Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

21.10.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 373/11


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

(2014/C 373/08)

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Datum en tijdstip van sluiting

13.9.2014

Duur

13.9.2014 - 31.12.2014

Lidstaat

België

Bestand of groep bestanden

NEP/8ABDE.

Soort

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Gebied

VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

51/TQ43