Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2015 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (14993/2014 — C8-0027/2015 — 2014/0274(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2015 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (14993/2014 — C8-0027/2015 — 2014/0274(NLE))

30.8.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 316/230


P8_TA(2015)0058

Oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee ***

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2015 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de aanvaarding, namens de Europese Unie, van de gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (14993/2014 — C8-0027/2015 — 2014/0274(NLE))

(Goedkeuring)

(2016/C 316/39)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerp van besluit van de Raad (14993/2014),

gezien het ontwerp van gewijzigde Overeenkomst inzake de oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (15458/2014),

gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0027/2015),

gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A8-0038/2015),

1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de gewijzigde Overeenkomst;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee.