Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

21.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 388/15


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

(2015/C 388/06)

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen(1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Datum en tijdstip van sluiting

19.10.2015

Duur

19.10.2015 - 31.12.2015

Lidstaat

Zweden

Bestand of groep bestanden

POK/04-N.

Soort

Koolvis (Pollachius virens)

Gebied

Noorse wateren ten zuiden van 62° NB

Vissersvaartuigtype(s)

Referentienummer

58/TQ104