Home

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Tuchola N”

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Tuchola N”

18.7.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 232/6


Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Tuchola N”

2014/C 232/09

De aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de verlening van een vergunning voor een concessie voor de prospectie en/of exploratie van olie- en aardgasbronnen in het gebied „Tuchola N”, gelegen in de woiwodschappen (provincies) kujawsko-pomorskie, pomorskie en zachodniopomorskie.

Naam

Bloknr.

1992-systeem

X

[m]

Y

[m]

Tuchola N

Delen van blokken: 66, 67, 86, 87, 88, 108, 107, 128, 109, 129

683 970,0

355 934,0

683 319,7

378 508,3

660 689,4

410 177,5

624 049,8

463 163,2

615 522,0

457 159,0

633 748,0

431 135,0

626 638,5

427 454,6

626 690,9

424 108,4

632 462,8

424 201,0

636 543,4

426 512,3

653 317,4

403 302,6

650 177,7

400 894,4

654 932,9

400 994,8

655 083,2

39 117,9

666 983,8

394 386,9

667 194,7

385 440,8

675 337,0

385 619,0

675 804,0

369 243,0

674 937,0

368 579,0

671 991,1

368 495,8

679 751,1

355 587,9

De aanvragen moeten betrekking hebben op hetzelfde gebied.

De concessieaanvragen moeten uiterlijk om 12.00 uur Midden-Europese tijd (MET) toekomen op de zetel van het ministerie van Milieu, binnen een termijn van 100 dagen te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van publicatie van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aanvragen worden onderzocht aan de hand van de volgende criteria:

a)

voor de onderzoekswerkzaamheden voorgestelde technologie (gewicht: 50 %);

b)

technische en financiële capaciteiten van de kandidaat (gewicht: 40 %);

c)

bedrag van de voorgestelde vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw (gewicht: 10 %).

Het minimumbedrag van de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw in het gebied „Tuchola N” bedraagt,

1.

in het geval van de prospectie van olie- en aardgasbronnen:

voor een basisperiode van 3 jaar: 131 778,20 PLN per jaar;

voor het 4e en 5e jaar van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 158 133,85 PLN per jaar;

voor het 6e jaar en de daaropvolgende jaren van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 184 489,48 PLN per jaar;

2.

in het geval van de exploratie van olie- en aardgasbronnen:

voor een basisperiode van 3 jaar: 263 556,41 PLN per jaar;

voor het 4e en 5e jaar van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 316 267,70 PLN per jaar;

voor het 6e jaar en de daaropvolgende jaren van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 368 978,98 PLN per jaar;

3.

in het geval van de prospectie en exploratie van olie- en aardgasbronnen:

voor een basisperiode van 5 jaar: 263 556,41 PLN per jaar;

voor het 6e, 7e en 8e jaar van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 316 267,70 PLN per jaar;

voor het 9e jaar en de daaropvolgende jaren van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 368 978,98 PLN per jaar.

De openbare opening van de aanvragen vindt plaats op de zetel van het ministerie van Milieu, om 12.00 uur MET op de 14e werkdag na de einddatum voor de indiening van aanvragen. De procedure van evaluatie van de aanvragen wordt afgesloten binnen een termijn van zes maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van aanvragen. Deelnemers aan de procedure worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van de gunningsprocedure.

De aanvragen moeten in de Poolse taal worden ingediend.

De voor de verlening van concessies bevoegde instantie verleent aan de uitverkoren kandidaat een concessie voor de prospectie en/of exploratie van olie- en/of aardgasbronnen na een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bevoegde autoriteiten en sluit met bedoelde kandidaat een contract met betrekking tot de vaststelling van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw.

Om activiteiten met betrekking tot de prospectie en/of exploratie in verband met koolwaterstofbronnen op het Poolse grondgebied te kunnen uitvoeren, moet de desbetreffende onderneming zowel over een recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw als over een concessie beschikken.

Aanvragen moeten aan het ministerie van Milieu worden toegezonden op het volgende adres:

Ministerstwo Środowiska (Ministerie van Milieu)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Departement geologie en mijnbouwconcessies)

Ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLEN

Meer informatie is te vinden op of kan worden aangevraagd bij:

de website van het ministerie van Milieu:

www.mos.gov.pl

Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

Ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLEN

Tel. +48 225792449

Fax +48 225792460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Voor goedkeuring:

Sławomir M. BRODZIŃSKI

Nationaal hoofdgeoloog