Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de wijziging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de wijziging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de wijziging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels /* COM/2014/0611 final - 2014/0283 (NLE) */


TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Op 1 juni 2002 is de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (hierna "de Overeenkomst" genoemd) in werking getreden. Bijlage II bij deze Overeenkomst voorziet in de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Volgens artikel 18 van de Overeenkomst kan het Gemengd Comité EU-Zwitserland over het vrije verkeer van personen wijzigingen van bijlage II bij de Overeenkomst vaststellen. In artikel 2 van Besluit 2002/309/EG[1] is bepaald dat het standpunt dat de Unie inneemt ten aanzien van besluiten van het Gemengd Comité, wordt vastgesteld door de Raad, op voorstel van de Commissie.

Om een coherente en correcte toepassing van de EU-wetgeving te garanderen en administratieve en eventueel juridische problemen te vermijden, dient bijlage II bij de Overeenkomst betrekking te hebben op alle relevante EU-wetgeving en besluiten van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Bijlage II bij de Overeenkomst is daarom op 31 maart 2012 vervangen door Besluit nr. 1/2012 van het Gemengd Comité. Met dit besluit werd een gemoderniseerd systeem voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ingesteld, dat binnen de EU op 1 mei 2010 van kracht was geworden, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 883/2004 (gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 988/2009) tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 987/2009 en de besluiten en aanbevelingen van de Administratieve Commissie. Deze drie verordeningen waren ook van toepassing op Zwitserland.

Bijlage II bij de Overeenkomst moet nu worden aangepast aan de EU-wetgeving die sindsdien in werking is getreden, met name de wijzigingen die bij Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie van 9 december 2010[2], Verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012[3] en Verordening (EU) nr. 1224/2012 van 18 december 2012[4] zijn aangebracht in de Verordeningen (EG) nr. 883/2004[5] (EG) nr. 987/2009[6].

Tot dit doel heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad over het door de Unie in te nemen standpunt in het bij de Overeenkomst opgerichte Gemengd Comité. Overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van 27 februari 2014 in zaak C-656/11 inzake de rechtsgrondslag voor besluiten is dit voorstel voor een besluit van de Raad gebaseerd op artikel 48 betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), in combinatie met artikel 218, lid 9. In dit voorstel is rekening gehouden met het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité waarover op 14 maart 2013 op dienstniveau overeenstemming is bereikt met de Zwitserse autoriteiten. Het ondersteunt de coherente toepassing van de EU-wetgeving inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels tussen de EU en Zwitserland.

Bijlage II bij de Overeenkomst moet ook worden gewijzigd om rekening te houden met de Zwitserse federale wet inzake aanvullende uitkeringen van 6 oktober 2006, die in de plaats kwam van de wet van 19 maart 1965. De nieuwe wet was noodzakelijk vanwege de algemene herverdeling van taken tussen de federale overheid en de kantons en de financiering daarvan. De uitkeringen zelf en de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen zijn niet veranderd. De kenmerken en doelstellingen van de uitkeringen blijven exact dezelfde.

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

De herziene versie van bijlage II bij dit voorstel is het resultaat van technische discussies met socialezekerheidsdeskundigen, meer bepaald van de Zwitserse socialezekerheidsadministratie en van de Europese Unie. Het bijwerken van bijlage II betekent een vereenvoudiging en modernisering van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels tussen Zwitserland en de lidstaten van de EU, meer bepaald door uitvoering van Verordening (EU) nr. 465/2012. Dit zal een positief effect hebben in vergelijking met de bestaande wetgeving en zal de administratieve procedures verbeteren voor alle gebruikers van de verordeningen: nationale socialezekerheidsorganen, werkgevers, met name kleine en middelgrote ondernemingen, en individuele burgers.

3. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de EU.

2014/0283 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de wijziging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 48, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat[7], en met name artikel 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (hierna: "de Overeenkomst" genoemd) is op 1 juni 2002 in werking getreden.

(2) Artikel 18 van de Overeenkomst voorziet in de mogelijkheid dat het Gemengd Comité per besluit wijzigingen kan goedkeuren van de Overeenkomst, onder meer van bijlage II bij de Overeenkomst, betreffende de coördinatie van socialezekerheidsregelingen.

(3) Ten einde coherente toepassing van de EU-wetgeving te garanderen en administratieve en eventueel ook juridische problemen te vermijden, dient bijlage II bij de Overeenkomst te worden gewijzigd, om de nieuwe wetgeving van de Unie, waarnaar in de Overeenkomst thans niet wordt verwezen, erin op te nemen.

(4) Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité moet derhalve worden gebaseerd op het ontwerpbesluit dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij artikel 14 van de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité in de bijlage.

Kleine wijzigingen van het ontwerpbesluit kunnen zonder nader besluit van de Raad worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de Unie in het Gemengd Comité.

Artikel 2

Het besluit van het Gemengd Comité wordt na vaststelling in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op [...].

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

[1] Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake Wetenschappelijke en Technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat.

[2] PB L 338 van 22.12.2010, blz. 35.

[3] PB L 149 van 8.6.2012, blz. 4.

[4] PB L 349 van 19.12.2012, blz. 45.

[5] Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB L 200 van 7.6.2004, blz. 1).

[6] Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 30.10.2009, blz.1).

[7] PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1.

BIJLAGE Ontwerp Besluit nr. 1/2014 van het Gemengd Comité ingesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen van 21 juni 1999 tot wijziging van bijlage II bij die overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

HET GEMENGD COMITÉ,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen[1] (hierna "de overeenkomst" genoemd), en met name de artikelen 14 en 18,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De overeenkomst werd ondertekend op 21 juni 1999 en is op 1 juni 2002 in werking getreden.

(2) Bijlage II bij de overeenkomst, betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, werd vervangen bij Besluit nr. 1/2012 van het Gemengd Comité van 31 maart 2012[2].

(3) Bijlage II bij de overeenkomst moet worden geactualiseerd in verband met de nieuwe wetgeving van de Europese Unie die sindsdien in werking is getreden, met name wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad[3] en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad[4] als gevolg van Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie[5], Verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad[6] en Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie[7].

(4) Er moet rekening worden gehouden met de besluiten en aanbevelingen van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 na de inwerkingtreding van Besluit nr. 1/2012 van het Gemengd Comité.

(5) Bijlage II bij de overeenkomst moet worden aangepast overeenkomstig de wijzigingen in de desbetreffende rechtshandelingen van de Europese Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij de overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is opgesteld in de volgende talen: Bulgaars, Kroaats, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans en Zweeds, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die van de datum waarop het wordt vastgesteld door het Gemengd Comité.

Gedaan te Brussel,

Voor het Gemengd Comité

De voorzitter De secretarissen

BIJLAGE

Bijlage II bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen wordt als volgt gewijzigd:

(1) In punt 1 van Deel A: Rechtshandelingen waarnaar wordt verwezen wordt "gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 988/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en tot vaststelling van de inhoud van de bijbehorende bijlagen"[8] vervangen door:

"gewijzigd bij:

· Verordening (EG) nr. 988/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van de bijbehorende bijlagen[9];

· Verordening (EU) nr. 1244/2010 van 9 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004[10];

· Verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004[11];

· Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie van 18 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004[12]."

(2) In punt 1 van Deel A: Rechtshandelingen waarnaar wordt verwezen wordt onder "Voor de toepassing van deze overeenkomst, wordt Verordening (EG) nr. 883/2004 als volgt gewijzigd:", onder h), punt 1, "Federale wet inzake aanvullende uitkeringen van 19 maart 1965" vervangen door:

"Federale wet inzake aanvullende uitkeringen van 6 oktober 2006".

(3) In punt 2 van Deel A: Rechtshandelingen waarnaar wordt verwezen wordt na "Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels[13]" het volgende ingevoegd:

"gewijzigd bij

· Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie van 9 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004[14];

· Verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004[15];

· Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie van 18 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004[16]."

(4) In punt 2 van Deel A: Rechtshandelingen waarnaar wordt verwezen wordt onder "Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt Verordening (EG) nr. 987/2009 als volgt gewijzigd:" het volgende geschrapt:

"Regeling tussen Zwitserland en Italië van 20 december 2005 tot vaststelling van de bijzondere procedures voor de terugbetaling van verstrekkingen van de ziekteverzekering".

(5) In Deel B: Rechtshandelingen waarvan de overeenkomstsluitende partijen goede nota nemen wordt na punt 21 het volgende toegevoegd:

"(22) Besluit nr. E2 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van 3 maart 2010 betreffende het instellen van een procedure voor het beheren van wijzigingen die van toepassing is op de gegevens van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad gedefinieerde organen, welke zijn opgenomen in het elektronische repertorium dat deel uitmaakt van EESSI[17],

(23) Besluit nr. E3 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van 19 oktober 2011 betreffende de overgangstermijn zoals bepaald in artikel 95 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad[18],

(24) Besluit nr. H6 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van 16 december 2010 betreffende de toepassing van bepaalde beginselen inzake de samentelling van tijdvakken ingevolge artikel 6 van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels[19],

(25) Besluit nr. S8 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van 15 juni 2011 betreffende de verschaffing van prothesen, hulpmiddelen van grotere omvang en andere belangrijke verstrekkingen als bedoeld in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels[20],

(26) Besluit nr. U4 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van 13 december 2011 betreffende de vergoedingsprocedures ingevolge artikel 65, leden 6 en 7, van Verordening (EG) nr. 883/2004 en artikel 70 van Verordening (EG) nr. 987/2009[21].

(6) In Deel C: Deel B: Rechtshandelingen waarvan de overeenkomstsluitende partijen nota nemen wordt na punt 2 het volgende toegevoegd:

"(3) Aanbeveling nr. S1 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van 15 maart 2012 betreffende financiële aspecten van grensoverschrijdende orgaandonaties bij leven[22]."

[1] PB L 114 van 30.4.2002, blz. 6.

[2] PB L 103 van 13.4.2012, blz. 51.

[3] Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1), gerectificeerd in PB L 200 van 7.6.2004, blz. 1.

[4] Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1).

[5] Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie van 9 december 2010 (PB L 338 van 22.12.2010, blz. 35).

[6] Verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 (PB L 149 van 8.6.2012, blz. 4).

[7] Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie van 18 december 2012 (PB L 349 van 19.12.2012, blz. 45).

[8] PB L 284 van 30.10.2009, blz. 43.

[9] PB L 284 van 30.10.2009, blz. 43.

[10] PB L 338 van 22.12.2010, blz. 35.

[11] PB L 149 van 8.6.2012, blz. 4.

[12] PB L 349 van 19.12.2012, blz. 45.

[13] PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.

[14] PB L 338 van 22.12.2010, blz. 35.

[15] PB L 149 van 8.6.2012, blz. 4.

[16] PB L 349 van 19.12.2012, blz. 45.

[17] PB C 187 van 10.7.2010, blz. 5. [Elektronische uitwisseling van gegevens betreffende de sociale zekerheid]

[18] PB C 12 van 14.1.2012, blz. 6.

[19] PB C 45 van 12.2.2011, blz. 5.

[20] PB C 262 van 6.9.2011, blz. 6.

[21] PB C 57 van 25.2.2012, blz. 4.

[22] PB C 240 van 10.8.2012, blz. 3.