Home

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over de amendementen van het Europees Parlement op het standpunt van de Raad in eerste lezing over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen [Voorstel inzake indirecte veranderingen in het landgebruik (ILUC)]

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over de amendementen van het Europees Parlement op het standpunt van de Raad in eerste lezing over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen [Voorstel inzake indirecte veranderingen in het landgebruik (ILUC)]

Brussel, 16.6.2015

COM(2015) 310 final

2012/0288(COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE

overeenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
over de amendementen van het Europees Parlement
op het standpunt van de Raad

in eerste lezing over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

[Voorstel inzake indirecte veranderingen in het landgebruik (ILUC)]2012/0288 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE

overeenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
over de amendementen van het Europees Parlement
op het standpunt van de Raad

in eerste lezing over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

[Voorstel inzake indirecte veranderingen in het landgebruik (ILUC)]


1.Inleiding

In artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de Commissie advies uitbrengt over de door het Europees Parlement in tweede lezing voorgestelde amendementen. Hieronder volgt het advies van de Commissie over het door het Parlement voorgestelde amendement.

2.Achtergrond

Indiening voorstel bij het Europees Parlement en de Raad:

18 oktober 2012

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing:

11 september 2013

Advies van het Economisch en Sociaal Comité:

17 april 2013

Advies van het Comité van de Regio's:

Geen advies uitgebracht

Datum van politieke overeenkomst en formele goedkeuring van het standpunt in eerste lezing door de Raad (bij gekwalificeerde meerderheid)

13 juni 2014 (politieke overeenkomst), 9 december 2014 (formele goedkeuring)

Amendementen van het Europees Parlement (in tweede lezing):

28 april 2015

3.Doel van het voorstel van de Commissie

Indirecte verandering in het landgebruik (ILUC) heeft te maken met de onbedoelde koolstofemissies als gevolg van het gebruik van bestaand bouwland voor de productie van biobrandstoffen en de verdringing van de voedselproductie (of overige akkerbouw) naar nieuw bouwland.

Het doel van het voorstel van de Commissie is om een begin te maken met de overgang naar biobrandstoffen die, ook wanneer indirecte verandering in het landgebruik (indirect land-use change - ILUC) worden meegerekend, de broeikasgasuitstoot aanzienlijk terugdringen. Met inachtneming van de bescherming van bestaande investeringen was het doel van het voorstel:

de bijdrage van conventionele biobrandstoffen (met het risico van ILUC-emissies) voor het bereiken van streefcijfers van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen te beperken;

de broeikasgasprestaties van de biobrandstofproductieprocessen te verbeteren (met een vermindering van de gerelateerde emissies) door de drempel voor de reductie van broeikasgasemissies voor nieuwe installaties te verhogen, met bescherming van investeringen in installaties die op 1 juli 2014 reeds operationeel zijn;

de marktpenetratie van geavanceerde biobrandstoffen (met lage ILUC) te bevorderen door dergelijke biobrandstoffen een grotere bijdrage te doen leveren aan het bereiken van de streefcijfers van de richtlijn hernieuwbare energiebronnen dan conventionele biobrandstoffen;

de rapportage inzake broeikasgasemissies te verbeteren door de lidstaten en de leveranciers van brandstoffen ertoe te verplichten te rapporteren over de geraamde emissies ten gevolge van indirecte veranderingen in landgebruik ten gevolge van de productie van biobrandstoffen.

4.Advies van de Commissie over de amendementen van het Europees Parlement

De Commissie aanvaardt alle door het Europees Parlement goedgekeurde amendementen die het resultaat zijn van interinstitutionele contacten, teneinde in tweede lezing overeenstemming te bereiken.

5.Conclusie

Op grond van artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wijzigt de Commissie haar voorstel zoals hierboven is aangegeven.