Home

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Anna”

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Anna”

30.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 322/4


Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied „Anna”

(2015/C 322/05)

De procedure betreft het verlenen van een concessie voor de prospectie of de exploratie van steenkoolmethaan in het gebied „Anna” van de provincie Śląskie:

Naam

Coördinatenstelsel 2000

X

Y

Anna

5 541 593,09

6 529 826,33

5 541 616,30

6 528 058,14

5 542 439,36

6 528 167,79

5 545 400,94

6 529 132,85

5 545 238,45

6 529 554,46

5 545 178,53

6 529 990,02

5 545 327,78

6 530 629,40

5 545 627,31

6 531 542,86

5 545 132,83

6 531 518,62

5 545 089,82

6 530 922,15

5 543 168,20

6 530 181,79

5 542 696,62

6 530 130,33

5 541 593,09

6 529 826,33

De aanvragen moeten betrekking hebben op hetzelfde gebied.

De concessieaanvragen moeten uiterlijk om 12.00 uur Midden-Europese tijd (MET/MEZT) worden ingediend op het hoofdkantoor van het ministerie van Milieu, binnen een termijn van 91 dagen te rekenen vanaf de dag na de datum van de bekendmaking van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aanvragen worden onderzocht aan de hand van de volgende criteria:

a)

voor de werkzaamheden te gebruiken technologie (wegingsfactor: 40 %);

b)

technische en financiële capaciteiten van de kandidaat (wegingsfactor: 50 %);

c)

bedrag van de voorgestelde vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw (wegingsfactor: 10 %).

Het minimumbedrag van de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw in het gebied „Anna” is:

1.

voor de prospectie van steenkoolmethaan:

gedurende een driejarige basisperiode: 2 000,00 PLN per jaar;

voor het vierde en het vijfde jaar van de geldigheid van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 2 000,00 PLN per jaar;

voor het zesde jaar en de daaropvolgende jaren van de geldigheid van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 2 000,00 PLN per jaar;

2.

voor de exploratie van steenkoolmethaan:

gedurende een driejarige basisperiode: 4 000,00 PLN per jaar;

voor het vierde en het vijfde jaar van de geldigheid van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 4 000,00 PLN per jaar;

voor het zesde jaar en de daaropvolgende jaren van de geldigheid van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 4 000,00 PLN per jaar;

3.

voor de prospectie en exploratie van steenkoolmethaan:

gedurende een vijfjarige basisperiode: 6 000,00 PLN per jaar;

voor het zesde, zevende en achtste jaar van de geldigheid van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 6 000,00 PLN per jaar;

voor het negende jaar en de daaropvolgende jaren van de geldigheid van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw: 6 000,00 PLN per jaar;

De procedure van vergelijking van de aanvragen wordt afgesloten binnen een termijn van zes maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van aanvragen. Deelnemers aan de procedure worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van de gunningsprocedure.

De aanvragen moeten in de Poolse taal worden ingediend.

De voor de verlening van concessies bevoegde instantie verleent aan de gekozen kandidaat een concessie voor de prospectie en/of exploratie van steenkoolmethaan na een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met het standpunt van de bevoegde autoriteiten, en sluit met bedoelde kandidaat een contract met betrekking tot de vaststelling van het recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw.

Om activiteiten met betrekking tot de prospectie of exploratie in verband met steenkoolmethaan op het Poolse grondgebied te kunnen uitvoeren, moet een onderneming over zowel een recht van vruchtgebruik voor de mijnbouw als een concessie beschikken.

Aanvragen moeten worden naar het volgende adres worden verstuurd:

Ministerstwo Środowiska (Ministerie van Milieu)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Departement Geologie en mijnbouwconcessies)

Wawelska 52/54

00-922 Warschau

POLSKA/POLEN

Meer informatie is te vinden op of kan worden aangevraagd bij:

de website van het ministerie van Milieu op de pagina: http://www.mos.gov.pl/

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Departement Geologie en mijnbouwconcessies)

Ministerstwo Środowiska (Ministerie van Milieu)

Wawelska 52/54

00-922 Warschau

POLSKA/POLEN

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Voor goedkeuring:

Sławomir M. BRODZIŃSKI

Nationaal hoofdgeoloog