Home

Mededeling van de Commissie over het opstarten van de adviesraad voor aquacultuur, de adviesraad voor markten en de adviesraad voor de Zwarte Zee

Mededeling van de Commissie over het opstarten van de adviesraad voor aquacultuur, de adviesraad voor markten en de adviesraad voor de Zwarte Zee

26.2.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 74/1


Mededeling van de Commissie over het opstarten van de adviesraad voor aquacultuur, de adviesraad voor markten en de adviesraad voor de Zwarte Zee

(2016/C 74/01)

Bij artikel 43, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid(1) zijn vier nieuwe adviesraden opgericht, waaronder een voor aquacultuur, een voor markten en een voor de Zwarte Zee.

Overeenkomstig artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/242 van de Commissie van 9 oktober 2014 tot vaststelling van nadere bepalingen over het functioneren van de adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid(2) hebben belanghebbenden die een belang hebben bij de oprichting van de drie nieuwe adviesraden voor aquacultuur, voor markten en voor de Zwarte Zee een gezamenlijk verzoek bij de Commissie ingediend met betrekking tot het opstarten van elk van de drie bovengenoemde adviesraden.

De Commissie is nagegaan of de gezamenlijke verzoeken in overeenstemming zijn met de desbetreffende EU-regelgeving en heeft deze vervolgens doorgezonden naar de betrokken lidstaten, die moesten vaststellen of de verzoeken door representatieve sectororganisaties en andere belangengroepen waren ondertekend.

De betrokken lidstaten hebben geen bezwaar aangetekend binnen de in artikel 3, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/242 vastgestelde termijn van één maand.

Bijgevolg kunnen de adviesraden voor aquacultuur, voor markten en voor de Zwarte Zee van start gaan en komen zij vanaf de dag na die van de bekendmaking van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie in aanmerking voor financiële bijstand van de Unie overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1380/2013, en wel in de vorm van een jaarlijkse bijdrage in een deel van hun operationele kosten.