Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

TOELICHTING

Op 24 september 2012 heeft de Raad deCommissie gemachtigd onderhandelingen te openen met de Republiek Korea met hetoog op de sluiting van een aanvullend protocol bij de vrijhandelsovereenkomsttussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea,anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot deEuropese Unie ("het protocol").

Deze onderhandelingen zijn succesvol afgerondmet de parafering van het protocol op 8 november 2013.

De Commissie stelt voor dat deRaad twee besluiten vaststelt:

a)           over de ondertekening en devoorlopige toepassing van het protocol namens de Europese Unie en haarlidstaten; en

b)           over de sluiting van het protocolnamens de Europese Unie en haar lidstaten.

In de Akte van toetreding vanKroatië, en met name artikel 6, lid 2, tweede alinea, is bepaald datde Unie ook namens de lidstaten handelt.

Het aangehechte voorstelbetreft een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol. DeCommissie stelt voor dat de Raad:

- het protocol namens de Europese Unie en haarlidstaten sluit.

Een parallel besluit wordt voorgesteld over de ondertekening en devoorlopige toepassing van het protocol namens de Europese Unie en haarlidstaten.

2014/0019 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting, namens de EuropeseUnie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij devrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds,en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding vanKroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking vande Europese Unie, en met name artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel167, lid 3, artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea,onder a), v),

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië, enmet name artikel 6, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de instemming van het EuropeesParlement[1],

Overwegende hetgeen volgt:

1)         Overeenkomstig Besluit nr.2013/.../EU van de Raad[2]is het aanvullende protocol bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de EuropeseUnie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, omrekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie("het protocol"), ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting vandit protocol.

2)         Het protocol dient te wordengoedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aanvullende protocol bij devrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds,en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding vande Republiek Kroatië tot de Europese Unie, wordt goedgekeurd namens de Unie ende lidstaten[3].

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd depersoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) namens de Europese Uniede akte van goedkeuring, bedoeld in artikel 9, lid 4, van het protocol,neer te leggen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarophet wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel,

                                                                       Voorde Raad

                                                                       Devoorzitter

[1]               PB C [.] van [.], blz. [.].

[2]               PB L [.] van [.], blz. [.].

[3]               De tekst van het protocol wordt bekendgemaakt samen methet besluit betreffende de ondertekening ervan.