Home

Mededeling van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van de Italiaanse Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

Mededeling van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van de Italiaanse Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

1.8.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 250/5


Mededeling van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van de Italiaanse Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

2014/C 250/04

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling deelt mee dat het van de onderneming Enel Longanesi Developments S.r.l. een aanvraag heeft ontvangen voor het verlenen van een vergunning voor de exploratie van koolwaterstoffen, doorgaans „507 B.R-.EN” genoemd, voor een gebied in de mariene Zone B (Adriatische Zee), afgebakend door de meridiaan- en breedtecirkelsegmenten waarvan de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten hieronder worden aangegeven:

Hoekpunt

Geografische coördinaten

Oosterlengte Greenwich

Noorderbreedte

a

14°18′

43°14′

b

14°35′

43°14′

c

14°35′

42°59′

d

14°14′

42°59′

e

14°14′

43°06′

f

14°16′

43°06′

g

14°16′

43°13′

h

14°18′

43°13′

De bovengenoemde coördinaten zijn vastgesteld volgens de zeekaart van de kust van Italië door het hydrografische instituut van de Italiaanse marine (Istituto Idrografico della Marina Militare) met een schaal van 1:250 000 — Blad nr. 923.

De binnen deze afbakening omschreven oppervlakte bedraagt 744,60 km2.

Overeenkomstig de hierboven genoemde richtlijn, artikel 4 van wetgevingsbesluit nr. 625 van 25 november 1996, het ministerieel besluit van 4 maart 2011 en het besluit van de directie van 22 maart 2011 publiceert het Ministerie van Economische Ontwikkeling een mededeling om het voor andere geïnteresseerden mogelijk te maken een concurrerende aanvraag voor een vergunning voor de exploratie van koolwaterstoffen in het gebied, afgebakend door bovenstaande coördinaten, in te dienen.

De voor de afgifte van de exploratievergunning bevoegde instantie is het Ministerie van Economische Ontwikkeling, department Energie, algemene directie Minerale Rijkdommen en Energie, afdeling VI (Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI).

De regels voor de afgifte van mijnbouwvergunningen worden nader gespecificeerd in de onderstaande wet- en regelgeving:

Wet nr. 613 van 21 juli 1967; Wet nr. 9 van 9 januari 1991; Wetgevingsbesluit nr. 625 van 25 november 1996; ministerieel besluit van 4 maart 2011 en directiebesluit van 22 maart.

De termijn voor het indienen van aanvragen is drie maanden na publicatie van de onderhavige mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Na deze termijn ingediende aanvragen worden niet in aanmerking genomen.

Aanvragen moeten worden toegezonden op het volgende adres:

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma

ITALIA

De aanvraag kan ook worden ingediend door de aanvraagdocumenten, digitaal ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de aanvragende vennootschap, in elektronische vorm als posta elettronica certificata (PEC) op te sturen naar het volgende e-mailadres „ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it”.

In de zin van decreet nr. 22 van de voorzitter van de Ministerraad van 22 december 2010, bijlage A, punt 2, neemt de procedure voor het verlenen van de exploratievergunning in totaal maximaal 180 dagen in beslag.