Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

22.11.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 420/8


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

2014/C 420/07

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Datum en tijdstip van sluiting

6.11.2014

Duur

6.11.2014 – 31.12.2014

Lidstaat

Spanje

Bestand of groep bestanden

BSF/56712-

Soort

Zwarte haarstaartvis (Aphanopus carbo)

Gebied

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

73/DSS