Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

16.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2014/C 12/01

Datum waarop het besluit is genomen

10.12.2013

Referentienummer staatssteun

SA.37481 (13/N)

Lidstaat

Zweden

Regio

Artikel 107, lid 3, onder c)

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Förlängning av den godkända statliga stödordningen N 152/07 (regional transportstödordning)

Rechtsgrondslag

Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag (Decree on amendments of the decree 2000:281 on regional transport aid).

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 224 432 000 SEK

Jaarbudget: 224 432 000 SEK

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

1.1.2014-30.6.2014

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Tillväxtverket (Swedish Agency for Economic and Regional Growth)

Box 4404

SE-102 61 Stockholm

SVERIGE

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm