Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over het nieuwe ontwerpreglement inzake motorvoertuigen op waterstof en brandstofcellen

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over het nieuwe ontwerpreglement inzake motorvoertuigen op waterstof en brandstofcellen

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over het nieuwe ontwerpreglement inzake motorvoertuigen op waterstof en brandstofcellen /* COM/2014/0678 final - 2014/0313 (NLE) */


TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

· Motivering en doel van het voorstel

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) ontwikkelt op internationaal niveau geharmoniseerde voorschriften om technische belemmeringen voor de handel in motorvoertuigen en daarvoor gebruikte systemen tussen de partijen bij de Herziene Overeenkomst van 1958[1] op te heffen en ervoor te zorgen dat die voertuigen en systemen een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming bieden.

Onlangs heeft de VN/ECE de laatste hand gelegd aan een ontwerpreglement betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen daarvan met betrekking tot de veiligheidsprestaties van motorvoertuigen op waterstof[2]. Dit ontwerpreglement heeft tot doel een hoog niveau van veiligheid vast te stellen voor opslagsystemen voor samengeperste waterstof, brandstofsystemen voor motorvoertuigen en de specifieke onderdelen daarvan. De vastgestelde bepalingen van Mondiaal Technisch Reglement nr. 13 inzake de veiligheid van waterstofsystemen, zoals goedgekeurd bij Besluit nr. 10157/13 van de Raad[3], zijn doeltreffend omgezet in het nieuwe ontwerpreglement van de VN/ECE.

Dit voorstel is bedoeld om het standpunt van de Unie over het ontwerpreglement van de VN/ECE inzake de veiligheid van waterstofsystemen te bepalen en zo de Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, in staat te stellen vóór dit ontwerpreglement te stemmen.

Op EU-niveau is in punt 62 van deel I van bijlage IV bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad[4] voorzien in de toepassing van Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad[5] wat de veiligheid van waterstofsystemen betreft. In een later stadium zullen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het ontwerpreglement van de VN/ECE inzake de veiligheid van waterstofsystemen binnen de Europese Unie bij de typegoedkeuring van motorvoertuigen met waterstofaandrijving als gelijkwaardig aan de huidige EU-wetgeving kan worden toegepast.

· Algemene context

In Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad zijn gedetailleerde voorschriften vastgelegd voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en onderdelen daarvan. Nu wordt voorgesteld dat de Unie vóór het desbetreffende nieuwe ontwerpreglement van de VN/ECE inzake de veiligheid van waterstofsystemen stemt, zodat er gemeenschappelijke, geharmoniseerde voorschriften op internationaal niveau komen, wat de internationale handel zal bevorderen. Hierdoor zullen Europese voertuigfabrikanten en toeleveranciers maar één reeks voorschriften hoeven volgen, die wereldwijd is erkend (d.w.z. in de respectieve grondgebieden van de partijen bij de Herziene Overeenkomst van 1958), ter bevordering van de wereldwijde toepassing van deze milieuvriendelijke technologie, door het verminderen van de lasten voor de bedrijfstak ten gevolge van dubbele tests en certificering volgens uiteenlopende nationale of regionale wetgeving met betrekking tot voertuigen op waterstof.

· Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof.

Verordening (EU) nr. 406/2010 van de Commissie van 26 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof[6].

· Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie

Het voorstel is in overeenstemming met de doelstellingen van de kaderrichtlijn betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, alsmede met de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 79/2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof. Het voorstel is derhalve in overeenstemming met de doelstelling van de EU om een hoog niveau van verkeersveiligheid te waarborgen wat motorvoertuigen betreft.

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

· Raadpleging van belanghebbende partijen

Bij de opstelling van het voorstel heeft de Europese Commissie de belanghebbenden geraadpleegd. Er heeft een algemene raadpleging plaatsgevonden via de informele VN/ECE-werkgroep voor de veiligheid van waterstofsystemen in het kader van de werkgroep voor passieve veiligheid; er is ook informatie verspreid en daarna zijn er tijdens de voorbereiding van het mondiale technische reglement inzake de veiligheid van waterstofsystemen en het daaropvolgende nieuwe ontwerpreglement van de VN/ECE op basis van het mondiale technische reglement in het Technisch Comité – motorvoertuigen besprekingen gevoerd. · Effectbeoordeling De Europese Commissie heeft een effectbeoordeling voor Verordening (EG) nr. 79/2009 laten uitvoeren, die ook betrekking heeft op de veiligheid van waterstofsystemen. De bepalingen in het voorstel van de VN/ECE zijn complementair, maar zij zijn ook onderzocht in het kader van het onderzoek van de Europese Commissie getiteld "Hydrogen-Powered Vehicles: A Comparison of the European Legislation and the Draft UNECE Global Technical Regulation" ("Voertuigen op waterstof: een vergelijking van de Europese wetgeving en het ontwerp van een mondiaal technisch reglement van de VN/ECE") (Specifiek contract SI2.575155) in het kader van meervoudige raamcontracten voor het verlenen van adviesdiensten in de automobielsector (ENTR/2009/030).

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

· Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en)

Dit voorstel bepaalt het standpunt van de Unie voor de stemming over het nieuwe ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen daarvan met betrekking tot de veiligheidsprestaties van motorvoertuigen op waterstof.

· Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor dit voorstel is artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

· Subsidiariteitsbeginsel

De voorschriften voor de veiligheid van waterstofsystemen in motorvoertuigen zijn al geharmoniseerd op EU-niveau. De nieuwe bepalingen zijn complementair van aard. Het is alleen op het niveau van de Unie mogelijk om vóór internationale instrumenten zoals de ontwerpreglementen van de VN/ECE te stemmen en die instrumenten in het systeem van de Unie voor de typegoedkeuring van in motorvoertuigen gebruikte systemen op te nemen. Zo wordt niet alleen een versnippering van de interne markt voorkomen, maar worden in de hele Unie ook dezelfde veiligheidsnormen gewaarborgd. Het biedt ook schaalvoordelen: producten kunnen voor de hele Europese markt en zelfs voor de internationale markt worden gemaakt in plaats van voor elke lidstaat te worden aangepast om nationale typegoedkeuring te verkrijgen.

Het voorstel is derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

· Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel omdat het niet verder gaat dan nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken, namelijk een goede werking van de interne markt te waarborgen en tegelijkertijd een hoog niveau van openbare veiligheid en bescherming te bieden.

· Keuze van instrumenten

Artikel 218, lid 9, VWEU schrijft voor dat voor de bepaling van de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, een besluit van de Raad wordt gebruikt.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.

2014/0313 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het namens de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over het nieuwe ontwerpreglement inzake motorvoertuigen op waterstof en brandstofcellen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Unie is bij Besluit 97/836/EG van de Raad[7] toegetreden tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene Overeenkomst van 1958").

(2) De gestandaardiseerde voorschriften van het nieuwe ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen daarvan met betrekking tot de veiligheidsprestaties van motorvoertuigen op waterstof[8] zijn bedoeld om technische belemmeringen voor de handel in motorvoertuigen en onderdelen daarvan tussen de partijen bij de Herziene Overeenkomst van 1958 op te heffen en ervoor te zorgen dat die voertuigen en onderdelen een hoog veiligheids- en beschermingsniveau bieden.

(3) Het is wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Administratief Comité van de Herziene Overeenkomst van 1958 moet worden ingenomen over het aannemen van dat ontwerpreglement van de VN/ECE,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

In het Administratief Comité van de Herziene Overeenkomst van 1958 stemt de Europese Unie vóór het nieuwe ontwerpreglement van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen en onderdelen daarvan met betrekking tot de veiligheidsprestaties van motorvoertuigen op waterstof zoals vervat in document ECE TRANS/WP.29/2014/78.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

[1] Besluit van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene Overeenkomst van 1958") (PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78).

[2] VN/ECE-document ECE TRANS/WP.29/2014/78.

[3] Besluit nr. 10157/13 van de Raad van 11 juni 2013 betreffende het namens de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de aanpassing aan de technische vooruitgang van de VN-ECE Reglementen nrs. 13, 13H, 16, 29, 44, 53, 79, 94, 95, 96, 117 en 130, alsmede over de goedkeuring van een voorstel voor een VN-ECE mondiaal technisch reglement over waterstof- en brandstofcelvoertuigen en de aanpassing aan de technische vooruitgang van de VN-ECE Mondiale Technische Reglementen nrs. 2 en 12.

[4] Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).

[5] Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 35 van 4.2.2009, blz. 32).

[6] Verordening (EU) nr. 406/2010 van de Commissie van 26 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof (PB L 122 van 18.5.2010, blz. 1).

[7] Besluit van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene Overeenkomst van 1958") (PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78).

[8] VN/ECE-document ECE TRANS/WP.29/2014/78.