Home

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Nowe Miasteczko”

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Nowe Miasteczko”

12.2.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 49/3


Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Nowe Miasteczko”

(2015/C 49/04)

De aanbestedingsprocedure heeft betrekking op de verlening van een vergunning voor een concessie voor de prospectie en/of exploratie van olie- en aardgasbronnen in het gebied „Nowe Miasteczko”, gelegen in de woiwodschappen (provincies) Lubuskie en Dolnośląskie:

Naam

Bloknr.

1992-coördinatensysteem

X

Y

Nowe Miasteczko

Gedeelte van concessieblokken nr. 263, 264, 265, 266, 285, 286

414 280

287 119

417 898

289 574

419 770

289 102

419 888

291 402

421 141

292 067

422 582

292 996

425 359

289 556

425 331

289 746

424 527

295 249

422 873

297 493

421 022

299 425

420 302

300 519

419 334

301 683

418 508

302 670

418 472

303 595

416 636

304 924

416 138

305 519

412 013

304 756

410 126

306 553

406 565

303 958

402 907

309 420

402 110

310 571

400 209

313 101

398 576

315 242

391 844

311 121

386 838

321 107

391 616

325 000

395 359

325 000

396 885

323 685

405 698

323 604

405 852

328 145

407 862

328 116

409 516

326 504

410 199

326 528

431 646

292 692

435 976

287 111

437 275

258 368

437 241

252 803

435 394

251 890

423 805

268 782

421 172

279 063

419 072

284 458

416 832

285 077

De aanvragen moeten betrekking hebben op hetzelfde gebied.

De concessieaanvragen moeten uiterlijk om 12.00 uur Midden-Europese tijd (MET) toekomen op de zetel van het ministerie van Milieu, binnen een termijn van 180 dagen te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van publicatie van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aanvragen worden onderzocht aan de hand van de volgende criteria:

a)

voor de werkzaamheden voorgestelde technologie (gewicht: 40 %);

b)

technische en financiële capaciteiten van de kandidaat (gewicht: 50 %);

c)

bedrag van de voorgestelde vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw (gewicht: 10 %).

Het minimumbedrag van de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw in het gebied „Nowe Miasteczko” bedraagt,

1.

in het geval van de prospectie van olie- en aardgasbronnen:

voor een basisperiode van 3 jaar: 114 066,12 PLN per jaar;

voor het 4e en 5e jaar van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 136 879,34 PLN per jaar;

voor het 6e jaar en de daaropvolgende jaren van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 159 692,57 PLN per jaar;

2.

in het geval van de exploratie van olie- en aardgasbronnen:

voor een basisperiode van 3 jaar: 228 132,24 PLN per jaar;

voor het 4e en 5e jaar van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 273 758,69 PLN per jaar;

voor het 6e jaar en de daaropvolgende jaren van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 319 385,14 PLN per jaar;

3.

in het geval van de prospectie en exploratie van olie- en aardgasbronnen:

voor een basisperiode van 5 jaar: 228 132,24 PLN per jaar;

voor het 6e, 7e en 8e jaar van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 273 758,69 PLN per jaar;

voor het 9e jaar en de daaropvolgende jaren van geldigheid van het contract voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 319 385,14 PLN per jaar.

De procedure van evaluatie van de aanvragen wordt afgesloten binnen een termijn van zes maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van aanvragen. Deelnemers aan de procedure worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van de gunningsprocedure.

De aanvragen moeten in de Poolse taal worden ingediend.

De voor de verlening van concessies bevoegde instantie verleent aan de uitverkoren kandidaat concessies voor de prospectie en/of exploratie van olie- en/of aardgasbronnen na een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bevoegde autoriteiten en sluit met bedoelde kandidaat een contract met betrekking tot de vaststelling van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw.

Om activiteiten met betrekking tot de prospectie en/of exploratie in verband met koolwaterstofbronnen op het Poolse grondgebied te kunnen uitvoeren, moet de desbetreffende onderneming zowel over een recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw als over een concessie beschikken.

Aanvragen moeten aan het ministerie van milieu worden toegezonden op het volgende adres:

Ministerstwo Środowiska (Ministerie van milieu)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Departement geologie en mijnbouwconcessies)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLEN

Meer informatie is te vinden op of kan worden aangevraagd bij:

de website van het ministerie van milieu: www.mos.gov.pl

Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLEN

Tel. +48 225792449

Fax +48 225792460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Voor goedkeuring:

Sławomir M. BRODZIŃSKI

Nationaal hoofdgeoloog