Home

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië)

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië)

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië) /* COM/2015/0162 final */


TOELICHTING

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020[1], en met name artikel 10, maakt het mogelijk om met een jaarlijks maximum van 500 miljoen EUR (in prijzen van 2011) middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter beschikking te stellen boven het maximum dat voor de betrokken rubrieken in het meerjarig financieel kader is vastgesteld. De voorwaarden om voor middelen uit het fonds in aanmerking te komen, zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 661/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014. Op grond van de aanvragen van Roemenië, Bulgarije en Italië is de berekening van de steun uit het fonds, op basis van de raming van de totale geleden schade, als volgt:

Ramp || Directe schade (miljoen EUR) || Toegepaste drempel regionale ramp (miljoen EUR) || Drempel grote ramp (miljoen EUR) || Totale kosten van de subsidia-bele acties (miljoen EUR) || 2,5 % van de rechtstreek-se schade tot de drempel (EUR) || Aftop-ping || Voorge-steld totaal steunbe-drag (EUR)

ROEMENIË — overstromingen in het voorjaar || 167.927 || ~ || 783,738 || 145,527 || 4 198 175 || Nee || 4 198 175

ROEMENIË — overstromingen in de zomer || 171,911 || 157,200 || 783,738 || 93,955 || 4 297 775 || Nee || 4 297 775

BULGARIJE || 79,344 || 40,980 || 232,502 || 69,108 || 1 983 600 || Nee || 1 983 600

ITALIË || 2 241,052 || 1 832,944 || 3 183,624 || 434,314 || 56 026 300 || Nee || 56 026 300

TOTAAL || || || || || || || 66 505 850

In het licht van het onderzoek van de aanvragen[2] en rekening houdend met het maximumbedrag dat uit het fonds mag worden uitgekeerd, alsmede met de mogelijkheden tot herschikking van kredieten, stelt de Commissie voor een totaalbedrag van 66 505 850 EUR uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter beschikking te stellen.

De Commissie zal een ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) indienen om in de begroting 2015 specifieke vastleggings- en betalingskredieten op te nemen. Indien hierover geen eensgezindheid bestaat, zal een trialoogprocedure worden ingeleid overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[3].

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (overstromingen in Roemenië, Bulgarije en Italië)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie[4], en met name artikel 4, lid 3,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[5], en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Commissie[6],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het fonds" genoemd) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel te reageren op noodsituaties en solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio’s.

(2) Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad[7], mag het fonds het jaarlijks maximumbedrag van 500 miljoen EUR (in prijzen van 2011) niet overschrijden.

(3) Roemenië heeft twee aanvragen voor steun uit het fonds ingediend in verband met overstromingen.

(4) Bulgarije heeft een aanvraag voor steun uit het fonds ingediend in verband met overstromingen,

(5) Italië heeft een aanvraag voor steun uit het fonds ingediend in verband met overstromingen.

(6) Er moeten derhalve middelen uit het fonds ter beschikking worden gesteld om te voorzien in een financiële bijdrage van EUR 66 505 850 voor de aanvragen die zijn ingediend door Roemenië, Bulgarije en Italië.

(7) Ter beperking van de tijd die nodig is om middelen uit het fonds ter beschikking te stellen, dient dit besluit van toepassing te zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 66 505 850 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten ter beschikking gesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is van toepassing met ingang van [datum van vaststelling in te voegen door het Parlement vóór de bekendmaking in het PB].

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

[1] PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

[2] Mededeling aan de Commissie C(2015) 2285 van 9.4.2015.

[3] PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

[4] Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).

[5] PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

[6] COM(2015) 160 final van 15.4.2015.

[7] Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).