Home

Notitie van het ministerie van Milieu van de Slowaakse Republiek inzake Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

Notitie van het ministerie van Milieu van de Slowaakse Republiek inzake Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

24.2.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 66/6


Notitie van het ministerie van Milieu van de Slowaakse Republiek inzake Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

(2015/C 66/07)

Het ministerie van Milieu van de Slowaakse Republiek meldt hierbij dat het op 22 december 2014 een aanvraag heeft ontvangen voor de toewijzing van een exploratiegebied voor de geologische prospectie en exploratie met het oog op de winning van ontvlambaar aardgas (koolwaterstoffen) in het Klenová-gebied. De aanvraag heeft betrekking op een periode van vier jaar.

Het voorgestelde exploratiegebied heeft een oppervlakte van 41,82 km2, is gelegen in het district Snina en wordt afgebakend door lijnstukken die de volgende hoekpunten met de volgende coördinaten met elkaar verbinden (en daarbij een gesloten geometrische oppervlakte met rechte zijden vormen).

Nummer en coördinaten van de hoekpunten van het exploratiegebied:

Punt

Y

X

1.

187 697,00

1 213 888,00

2.

184 424,00

1 212 229,00

3.

178 076,00

1 218 876,00

4.

180 953,00

1 222 722,00

De hierboven bedoelde punten worden geïdentificeerd door hun coördinaten in het coördinatensysteem van het Uniform Trigonometrisch Kadastraal Netwerk van de Slowaakse Republiek.

Ondernemingen die belangstelling hebben voor de toewijzing van een exploratiegebied met het oog op de winning van ontvlambaar aardgas (koolwaterstoffen) kunnen concurrerende aanvragen indienen binnen een termijn van 90 dagen na publicatie van deze notitie. Aanvragen die na deze termijn worden ontvangen, worden niet meer in aanmerking genomen.

Het ministerie van Milieu van de Slowaakse Republiek neemt een besluit betreffende de ontvangen aanvragen uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn en zal alle kandidaten in kennis stellen van het desbetreffende resultaat.

Aanvragen moeten de basisgegevens bevatten die zijn gespecificeerd in artikel 23, lid 5, van Wet nr. 569/2007 inzake geologische werkzaamheden (Geologiewet), als gewijzigd, als gepubliceerd op 25 oktober 2007 in de Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Wetboek van de Slowaakse republiek), alsmede de nodige informatie over de technische en financiële capaciteit van de aanvrager. Aanvragen die de hierboven bedoelde specificaties niet bevatten, worden niet in aanmerking genomen.

Aanvragen voor de toewijzing van een exploratiegebied moeten schriftelijk worden ingediend, in het Slowaaks, en moeten in een gesloten enveloppe met het opschrift „Konkurenčný návrh PÚ Klenová” worden toegezonden op het volgende adres:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia geológie a prírodných zdrojov

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

SLOWAKIJE

Nader informatie is te verkrijgen bij de Staatsgeologiedienst (Odbor štátnej geologickej služby) van het Slowaakse ministerie van Milieu (tel. +421 257783111/108).

E-mail: erika.benakova@enviro.gov.sk