Home

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie wat betreft opleidingen, tests en periodieke bekwaamheidsproeven voor piloten inzake prestatiegebaseerde navigatie (D042244/03 — 2016/2545(RPS))

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie wat betreft opleidingen, tests en periodieke bekwaamheidsproeven voor piloten inzake prestatiegebaseerde navigatie (D042244/03 — 2016/2545(RPS))

9.2.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/150


P8_TA(2016)0074

Besluit om geen bezwaar te maken tegen een uitvoeringsmaatregel: opleidingen, tests en periodieke bekwaamheidsproeven voor piloten inzake prestatiegebaseerde navigatie

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie wat betreft opleidingen, tests en periodieke bekwaamheidsproeven voor piloten inzake prestatiegebaseerde navigatie (D042244/03 — 2016/2545(RPS))

(2018/C 050/18)

Het Europees Parlement,

gezien het ontwerp van verordening van de Commissie (D042244/03,

gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG(1), en met name artikel 7, lid 6,

gezien het advies van 18 december 2015 van het in artikel 65 van bovengenoemde verordening bedoelde comité,

gezien de brief van de Commissie van 12 februari 2016, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen het ontwerp van verordening,

gezien de brief van de Commissie vervoer en toerisme van 23 februari 2016 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

gezien artikel 5 bis, lid 3, van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2),

gezien de door de Commissie vervoer en toerisme ingediende aanbeveling voor een besluit,

gezien artikel 106, lid 4, onder d), en artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 105, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 8 maart 2016 verstreek,

A.

overwegende dat het ontwerp van verordening van de Commissie onder andere beoogt een bestaande overgangsperiode voor houders van een bewijs van bevoegdheid als privépiloot met één jaar te verlengen, van 8 april 2016 tot april 2017;

B.

overwegende dat de termijn voor het Parlement om bezwaar in te dienen tegen het ontwerp van verordening van de Commissie afloopt op 23 april 2016;

C.

overwegende dat met de inwerkingtreding van de verordening van de Commissie op 8 april 2016 zou worden voorkomen dat een juridisch vacuüm ontstaat wat betreft de situatie van enkele duizenden EU-burgers die houders zijn van een door de Federale Luchtvaartadministratie (FAA) van de Verenigde Staten afgegeven bewijs van bevoegdheid als privépiloot (PPL);

D.

overwegende dat indien de datum niet wordt gewijzigd deze piloten hun FAA-bevoegdheid zullen moeten laten valideren of laten omzetten in een EU-bevoegdheid, waarmee voor zowel nationale autoriteiten als piloten veel middelen en tijd is gemoeid;

E.

overwegende dat de Commissie en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart bereid zijn te onderhandelen over een vereenvoudigde procedure om de wederzijdse erkenning en omzetting van dergelijke vliegbevoegdheden door de EU en de VS te vereenvoudigen, en overwegende dat deze nieuwe procedure voor piloten waarschijnlijk in de tweede helft van 2016 zal worden gestart;

1.

verklaart geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Commissie en, ter informatie, aan de Raad.