Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt Voor de EER relevante tekst

23.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 20/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

2014/C 20/04

Datum waarop het besluit is genomen

12.12.2013

Referentienummer staatssteun

SA.37226 (13/N)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Wales

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Welsh Assembly Government Rescue and Restructuring Scheme for SMEs

Rechtsgrondslag

Sections 1(2), (3) & (7) of the Welsh Development Agency Act 1975 and Section 70 & 71 of the Government of Wales Act 2006

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Overige

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

0 %

Looptijd (periode)

9.1.2009-31.12.2017

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Finance Wales

Oakleigh House

Park Place

Cardiff

CF10 3DQ

UNITED KINGDOM

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm