Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0377 — C8-0139/2014 — 2014/0192(NLE))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0377 — C8-0139/2014 — 2014/0192(NLE))

21.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/150


P8_TA(2015)0116

Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0377 — C8-0139/2014 — 2014/0192(NLE))

(Raadpleging — codificatie)

(2016/C 346/36)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0377),

gezien artikel 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0139/2014),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0029/2014),

A.

overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.

hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.