Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

19.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 203/6


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

(2015/C 203/02)

Datum waarop het besluit is genomen

28.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.38901 (2015/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Bund: Methode zur Berechnung des Beihilfeelementes von Garantien im Agrarsektor

Rechtsgrondslag

Methode zur Berechnung des Beihilfeelementes von Garantien im Agrarsektor

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Maatregel die geen steun vormt

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agrarministerien der Bundesländer

Zuständige Behörden der Bunderländer

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

29.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.39798 (2014/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

HESSEN

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Hessen — Beibehaltung von Zwischenfrüchten über den Winter („Zwischenfruchtanbau”)

Rechtsgrondslag

Richtlinienentwurf für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM-Richtlinien) Abschnitt C.2 und Anlage 1, Ziffern: 28-34

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun voor agromilieuklimaatverbintenissen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 8 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 1,3333 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.07.2015 — 30.06.2021

Economische sectoren

Teelt van andere eenjarige gewassen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Mainzer Straße 80, D-65189 Wiesbaden

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

31.03.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.40205 (2014/N)

Lidstaat

Tsjechische Republiek

Regio

Czech Republic

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Program Zemědělec

Rechtsgrondslag

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Investeringen (AGRI)

Vorm van de steun

Rentesubsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: CZK 3 900 (in miljoen)

Jaarbudget: CZK 650 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd (periode)

01.01.2015 — 31.12.2020

Economische sectoren

Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Za Poříčskou branou 256/6; 186 00 Praha 8 — Karlín; Česká republika

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

31.03.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.40228 (2014/N)

Lidstaat

Finland

Regio

MANNER-SUOMI

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Petoeläinten maataloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

Rechtsgrondslag

Riistavahinkolaki (105/2009)

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista (309/2013)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten käyvistä arvoista (503/2012)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun ter vergoeding van door beschermde dieren aangerichte schade

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 3,6 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 0,6 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

09.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.40313 (2014/N)

Lidstaat

Spanje

Regio

Gemengd

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ayudas para el pago de primas de seguros agrarios

Rechtsgrondslag

Ley 87/1978, de 28 de diciembre de Seguros Agrarios Combinados

Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 2015

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun als bijdrage aan verzekeringspremies

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 274,5353 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 274,5353 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

90 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2015

Economische sectoren

LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

ENESA

C/Gran Vía de San Francisco 4-6 28071 Madrid

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

06.05.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.40894 (2015/N)

Lidstaat

Duitsland

Regio

HESSEN

Niet-steungebieden

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Hessen — Pheromoneinsatz im Weinbau

Rechtsgrondslag

Richtlinien für das Hessische Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (Halm-Richtlinien)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun voor agromilieuklimaatverbintenissen

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 2,1 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 0,35 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

75 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2020

Economische sectoren

Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

24.04.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.41046 (2015/N)

Lidstaat

Finland

Regio

SUOMI/FINLAND

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Suomen kestävän metsätalouden määräaikainen tukiohjelma

Rechtsgrondslag

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta (annetaan komission hyväksyttyä tukiohjelman)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (luonnos)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Bosbouw, Milieubescherming

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: EUR 90 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.05.2015 — 31.12.2020

Economische sectoren

Bosbouw

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Suomen metsäkeskus

P.O.B 40, 15111 Lahti

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm