendienst. Het aantal toeslagen voor continu- of ploegendienst in het Europees Parlement bedroeg in 2012 64. Deze toeslag wordt momenteel alleen nog gebruikt voor het werkgebied beveiliging en niet meer voor de telefooncentrale/ontvangstbalie. De soorten continu- of ploegendienst zijn ofwel werk in een dienst met twee ploegen (tarief 1), ofwel een dienst van 24 uur/dag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen (tarief 3), ofwel een ononderbroken dienst van 24 uur/dag (tarief 4).

Rekenkamer: Sinds 2011 maakt de Rekenkamer gebruik van een continu- of ploegendienst voor de werkgebieden veiligheid en telefooncentrale/ontvangstbalie. De soorten continu- of ploegendienst zijn ofwel werk in een dienst met twee ploegen (tarief 1) ofwel een ononderbroken dienst van 24 uur/dag (tarief 4).

EDEO: In 2012 betaalde de EDEO 41 toeslagen voor de werkgebieden ICT, veiligheid, GBVB/EVDB (overgenomen van de Raad) en voor steun voor coördinatie in nood- of crisissituaties.

6. Begrotingsuitgaven per instelling en per toeslag (in euro)

Instelling || Continu- of ploegendienst || Wachtdiensten || Werkzaamheden met een bezwaarlijk karakter || Totaal

Commissie || 790.448,88 || 1.443.239,13 || 639.547,60 || 2.873.235,61

- waarvan JRC: || 278.020,18 || 634.603,24 || 614.489,77 || 1.527.113,19

Raad || 438.886,98 || 157.618,11 || 0 || 596.505,09

Parlement || 201.686,96 || 0 || 0 || 201.686,96

Hof van Justitie || 0 || 0 || 0 || 0

Rekenkamer || 91.716,72 || 22.614,40 || 0 || 114.331,12

Europees Economisch en Sociaal Comité || 0 || 0 || 0 || 0

Comité van de Regio's || 0 || 0 || 0 || 0

Europese toezichthouder voor gegevensbescherming || 0 || 0 || 0 || 0

Ombudsman || 0 || 0 || 0 || 0

EDEO || 235.814,00 || 63.271,46 || 0 || 299.085,46

Totaal || 1.758.553,54 || 1.686.743,10 || 639.547,60 || 4.084.844,24

De totale uitgaven voor alle drie toeslagen in alle Europese instellingen samen bedroegen in 2012 iets meer dan vier miljoen euro.