Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst

16.10.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 343/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 343/01)

Datum waarop het besluit is genomen

04.05.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.37177 (2015/NN)

Lidstaat

Roemenië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Modificarea schemei de sprijin privind sistemul cotelor obligatorii de energie electrică combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi

Rechtsgrondslag

Legea nr. 220/2008 (republicată) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (republicată) în temeiul art. II din Legea nr. 139/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Ordonanţa de urgenţă nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Overige — green certificates

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: RON 78 135 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

01.07.2013 — 31.12.2016

Economische sectoren

Opwekking; transmissie en distributie van elektriciteit

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie

Splaiul Independenţei nr. 202 E, Sector 6 Bucureşti

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum waarop het besluit is genomen

14.09.2015

Nummer van de steunmaatregel

SA.42388 (2015/N)

Lidstaat

België

Regio

HALLE-VILVOORDE, REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

Niet-steungebieden

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Steun voor intermodaal vervoer van containers per waterweg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Mesure de soutien au transport intermodal par la voie d’eau dans la Région Bruxelles-capitale pour la période 2016-2020

Rechtsgrondslag

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2018. (artikel 22.1 en 39.2)

Le Contrat de Gestion 2013-2017 entre le Port de Bruxelles et la Région Bruxelles-Capital (article 22.1 et 39.2)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Regionale ontwikkeling, Milieubescherming, Bevordering export en internationalisering, Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 1,5 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 1,5 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

20 %

Looptijd (periode)

01.01.2016 — 31.12.2020

Economische sectoren

Binnenvaart; goederenvervoer

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Haven van Brussel

Port de Bruxelles

Redersplein 6, 1000 Brussel

6 place des Armateurs, 1000 Bruxelles

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm