Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen

15.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 258/10


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst, behalve voor de producten die onder bijlage I van het Verdrag vallen)

(2016/C 258/02)

Datum waarop het besluit is genomen

25.04.2016

Nummer van de steunmaatregel

SA.42531 (2015/N)

Lidstaat

Italië

Regio

EMILIA-ROMAGNA

Gemengd

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Progetto „Conserve Italia”

Rechtsgrondslag

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - articolo 2, comma 132.

Legge 19 dicembre 1983, n. 700 - articolo 3, come modificata dalla

Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - articolo 10-ter.

Deliberazione n. 65/2009 del CIPE del 31 luglio 2009

Type maatregel

Individuele steun

Conserve Italia S.c.a.

Doelstelling

Investeringen in landbouwbedrijven (art. 4 van Verord. (EG) nr. 1857/2006)

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 25 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Maatregel die geen steun vormt

Looptijd (periode)

-

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

ISA S.p.A.

Via Palestro, 64 00185 ROMA

Andere informatie

-

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.